fb

IT právo

Nové výkazy pro zelenou budoucnost EU

Revidovaná pravidla podávání zpráv o udržitelnosti CSRD

Od roku 2024 se budou na první firmy vztaho­vat pravidla vyplýva­jí­cí z nové Směrni­ce o podává­ní zpráv podniků o udržitel­nos­ti (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD). Na jejím základě bude mít řada firem povinnost podávat zprávy o ...

Výjimky a omezení autorského práva k softwaru

Užívání autorských děl bez souhlasu autora při splnění předem stanove­ných zákonných podmínek je v ang­lo­sas­kém právu známo pod názvem „fair use“ nebo také „fair dealing“. Jakkoliv český právní řád institut „fair use“ v pravém slova smyslu nezná, e...

Online obchodování přes platformy pod drobnohledem finanční správy

Provozovatelé online platforem stojí před novou výzvou. Chystá se totiž zavedení oznamovací povinnosti vyplývající ze směrnice DAC 7, jež dopadne na všechny provozovatele, kteří umožňují prodejcům nabízet a prodávat své zboží nebo vybrané služby přes...

Jak ochránit doménové jméno?

Ochrana doménového jména v době rozmachu moderních tech­nologií stále stoupá na významu. Pro dosažení co nejlepší ochrany a zabezpečení doménového jména mnohdy stačí dodržovat několik základních a vcelku jednoduchých pravidel, která mnohdy ani nejsou...

Digitalizace justice by mohla urychlit soudní proces i ulehčit trestní oznámení

Když něco funguje, neměňme to. Tímto heslem se bohužel mnohdy řídí česká justice. Neslyší na to, že by věci mohly fungovat spolehlivěji, hospodárněji a rychleji. Do dnešního dne prý někteří soudci píší své roz­sudky na psacích strojích, které následn...

IT oblast jako součást due diligence

Při fúzích a akvizicích firmy běžně absolvují proces posouzení a sesta­ve­ní objek­tiv­ní­ho pohledu na poten­ci­ál­ní investiční objekt. Tzv. proces due diligence se historicky zaměřuje především na finanční, daňové a právní aspekty. Naopak IT proce...

Online obchodování přes platformy pod drobnohledem finanční správy

Provozovatelé online plat­fo­rem stojí před novou výzvou. Chystá se totiž zavedení ozna­mo­va­cí povin­nos­ti vyplývající ze směrnice DAC 7, jež dopadne na všechny provozovatele, kteří umožňují prodejcům nabízet a prodávat své zboží nebo vybrané služ...

Právní aspekty agilního vývoje softwaru

Rozhodování českých soudů ve sporech souvisejících s vývojem či implementací softwaru je zdlouhavé a komplikované. Většinou se jedná o spory závislé na výsledcích znaleckých posudků, bohužel znalců v této oblasti není dostatek, a navíc ne všichni jso...

Advokátní a notářské služby konečně procházejí digitalizací

Společnost s ručením omezeným už lze založit zcela online

Činnost advokátů a notářů významně přispívá k zachování společenského řádu a právní jistoty podnikatelů i běžných občanů. Ke změnám zákonné regulace jejich služeb se proto musí přistupovat s určitou mírou opatrnosti. Z tohoto důvodu se bohužel právě ...

EU

Nestane se evropská regulace umělé inteligence další byrokratickou pastí?

Svět ICT upoutává stále větší pozornost zákonodárců a regulač­ních orgánů. V EU je aktuálním tématem například umělá inteligen­ce, která by už brzy měla být regulována nařízením, jehož podobu unijní zákonodárci v současnosti finalizují a které je zná...

I export softwaru má svá pravidla

Jak na vývoz technologií dvojího užití do zahraničí

Řada vývojářů si myslí, že software či program je možno libo­vol­ně nabízet či vyvá­žet po celém světě. Komu by těch pár řádků kódu mohlo uškodit? Nad vývo­jem strávili dost času, takže si přece nene­cha­jí finální produkt pro sebe a naopak se jej po...

Problematika autorských práv při vývoji software na objednávku

Při vývoji software na objed­náv­ku se často setkáváme s pro­b­le­ma­ti­kou autorských práv, která je pro řádné užívání software velmi důležitá, jelikož autorská práva představují klíč k opráv­ně­né­mu užívání software jakožto autorského díla. Proble...

Digital Markets Act

V prosinci roku 2020 představila Evropská komise balíček dvou naří­ze­ní, která mají nastavit nová pra­vid­la pro fungování digitálního pros­tře­dí v Evropské unii. První z nich ‒ Akt o digitálních službách (Digital Services Act, „DSA“) – jsme vám př...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 11 IT Systems 10 IT Systems 9 IT Systems 7-8
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1