fb

Logistika

Eaton nasadil autonomní mobilní roboty pro zvýšení efektivity interní logistiky

Továrna společnosti Eaton v rumun­ském Aradu je dalším příkladem, jak lze využít autonomní mobilní roboty pro zvýšení efektivity interní logisti­ky. Nasadila čtyři autonomní mobilní roboty (AMR), konkrétně modely MiR500 a MiR200. Roboty urazí 40 kilo...

S mluvícím skladem firmy ušetří až 25% nákladů

Inzerce

Tempo růstu firem nabírá na obrátkách. Počet zákazníků roste, zvyšuje se obrat, ale co dělat, když najímání nových zaměstnanců nestačí na stále rychlejší zpracování objednávek? Existuje řada řešení, která při stávajících zásobách a stavech zvýš...

Moderní trendy v řízení skladů

Logistika a skladové hospodářství bývají při digitální transformaci podnikání v mnoha případech neprávem opomíjenými oblastmi. Přitom však jejich hladké a efektivní fungování má klíčový dopad na úspěšný chod byznysu. Nejmodernější technologie mají v ...

Hlasoví asistenti patří i do skladu

Používáte hlasové asistenty jako je Siri, Alexa, nebo Google Asistent? Je to pro vás rychlejší a kom­fort­něj­ší než manuálně zadá­vat text do prohlížeče? Umožněte to i sklad­ní­kům při vychystávání zboží nebo inventu­rách. Dejte jim výhodu posloucha...

IT Systems 1-2/2024

Mějte reálná očekávání a nepřeceňujte síly!

Inzerce

V prvním letošním vydání IT Systems narazíte hned několikrát na téma umělé inteligence. Nezajímá nás ovšem, jak hezké obrázky už dokáže AI vygenerovat. Zabýváme se raději uplatněním AI v oblasti e-commerce a logistiky. Podíváme se také, jak AI mění z...

Proč řídit sklad softwarem, ne lidmi

Správné zboží ve správném množ­ství a kvalitě ve správný čas a na správném místě. Dnes je bohužel standard, že jedna z těchto částí nefunguje. Obje­vu­je se stále více požadavků na zvy­šo­vá­ní pro­duk­ti­vi­ty. Násobně se zvyšují náklady na pořízení...

Rozšířená realita jako ideální partner digitální transformace

Revoluce průmyslových a logistických areálů

Zvyšování produktivity, optimali­zace logistiky i zlepšování bezpečnosti pracovníků představují běžné situace, s nimiž se průmyslové haly a logistická centra dnes setkávají. Jejich četnost v kombinaci se sple­ti­tos­tí areálů zvyšují rizika problémů ...

Využití umělé inteligence je cestou k efektivnější a udržitelnější logistice

Udržitelnost je dnes často využíva­ným „zaklínad­lem“ praktic­ky ve všech sférách života i podni­ká­ní. Touha chovat se envi­ron­men­tál­ně zod­po­věd­ně a šetřit tak přírodu i město samo­zřej­mě pro­stu­pu­je i svět maloobchodu a s ním spjaté logist...

Logistics

Jak se nákup a dodavatelské řetězce přizpůsobují nové realitě?

Covid, válka na Ukrajině, inflace. Manažeři logistiky a nákupu měli posledních pár let hodně napilno a z toho nejeden šedivý vlas. Kvůli těmto výzvám se změnilo i očekávání. Zatímco dříve bylo hlavním cílem zajistit interním stakeholderům dodávky pro...

Řízení dodavatelského řetězce

Co to vůbec je, jaký má význam a přínos?

Řízení doda­va­tel­ské­ho řetězce (Supply Chain Management – SCM) je nezbyt­nou součástí každé ob­chod­ní stra­te­gie. Řízení doda­va­tel­ské­ho řetěz­ce před­sta­vu­je širo­kou oblast, která zahr­nu­je plá­no­vá­ní poptávky, správu zásob, logistiku,...

Inspirace pro české podniky

Britští výrobci posilují odolnost dodavatelských řetězců pomocí digitálních technologií

Není pochyb, že události posledních tří let zřejmě nejvíce ovlivnily oblast dodavatelských řetězců. Ať již se jednalo o nedostatek pracovní síly, pandemii, chybějící komponenty nebo válečný konflikt na Ukrajině, toto vše se pravidelně promítalo do vý...

Fulfillmentová centra řeší problémy e-shopů se skladováním, ale k tomu potřebují specializované WMS

Skladování a logistika představu­je pro mnoho e-shopů zásadní překážku v jejich dalším růstu. Kam naskladnit více zboží? Kdo bude kompletovat objednávky? Jak vyjednat co nejnižší cenu s dopravcem? Jak se vypořádat s rostoucími cenami skladových prost...

Jak vybrat a nasadit řízený sklad (WMS) krok za krokem

Řízený sklad neboli WMS je firemní systém, který zrychluje vyskladňo­vá­ní zboží, zpřehledňuje evidenci i pohyb zásob, mini­ma­li­zu­je chybo­vost sklad­ní­ků nebo auto­ma­ti­zu­je mnohé skladové procesy. I proto počet firem s WMS za poslední roky ve...

5 hlavních přínosů WMS

Stále více firem využívá moder­ních softwarových řešení k digi­talizaci svého skladového řízení. Bylo by ale chybou na systémy pro řízení skladů (WMS) nahlížet pouze jako na způ­sob, jak svůj sklad zbavit tužky a papíru. WMS totiž dokáže pomoci i v ř...

Digitalizace reverzní logistiky by dnes již měla být standardem

Vratková logistika je v oblasti e-​commerce stále častěji diskutova­ným tématem. Data našich klientů mluví v tomto směru jasně – vrace­jící se zákazníci tvoří v průměru více než 30 % celkových příjmů obchod­níka. Tyto příjmy jsou pak vzhledem k nízký...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 12 IT Systems 11 IT Systems 10 IT Systems 9
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1