fb

DMS/ECM - Správa dokumentů

Jak zkrotit chaos ve firemních dokumentech

V každé firmě vznikají nedorozumění při práci s dokumenty. Pokud se vám zdá, že jste v práci neustále zavaleni haldami dokumentů, e-mailů, prezentací a různých digitálních materiálů, pak je velmi pravděpodobné, že jste se ocitli uprostřed chaosu obsa...

Více automatizace do oblasti spisové služby

Úloha spisové služby se s rozvo­jem elektronizace veřejné správy postupně mění. Elektronizace navíc otevírá pro veřejnou sprá­vu možnosti automatizace, které se tak dostávají i do oblasti spisové služby. Tento příspěvek některé z uvedených možností d...

Elektronické doručování písemností zaměstnancům po novele zákoníku práce

Novela zákona č. 262/2006 Sb., zá­koníku práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“) přine­sla zásad­ní změny v oblasti doru­čování pí­sem­nos­tí a pracovně­právních doku­mentů zaměstnan­cům. Zaměstna­va­te­lé díky tomu již od 1. října 2023 mo...

Aktuální legislativní změny v oblasti spisové služby a správy dokumentů ve veřejném sektoru

Legislativa v oblasti evidence dokumentů a spisových služeb je poměrně sledovaná zejména s ohledem na výkon spisové služ­by, ovšem přináší řadu povinnos­tí nejen pro veřejnoprávní původ­ce, ale též pro soukromoprávní původce. Od roku 2004 je regulová...

Kam směřuje správa digitálního obsahu?

Od těžkopádného WordPressu k headless CMS

Spou­s­ta zejmé­na menších firem při výběru plat­for­my pro své webo­vé strán­ky volí jed­no­du­chou cestu, kterou je vytvořit web na open source plat­for­mě Word­Press. Je to poměr­ně snad­né a zvlád­ne to i méně tech­nic­ky zkušený člověk. WordPres...

Systematická správa dokumentů se vyplatí

DMS zvyšují bezpečnost a rychlost procesů

Dokumenty by se daly bez nadsázky při­rov­nat k firem­ní­mu zlatu. Ať už jde o origi­nál­ní recep­tu­ry, unikátní techno­lo­gické postupy, patenty, citlivé obchodní smlouvy, nebo třeba „jen“ interní směrnice. Nezřídka obsahují cenné firemní know-how,...

Evoluce datové práce

Vývoj a trendy v práci s daty

Za posledních 15 let prošla práce s daty revolucí. Od deterministic­ké­ho zpracování a strukturova­ných informací po neuronové sítě a real-time analýzu. Navíc dat neustále přibývá a firmy musí řešit zásadní otázku: Co s nimi?...

Pravá digitalizace není jen o elektronizaci zavedených procesů

Na první pohled by se mohlo zdát, že pojišťovnictví je plně digitalizo­va­né. Vždyť smlouvy uzavřeme v řadě případů plně online, škody na­hlá­sí­me a často i zlikvidujeme také online. Ale je to ta pravá digi­ta­li­za­ce? Není to náhodou jen elektroni...

Jiří Bohuslav

„Velké výzvy nás baví...,“

říká Jiří Bohuslav, Delivery Manager a Data Warehouse Managing Consultant společnosti Sophia Solutions

Sophia Solutions je IT konzultační společnost, která se již více než 21 let specializuje na oblast manažer­ských infor­mač­ních systémů a sys­té­mů pro podporu rozhodování. Je technologicky nezávislá, což jí umož­ňu­je porovnávat jednotlivé nástroje ...

Digitální zpracování faktur s využitím AI

Charakteristickým rysem dnešní digitální reality je mnohem větší dy­namika práce s daty. Data již neleží nečinně na firemních serverech, ale jsou aktivně provozována v cloudu. Toto aktivní využití dat však nesmí být zaměňováno s nedostatečnou ochrano...

Spisové služby čekají velké změny

Pravidla pro elektronické systémy spisových služeb se aktuálně výrazně změnila. Pro zavedení těchto změn do praxe je vymezeno určité přechodné období, jehož délka je zatím různá pro různé zúčastněné subjekty. Tento příspěvek shrnuje stěžejní novinky ...

Digitální identita: jak z ní vytěžit co nejvíce

Nová éra zákaznické zkušenosti je na dosah ruky

Jednoduchost, přehled, win-win mezi zákazníkem a obchodníkem. Digitální identita se zdá jako základní kámen moderní zákaznické zkušenosti. Po zadání spojení „digitální identita“ do vyhledávače ale získáte celou řadu různorodých odpovědí. Co znamená, ...

Headless vývoj CMS systému není pro každého

Kdo mu ale propadne, ovládne obsah na dlouhá léta dopředu

Pro jednoduchou tvorbu, správu a aktualizaci obsahu si firmy zvykly používat CMS (content management systémy). Ty byly od počátku vývoje až donedávna vyvíjeny pouze tradičně, kdy byl textový a grafický obsah pevně provázán se způsobem prezentace – we...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12 IT Systems 11
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1