fb

Logistika, řízení skladů, WMS

Miroslav Hampel

Robotizace intralogistiky bude posilovat

říká Miroslav Hampel, generální ředitel společnosti KVADOS

Ostravská společnost KVADOS, a. s., se v průběhu své existence rozrostla a vytvořila skupinu KVADOS GROUP. Jde o skupinu firem, které sdílí své know-how a zaměřují se na široké spektrum oblastí. KVADOS GROUP využívá synergie zkušeností jednotlivýc...

WMS je pro maloobchodní logistiku klíčovým prvkem

Malo­ob­chod je neustále v pohy­bu. Aby malo­ob­chod­ní podniky mohly přežít a pro­spe­ro­vat v tomto dy­na­mic­kém pro­stře­dí, jsou nezbytné nejenom cílený marketing, věrnostní zákaznické programy, ale také bez­chyb­ná logistika a spolehlivé zásobo...

7 trendů v logistice na rok 2024

Jak AI transformuje skladovou logistiku

Stojíme na prahu éry, ve které se umělá inte­li­gen­ce (AI) stává nejen doplň­kem, ale určujícím nástrojem nejenom pro optimali­zaci, ale také řízení skladových procesů. Rok 2024 je dalším mez­níkem při přechodu od tradičního k dyna­mic­ké­mu managem...

AI v logistice dláždí cestu rychlosti i alternativním vozidlům

Český e-commerce trh se v závěru roku začal vzpamatovávat z postcovidového propadu a po mnoha měsících se vrátil k mírnému růstu. Zároveň však neustále rostou také nároky zákazníků, kteří se při rozhodování o nákupu čím dál častěji rozhodují nejen na...

Eaton nasadil autonomní mobilní roboty pro zvýšení efektivity interní logistiky

Továrna společnosti Eaton v rumun­ském Aradu je dalším příkladem, jak lze využít autonomní mobilní roboty pro zvýšení efektivity interní logisti­ky. Nasadila čtyři autonomní mobilní roboty (AMR), konkrétně modely MiR500 a MiR200. Roboty urazí 40 kilo...

Moderní trendy v řízení skladů

Logistika a skladové hospodářství bývají při digitální transformaci podnikání v mnoha případech neprávem opomíjenými oblastmi. Přitom však jejich hladké a efektivní fungování má klíčový dopad na úspěšný chod byznysu. Nejmodernější technologie mají v ...

Hlasoví asistenti patří i do skladu

Používáte hlasové asistenty jako je Siri, Alexa, nebo Google Asistent? Je to pro vás rychlejší a kom­fort­něj­ší než manuálně zadá­vat text do prohlížeče? Umožněte to i sklad­ní­kům při vychystávání zboží nebo inventu­rách. Dejte jim výhodu posloucha...

Proč řídit sklad softwarem, ne lidmi

Správné zboží ve správném množ­ství a kvalitě ve správný čas a na správném místě. Dnes je bohužel standard, že jedna z těchto částí nefunguje. Obje­vu­je se stále více požadavků na zvy­šo­vá­ní pro­duk­ti­vi­ty. Násobně se zvyšují náklady na pořízení...

Rozšířená realita jako ideální partner digitální transformace

Revoluce průmyslových a logistických areálů

Zvyšování produktivity, optimali­zace logistiky i zlepšování bezpečnosti pracovníků představují běžné situace, s nimiž se průmyslové haly a logistická centra dnes setkávají. Jejich četnost v kombinaci se sple­ti­tos­tí areálů zvyšují rizika problémů ...

Využití umělé inteligence je cestou k efektivnější a udržitelnější logistice

Udržitelnost je dnes často využíva­ným „zaklínad­lem“ praktic­ky ve všech sférách života i podni­ká­ní. Touha chovat se envi­ron­men­tál­ně zod­po­věd­ně a šetřit tak přírodu i město samo­zřej­mě pro­stu­pu­je i svět maloobchodu a s ním spjaté logist...

Logistics

Jak se nákup a dodavatelské řetězce přizpůsobují nové realitě?

Covid, válka na Ukrajině, inflace. Manažeři logistiky a nákupu měli posledních pár let hodně napilno a z toho nejeden šedivý vlas. Kvůli těmto výzvám se změnilo i očekávání. Zatímco dříve bylo hlavním cílem zajistit interním stakeholderům dodávky pro...

Řízení dodavatelského řetězce

Co to vůbec je, jaký má význam a přínos?

Řízení doda­va­tel­ské­ho řetězce (Supply Chain Management – SCM) je nezbyt­nou součástí každé ob­chod­ní stra­te­gie. Řízení doda­va­tel­ské­ho řetěz­ce před­sta­vu­je širo­kou oblast, která zahr­nu­je plá­no­vá­ní poptávky, správu zásob, logistiku,...

Inspirace pro české podniky

Britští výrobci posilují odolnost dodavatelských řetězců pomocí digitálních technologií

Není pochyb, že události posledních tří let zřejmě nejvíce ovlivnily oblast dodavatelských řetězců. Ať již se jednalo o nedostatek pracovní síly, pandemii, chybějící komponenty nebo válečný konflikt na Ukrajině, toto vše se pravidelně promítalo do vý...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1