fb

IT právo

Nová pravidla pro online tržiště

Očekávána novela zákona č. 634/​1992 Sb., o ochraně spotře­bitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), vstoupila v účinnost od 6. ledna...

IT Systems 4/2023

Quo vadis, e-commerce?

Inzerce

V aktuálním vydání IT Systems se věnujeme především oblasti e-commerce, která v minulém roce zažila doposud nepoznanou situaci. Česká e-commerce totiž po 20 letech růstu náhle klesla, což v mnohých vyvolalo paniku a dupnutí na brzdu technologického r...

Inovativní software vs. byrokracie

Smlouva o dílo vám skvělou spolupráci a výsledky nezajistí

Když chce firma inovativní software, pravděpodobně na něj vypíše výběrové řízení. Ve většině případů se v něm firmy orientují hlavně podle ceny a vyhraje ten dodavatel, který nabídne tu nejnižší. Takový pří­stup se zdá být na první pohled logický a v...

Bude ChatGPT začátkem nové éry?

Nejprve musíme pochopit jeho omezení

Dějiny internetu jsou lemované varovnými příběhy. Příběhy o katastrofách, ke kterým nakonec nedošlo – například chyba přechodu na nové tisíciletí – nebo o úžasných inovacích, které měly změnit běh světa, ale které zcela zapadly nebo se zařadily mezi ...

Právní úskalí „gig“ ekonomiky

Pracovní právo, zpracování osobních údajů, pojištění a daně

Podnikatelé v posledních letech pravidelně čelí výzvě v podobě nutného přizpůsobení se novým trendům ve všemožných oblas­tech. Sdílená ekonomika založe­ná na platformách jako AirBnB a jí podobných postupně přechází v „gig“ ekonomiku. „Gig“ ekonomi­ka...

Novela zákona v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů v právu obchodních společností

V polovině ledna 2023 nabyla účin­nos­ti novela zákona č. 416/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digi­tál­ních nástrojů a postupů v právu ob­chod­ních společností a fun­go­vá­ním veřejných rejstříků (dále jen „novela“)...

Nové výkazy pro zelenou budoucnost EU

Revidovaná pravidla podávání zpráv o udržitelnosti CSRD

Od roku 2024 se budou na první firmy vztaho­vat pravidla vyplýva­jí­cí z nové Směrni­ce o podává­ní zpráv podniků o udržitel­nos­ti (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD). Na jejím základě bude mít řada firem povinnost podávat zprávy o ...

Výjimky a omezení autorského práva k softwaru

Užívání autorských děl bez souhlasu autora při splnění předem stanove­ných zákonných podmínek je v ang­lo­sas­kém právu známo pod názvem „fair use“ nebo také „fair dealing“. Jakkoliv český právní řád institut „fair use“ v pravém slova smyslu nezná, e...

Online obchodování přes platformy pod drobnohledem finanční správy

Provozovatelé online platforem stojí před novou výzvou. Chystá se totiž zavedení oznamovací povinnosti vyplývající ze směrnice DAC 7, jež dopadne na všechny provozovatele, kteří umožňují prodejcům nabízet a prodávat své zboží nebo vybrané služby přes...

Jak ochránit doménové jméno?

Ochrana doménového jména v době rozmachu moderních tech­nologií stále stoupá na významu. Pro dosažení co nejlepší ochrany a zabezpečení doménového jména mnohdy stačí dodržovat několik základních a vcelku jednoduchých pravidel, která mnohdy ani nejsou...

Digitalizace justice by mohla urychlit soudní proces i ulehčit trestní oznámení

Když něco funguje, neměňme to. Tímto heslem se bohužel mnohdy řídí česká justice. Neslyší na to, že by věci mohly fungovat spolehlivěji, hospodárněji a rychleji. Do dnešního dne prý někteří soudci píší své roz­sudky na psacích strojích, které následn...

IT oblast jako součást due diligence

Při fúzích a akvizicích firmy běžně absolvují proces posouzení a sesta­ve­ní objek­tiv­ní­ho pohledu na poten­ci­ál­ní investiční objekt. Tzv. proces due diligence se historicky zaměřuje především na finanční, daňové a právní aspekty. Naopak IT proce...

Online obchodování přes platformy pod drobnohledem finanční správy

Provozovatelé online plat­fo­rem stojí před novou výzvou. Chystá se totiž zavedení ozna­mo­va­cí povin­nos­ti vyplývající ze směrnice DAC 7, jež dopadne na všechny provozovatele, kteří umožňují prodejcům nabízet a prodávat své zboží nebo vybrané služ...

Právní aspekty agilního vývoje softwaru

Rozhodování českých soudů ve sporech souvisejících s vývojem či implementací softwaru je zdlouhavé a komplikované. Většinou se jedná o spory závislé na výsledcích znaleckých posudků, bohužel znalců v této oblasti není dostatek, a navíc ne všichni jso...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1