fb

IT právo

Reklamace v oblasti digitálního obsahu

V souvislosti s velkou novelou spo­třebitelského práva, která vstoupila v platnost v letošním roce, prošla určitými změnami také právní sféra digitálního obsahu. Nově je v usta­noveních § 2389a – § 2389u zákona č. 89/2012 Sb., občanském zákoní­ku, v ...

IT Systems 11/2023

Pravá digitalizace není jen elektronizace „papírových“ procesů

Inzerce

V aktuálním vydání IT Systems se zabýváme digitální transformací odvětví, která se bezprostředně týkají každého z nás. Všichni můžeme takříkajíc z první ruky zhodnotit, jak digitalizace mění bankovnictví, pojišťovnictví, státní správu a veřejný sekto...

Koncepce BIM míří do finále – v nové podobě

Dnes již téměř nikdo nepo­chy­bu­je o tom, že ani sta­veb­nic­tví nemůže stát stranou digitalizace. Potřeba vyšší produktivity a zkvalitnění práce i efektivnějšího řízení stavby je naprosto zřetel­ná. Právě zde je velký prostor pro využití metody BIM...

Problematika vendor lock-in v oblasti IT veřejných zakázek

Vendor lock-in neboli stav uzamčení zadavatele k dodavateli je situace, která může vzniknout ve chvíli, kdy se zadavatel veřejné zakázky svým postupem při jejím zadávání dosta­ne do pozice závislosti na konkrét­ním dodavateli v oblasti IT. Bývá tomu ...

Co přináší směrnice NIS2 o kybernetické bezpečnosti

Na konci roku 2022 bylo schváleno finální znění směrnice EP a Rady (EU) č. 2022/2555, o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Evropské unii (dále jen „NIS2“). Tato směrnice navazuje na stávající směrnici NIS 1, kter...

Směrnice NIS2 může zvýšit bezpečnostní úroveň organizací v ČR

Evropská směrnice NIS2 (Network and Information Security Directive 2) může českým organiza­cím přidě­lat starosti, ale rovněž jim paradox­ně pomoci vyřešit problémy v přípa­dě kyber­ne­tic­ké­ho zabez­pe­če­ní. Konkrétně těm, které do teď tuto vážnou...

GDPR

GDPR je s námi už pět let. Máme co slavit?

Nařízení o ochraně osobních údajů – známé pod zkratkou GDPR – oslavilo v těchto dnech pět let od nabytí účinnosti. V České republice se díky němu zvýšil zájem o ochranu soukromí jak ve veřejném, tak soukromém sektoru. Podle Michala Nulíčka z advokátn...

ESG

ESG a nefinanční reporting

Nefinanční reporting se už dnes řadí mezi povinnosti některých obchodních společností. Společ­nosti jsou podle něho povinny zveřejňovat informace nefinan­čního charakteru. Takovéto informace se týkají zejména environmentálních, sociálních a zaměstnan...

Nová legislativa určí pravidla kybernetické bezpečnosti pro výrobce a vývojáře internetu věcí

Aniž si to mnohdy uvědomujeme, jsme stále více obklopeni inter­ne­tem věcí (IoT – Internet of Things). Zatímco v roce 2020 bylo k inter­ne­tu připojeno necelých 10 miliard zařízení IoT, do roku 2025 se odha­du­je dvoj­ná­so­bek a do roku 2030 dokonce...

Nová pravidla pro online tržiště

Očekávána novela zákona č. 634/​1992 Sb., o ochraně spotře­bitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), vstoupila v účinnost od 6. ledna...

Inovativní software vs. byrokracie

Smlouva o dílo vám skvělou spolupráci a výsledky nezajistí

Když chce firma inovativní software, pravděpodobně na něj vypíše výběrové řízení. Ve většině případů se v něm firmy orientují hlavně podle ceny a vyhraje ten dodavatel, který nabídne tu nejnižší. Takový pří­stup se zdá být na první pohled logický a v...

Bude ChatGPT začátkem nové éry?

Nejprve musíme pochopit jeho omezení

Dějiny internetu jsou lemované varovnými příběhy. Příběhy o katastrofách, ke kterým nakonec nedošlo – například chyba přechodu na nové tisíciletí – nebo o úžasných inovacích, které měly změnit běh světa, ale které zcela zapadly nebo se zařadily mezi ...

Právní úskalí „gig“ ekonomiky

Pracovní právo, zpracování osobních údajů, pojištění a daně

Podnikatelé v posledních letech pravidelně čelí výzvě v podobě nutného přizpůsobení se novým trendům ve všemožných oblas­tech. Sdílená ekonomika založe­ná na platformách jako AirBnB a jí podobných postupně přechází v „gig“ ekonomiku. „Gig“ ekonomi­ka...

Novela zákona v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů v právu obchodních společností

V polovině ledna 2023 nabyla účin­nos­ti novela zákona č. 416/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digi­tál­ních nástrojů a postupů v právu ob­chod­ních společností a fun­go­vá­ním veřejných rejstříků (dále jen „novela“)...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 10 IT Systems 9 IT Systems 7-8 IT Systems 6
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1