fb

IT právo

Digitalizace justice by mohla urychlit soudní proces i ulehčit trestní oznámení

Když něco funguje, neměňme to. Tímto heslem se bohužel mnohdy řídí česká justice. Neslyší na to, že by věci mohly fungovat spolehlivěji, hospodárněji a rychleji. Do dnešního dne prý někteří soudci píší své roz­sudky na psacích strojích, které následn...

IT Systems 9/2022

Digitalizace výroby teoreticky i prakticky

Inzerce

Aktuální vydání IT Systems je věnováno především automatizaci a digitalizaci průmyslu. Daniel Bičík ze SAPu popisuje, jak nejefektivněji využít AI ve výrobě od designu až po servis. Kristin Poulton z QAD se věnuje problematice plánování kapacitních p...

IT oblast jako součást due diligence

Při fúzích a akvizicích firmy běžně absolvují proces posouzení a sesta­ve­ní objek­tiv­ní­ho pohledu na poten­ci­ál­ní investiční objekt. Tzv. proces due diligence se historicky zaměřuje především na finanční, daňové a právní aspekty. Naopak IT proce...

Online obchodování přes platformy pod drobnohledem finanční správy

Provozovatelé online plat­fo­rem stojí před novou výzvou. Chystá se totiž zavedení ozna­mo­va­cí povin­nos­ti vyplývající ze směrnice DAC 7, jež dopadne na všechny provozovatele, kteří umožňují prodejcům nabízet a prodávat své zboží nebo vybrané služ...

Právní aspekty agilního vývoje softwaru

Rozhodování českých soudů ve sporech souvisejících s vývojem či implementací softwaru je zdlouhavé a komplikované. Většinou se jedná o spory závislé na výsledcích znaleckých posudků, bohužel znalců v této oblasti není dostatek, a navíc ne všichni jso...

Advokátní a notářské služby konečně procházejí digitalizací

Společnost s ručením omezeným už lze založit zcela online

Činnost advokátů a notářů významně přispívá k zachování společenského řádu a právní jistoty podnikatelů i běžných občanů. Ke změnám zákonné regulace jejich služeb se proto musí přistupovat s určitou mírou opatrnosti. Z tohoto důvodu se bohužel právě ...

EU

Nestane se evropská regulace umělé inteligence další byrokratickou pastí?

Svět ICT upoutává stále větší pozornost zákonodárců a regulač­ních orgánů. V EU je aktuálním tématem například umělá inteligen­ce, která by už brzy měla být regulována nařízením, jehož podobu unijní zákonodárci v současnosti finalizují a které je zná...

I export softwaru má svá pravidla

Jak na vývoz technologií dvojího užití do zahraničí

Řada vývojářů si myslí, že software či program je možno libo­vol­ně nabízet či vyvá­žet po celém světě. Komu by těch pár řádků kódu mohlo uškodit? Nad vývo­jem strávili dost času, takže si přece nene­cha­jí finální produkt pro sebe a naopak se jej po...

Problematika autorských práv při vývoji software na objednávku

Při vývoji software na objed­náv­ku se často setkáváme s pro­b­le­ma­ti­kou autorských práv, která je pro řádné užívání software velmi důležitá, jelikož autorská práva představují klíč k opráv­ně­né­mu užívání software jakožto autorského díla. Proble...

Digital Markets Act

V prosinci roku 2020 představila Evropská komise balíček dvou naří­ze­ní, která mají nastavit nová pra­vid­la pro fungování digitálního pros­tře­dí v Evropské unii. První z nich ‒ Akt o digitálních službách (Digital Services Act, „DSA“) – jsme vám př...

NIS2 zpřísní nároky na kyberbezpečnost firem i státu

Směrnice EU NIS2 rozšíří okruh organizací a firem, které budou muset dodržovat zpřísněná pravidla kyberbezpečnosti sítí a informací. Nové povinnosti přibudou například společnostem ve farmacii, pot­ra­vi­nář­ství, chemickém průmyslu, odpadovém hospod...

Digital Services Act

V prosinci roku 2020 představila Evropské komise balíček dvou nařízení, která mají nastavit nová pravidla pro fungování digitálního prostředí v Evropské Unii. Prvním z nich je návrh nařízení o jed­not­ném trhu digitálních služeb, známý jako Akt o dig...

Evropská unie chce omezit možnosti využití umělé inteligence

V roce 2018 se Evropská komise začala věnovat tvorbě nového legislativního rámce, ve kterém usiluje o regulaci systémů umělé inteligence. V současnosti se návrh nařízení známý pod zkráceným názvem Akt o umělé inteligenci nachází na začátku etapy svéh...

Získávání souhlasu se sběrem a zpracováním cookies od 1. 1. 2022

Na základě novely zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“), došlo od 1.ledna 20...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 7-8 IT Systems 6 IT Systems 5 IT Systems 4
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1