fb

Cloud a virtualizace IT

Exluzivní partner sekce

Řízení kybernetické bezpečnosti v době multicloudové

Většina firem už dnes alespoň část svých systémů provozuje v cloudu. Většinou využívají jednoho z velkých poskytovatelů, ale postupně roste počet firem, které se vydaly cestou multicloudu. Ať už využívají kombinaci privátního a veřejného cloudu, nebo...

Právní specifika poskytování softwaru jako služby

Tradiční forma distri­bu­ce soft­waru formou prodeje licence a insta­la­ce na zařízení zákaz­ní­ka nemusí být vždy ideální. V mnoha situa­cích dává smysl, aby část řeše­ní posky­to­val doda­va­tel. V nej­vyš­ším roz­sa­hu jde o posky­to­vá­ní infrast...

Kde je konec private cloudu?

Private cloud byl v minulosti téma číslo jedna. Doba se však změnila, většina firem již cloudových služeb využívá a do popředí se dostává pojem multicloud. Proč ale už neslyšíme tolik o privátním cloudu?...

Cloudová řešení na míru jako nový byznysový fenomén

V posledních měsících a letech ros­te v podnikatelských kruzích obliba cloudu. Podle průzkumu softwarové společnosti SAP využívalo v roce 2022 alespoň jedno cloudové řešení dokonce 77 % českých firem. I přesto jsou potenciál a možnosti implemen­ta­ce...

Jak rozložit banku a znovu ji složit v cloudu

V porovnání s dalšími obory za­čala v ban­kov­nic­tví cloudi­fi­ka­ce poměrně pozdě. Má to samo­zřej­mě svůj důvod, protože v tomto oboru je nutné inovace pečlivě vyvažovat s bezpeč­ností a spo­lehlivostí. Navíc si přenos banky do cloudu žádá skutečn...

Zátěž cloudové infrastruktury ve firmách bude enormní, i tak se ale dá na provozu ušetřit

Optimalizace cloudové infrastruktury ve firmách je stále ožehavé téma. Na jednu stranu firmy řeší náklady za provoz klíčových byznysových aplikací jako ERP, WMS či BI, na druhou stranu chtějí držet krok v inovacích, jako je nasazení AI. K tomu obvykl...

Abychom se v digitalizaci posunuli, musíme do cloudu

Na řadě je stát

Cloud je společným jmenovate­lem všeho. Pře­svěd­če­ny jsou o tom přední IT firmy, ale také stá­ty, například všeobecně skloňo­va­né Estonsko, které je na poli digi­ta­li­za­ce vzorem nejen pro Evropu. Česká republika v digi­ta­li­za­ci sice podniká ...

Trh cloudových služeb prochází razantní transformací

V červnu letošního roku spustila Digitální a informační agentura (DIA) nové stránky s katalogem nabídek služeb cloud computingu, zapsaných podle pravidel účinných od září 2021. V polovině letošního srpna, tedy přibližně po dvou letech účin­nosti nové...

Zdeněk Panec

Využití cloudových služeb pomůže státu s bezpečností, udržitelností a rozvojem

říká Zdeněk Panec, vedoucí týmu SAP pro veřejné zakázky

Informační systém SAP S/4HANA Cloud, private edition, se stal první službou zapsanou v kata­lo­gu cloud computingu podle novely zákona o infor­mač­ních sys­té­mech veřej­né správy plat­né­ho od 1. 9. 2021. Velmi podrobný proces certi­fi­ka­ce potvrdi...

Jak snížit náklady na cloud?

Pomůže správná definice cílů a nastavení multicloudu

Za posledních deset let se nabídky cloudových služeb výrazně rozvinuly a změnily způsob fungování (nejen) středně velkých podniků. Cloud computing jim umožnil přístup k technologiím a infrastruktuře na podnikové úrovni bez vysokých nákladů, které s n...

Bezpečnost zůstává jedním z největších problémů při zavádění kontejnerů

Přestože je Kubernetes stále rela­tiv­ně mladou tech­no­lo­gií, v posled­ních několika letech se míra jejího nasa­zo­vá­ní prudce zvýšila a tato plat­for­ma pro orche­stra­ci kontej­ne­rů se stala základním kamenem mnoha iniciativ digitální transform...

Chyby v konfiguraci cloudu představují zranitelná místa a vedou k problémům se zabezpečením

Zahraniční, ale i české organizace pokračují s přesunem svých IT systémů a dat do cloudového prostředí. Přechod do cloudu však není jen o migraci dat, ale i o změně přístupu správců, a to mnohdy přináší nové výzvy a konfigurační postupy. Pak se jedno...

Paradox multicloudu

Rovnováha mezi flexibilitou a složitostí

Očekává se, že do roku 2023 bude 94 % velkých podniků využívat více různých cloudů, přičemž dnes prů­měr­ný podnik využívá osm clou­do­vých služeb od různých doda­va­te­lů. Výhody tohoto přístupu jsou dobře známé - větší výběr nejlepších služeb ve sv...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12 IT Systems 11
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1