fb

IT právo

Finančním sektorem budou v období 2024–2026 rezonovat nařízení EU

Těžko budeme na trhu hledat více regulacemi a legislativou svázaný sektor než ten finanční. Není důležité, zda se jedná o předpisy a nařízení na úrovni jednotlivých států, nebo celé EU. Protiváhou na misce vah je skutečnost, že tato legislativa často...

Právní aspekty marketingového působení firem na sociálních sítích

V dnešní době na sociálních sítích (např. na Facebooku, Instagramu nebo TikToku) dochází nejen k propagaci prostřednictvím klasic­ké reklamy, ale také k masivní spolupráci firem a influencerů, jejichž úkolem je propagace firemních produktů a služeb. ...

Souboj umělé inteligence s autorským právem, 2. část

V minulém vydání IT Systems jsme otevřeli téma umělé inte­li­gen­ce v kontextu autorského práva. Pokud jste první díl nečetli, doporučujeme u něj začít, protože obsahoval některá základní východiska, která si je potřeba při diskusích na toto téma zop...

Elektronické doručování písemností zaměstnancům po novele zákoníku práce

Novela zákona č. 262/2006 Sb., zá­koníku práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“) přine­sla zásad­ní změny v oblasti doru­čování pí­sem­nos­tí a pracovně­právních doku­mentů zaměstnan­cům. Zaměstna­va­te­lé díky tomu již od 1. října 2023 mo...

Jakub Michálek

Chceme, ale lidé dělali práci, která je užitečná

říká Jakub Michálek, poslanec a předseda poslaneckého klubu Pirátů

O tom, že novela zákona o archivnictví a spisové službě přinese mimo jiné zrychlení vyřízení záležitostí občanů, jsem hovořila s poslancem Jakubem Michálkem. Díky zavedení strojově čitelné vrstvy dokumentů budou dokumenty po úřadu i mezi dalšími inst...

Aktuální legislativní změny v oblasti spisové služby a správy dokumentů ve veřejném sektoru

Legislativa v oblasti evidence dokumentů a spisových služeb je poměrně sledovaná zejména s ohledem na výkon spisové služ­by, ovšem přináší řadu povinnos­tí nejen pro veřejnoprávní původ­ce, ale též pro soukromoprávní původce. Od roku 2004 je regulová...

Právní specifika poskytování softwaru jako služby

Tradiční forma distri­bu­ce soft­waru formou prodeje licence a insta­la­ce na zařízení zákaz­ní­ka nemusí být vždy ideální. V mnoha situa­cích dává smysl, aby část řeše­ní posky­to­val doda­va­tel. V nej­vyš­ším roz­sa­hu jde o posky­to­vá­ní infrast...

Elektronické doručování písemností zaměstnancům po novele zákoníku práce

Novela zákona č. 262/2006 Sb., zá­ko­ní­ku práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“) přinesla zásad­ní změny v oblasti doručování písemností a pracov­ně­práv­ních do­ku­men­tů zaměst­nan­cům. Zaměst­na­va­te­lé díky tomu již od 1. října 2023 ...

Souboj umělé inteligence s autorským právem

Téma umělé inteligence hýbe dnešní společností. Minimálně tou částí, která je ve veřejném prostoru vidět a slyšet. Od teorií a matematických modelů se dostá­vá­me do praxe a každo­den­ních životů lidí, což logicky vyvolává společenskou odezvu. Ve dvo...

Úskalí komunikace v rámci IT projektu z právního pohledu

V praxi se při řešení problémů našich klientů setkáváme se situací, kdy se, ačkoliv je mezi stranami uzavřena písemná smlouva, dovolává jeden z účastníků její změny s odkazem na dokument či dohodu, které vznikly v průběhu implementace zcela neformáln...

Strastiplná cesta Aktu o umělé inteligenci

Druhý prosincový víkend jsme se ze sociálních sítí dověděli radostnou zprávu – evropské instituce po 36 hodinách intenzivního jednání nalezly shodu nad podobou první komplexní právní regulace umělé inteligence na světě. Pouť umělé inteligence legisla...

Nařízení o digitální provozní odolnosti (DORA)

Téměř před rokem přijala Evropská rada nařízení o digitální pro­voz­ní činnosti neboli Digital Operational Resilience Act (dále jen „Nařízení“ nebo také „DORA“). Nařízení je zá­sad­ní iniciativou EU v oblasti digi­tál­ní provozní a kybernetické odoln...

Jak nastavit obchodní podmínky k softwaru

Dodavatel softwaru nemusí pokaždé vyvíjet řešení na míru kon­krét­ní­mu zákaz­ní­ko­vi. Je běžné, že dodavatel vytvoří software univerzálnějšího typu, vhodný pro nasazení u řady subjektů na určitém trhu. Pro kon­krét­ní zákazníky se pak zpravidla řeš...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12 IT Systems 11
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1