fb

Cloud a virtualizace IT

Zátěž cloudové infrastruktury ve firmách bude enormní, i tak se ale dá na provozu ušetřit

Optimalizace cloudové infrastruktury ve firmách je stále ožehavé téma. Na jednu stranu firmy řeší náklady za provoz klíčových byznysových aplikací jako ERP, WMS či BI, na druhou stranu chtějí držet krok v inovacích, jako je nasazení AI. K tomu obvykl...

IT Systems 11/2023

Pravá digitalizace není jen elektronizace „papírových“ procesů

Inzerce

V aktuálním vydání IT Systems se zabýváme digitální transformací odvětví, která se bezprostředně týkají každého z nás. Všichni můžeme takříkajíc z první ruky zhodnotit, jak digitalizace mění bankovnictví, pojišťovnictví, státní správu a veřejný sekto...

Abychom se v digitalizaci posunuli, musíme do cloudu

Na řadě je stát

Cloud je společným jmenovate­lem všeho. Pře­svěd­če­ny jsou o tom přední IT firmy, ale také stá­ty, například všeobecně skloňo­va­né Estonsko, které je na poli digi­ta­li­za­ce vzorem nejen pro Evropu. Česká republika v digi­ta­li­za­ci sice podniká ...

Trh cloudových služeb prochází razantní transformací

V červnu letošního roku spustila Digitální a informační agentura (DIA) nové stránky s katalogem nabídek služeb cloud computingu, zapsaných podle pravidel účinných od září 2021. V polovině letošního srpna, tedy přibližně po dvou letech účin­nosti nové...

Zdeněk Panec

Využití cloudových služeb pomůže státu s bezpečností, udržitelností a rozvojem

říká Zdeněk Panec, vedoucí týmu SAP pro veřejné zakázky

Informační systém SAP S/4HANA Cloud, private edition, se stal první službou zapsanou v kata­lo­gu cloud computingu podle novely zákona o infor­mač­ních sys­té­mech veřej­né správy plat­né­ho od 1. 9. 2021. Velmi podrobný proces certi­fi­ka­ce potvrdi...

Jak snížit náklady na cloud?

Pomůže správná definice cílů a nastavení multicloudu

Za posledních deset let se nabídky cloudových služeb výrazně rozvinuly a změnily způsob fungování (nejen) středně velkých podniků. Cloud computing jim umožnil přístup k technologiím a infrastruktuře na podnikové úrovni bez vysokých nákladů, které s n...

Bezpečnost zůstává jedním z největších problémů při zavádění kontejnerů

Přestože je Kubernetes stále rela­tiv­ně mladou tech­no­lo­gií, v posled­ních několika letech se míra jejího nasa­zo­vá­ní prudce zvýšila a tato plat­for­ma pro orche­stra­ci kontej­ne­rů se stala základním kamenem mnoha iniciativ digitální transform...

Chyby v konfiguraci cloudu představují zranitelná místa a vedou k problémům se zabezpečením

Zahraniční, ale i české organizace pokračují s přesunem svých IT systémů a dat do cloudového prostředí. Přechod do cloudu však není jen o migraci dat, ale i o změně přístupu správců, a to mnohdy přináší nové výzvy a konfigurační postupy. Pak se jedno...

Paradox multicloudu

Rovnováha mezi flexibilitou a složitostí

Očekává se, že do roku 2023 bude 94 % velkých podniků využívat více různých cloudů, přičemž dnes prů­měr­ný podnik využívá osm clou­do­vých služeb od různých doda­va­te­lů. Výhody tohoto přístupu jsou dobře známé - větší výběr nejlepších služeb ve sv...

Pět klíčových faktů o suverenitě dat

Jak zajistit, aby suverenita dat nestála v cestě vaší datové strategie

Data jsou nesmírně cenná pro všech­ny podniky a orga­ni­za­ce, jsou význam­ným výrob­ním pro­střed­kem v digi­tál­ní ekono­mi­ce a základním kamenem konkurenceschopnosti. Jejich hodnotu však určuje to, jak je mohou jejich vlastníci chránit a užívat....

Cloudová strategie 2023:

Standardizace, udržitelnost a provozování

O nevyhnutelnosti přechodu z klasických serveroven ke cloudovým řešením už téměř nikdo nepo­chy­bu­je. Otázkou je, jak k němu při­stou­pit? Faktorů je tolik, že se z nich při prvním pohledu může zatočit hlava – kritéria pro výběr dodavatele, typ a ro...

Příběh o (ne)bezpečnosti cloudu

Povím vám příběh o cestě do cloudu, který je sice smyšlený, ale mnozí z vás v něm možná poznáte své vlastní zkušenosti. Začněme jako v pohádce......

Deset nejčastějších chyb při tvorbě cloudové strategie

Dobrá cloudová strategie by měla být krátkým a snadno pou­ži­tel­ným doku­men­tem, který se skládá z deseti až dvaceti stran nebo slajdů. Kromě toho by motorem cloudové stra­te­gie a vodítkem pro ty, kteří ji budou imple­men­to­vat, měla být obchodní...

QNAP

Jak vytvořit agilní IT infrastrukturu?

Nahraďte specializovaný hardware softwarově definovanou platformou QNAP

Vybudovat a spravovat firemní IT infrastrukturu je velmi náročný úkol. Je potřeba nakoupit spoustu specializovaného síťového hardwaru a zajistit dostatek kvalifikovaných pracovníků, kteří ho nainstalují a budou ho spravovat a udržovat. Velkou výzvou ...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 10 IT Systems 9 IT Systems 7-8 IT Systems 6
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1