fb

Stavebnictví - BIM, CAFM

Exluzivní partner sekce

Není BIM jako BIM

Jen správné nastavení cílů a požadavků vede k efektivnímu využití

Zastán­ci BIM říka­jí, že díky této meto­dě lze dosáh­nout větší efek­ti­vi­ty a sní­že­ní množ­ství chyb při výstav­bě i násled­né sprá­vě budo­vy. To by mělo zna­me­nat i finan­ční úspo­ru. Skepti­ci ovšem tvrdí, že vzhle­dem k nákla­dům, které s s...

BIM jsou informace

Klíčem k úspěchu je vědět, co chcete

Využívání metoda BIM není vlastně nic jiného než vytvoření otevřené data­bá­ze informací o stavbě. Právě informace a jejich sdílení je totiž alfou a omegou. Naším konečným cílem je, aby všichni zain­te­re­so­va­ní na stavbě pracovali vždy s aktuálně ...

BIM pomůže k lepší organizaci stavby a efektivnější správě nové budovy pro karlovarský IZS

Projekt stavby nového sídla slo­žek Integro­va­né­ho záchranného sys­té­mu v Karlových Varech je ukáz­ko­vým příkla­dem zavá­dě­ní metody BIM v Česku. Metoda BIM je zde využí­vá­na již od prvních záměrů v roce 2018. V součas­nos­ti už se stavba blíží...

Budujeme cestu ven z krize

2. část: Digitální dvojče ve stavebním průmyslu, příklady z praxe

Jedna z nejjednodušších definic di­gitálního dvojčete říká, že jde o „di­gitální reprezentaci fyzických aktiv, procesů nebo systému“. Digitální dvojče je však živý a vyvíjející se soubor dat, který musí být neustále synchronizo­ván a měl by využívat ...

Výuka metody BIM na středních stavebních školách startuje naplno

Se začátkem letošního školního roku skončilo přechodné období, které měly střední odborné školy stavebního zaměření na zařazení metody BIM do školních vzdělávacích programů. Uložila jim to aktualizace rámcových vzdělávacích programů přijatá na podzim...

Budujeme cestu ven z krize

1. část: Hrozby pro stavebnictví, příležitosti pro technologie

Ve stavebnictví se v posledních dvou letech i přes obrovské problé­my usilovně pracovalo na realizaci projektů. Nejistota, které čelí pro­jek­tant­ské a sta­veb­ní firmy, se ale bude zhoršo­vat, protože vlády začí­nají navy­šovat post-covidové výdaje...

BIM mění práci projektanta, přináší efektivitu i lepší přehled

Metoda BIM přinesla do práce projektanta poměrně zásadní změny. A zdaleka nejde jen o 3D. Jde o skutečnou revoluci, která dělá z projektanta členem týmu po celou dobu životního cyklu stavby. Sdílení informací obsaže­ných v digitálním modelu stavby (D...

PlanRadar

Facility Management a digitalizace jdou ruku v ruce

Když se řekne facility manažer, mnoho lidí usoudí, že se jedná o poněkud nadsazené označení pro vedoucího správy a údržby budovy. Tento názor je však velmi zjednodušený. Současný Facility Management (FM) se totiž musí přizpůsobovat vysokým nárokům mo...

Kde bydlí digitální dvojče

CDE je jedním z nejdůležitějších pilířů, na kterých stojí metoda BIM

Společné datové prostředí (CDE) je bez přehánění jedním z nejdůležitěj­ších technických pilířů, na kterých stojí metoda BIM. Jde totiž o infor­mační systém zajišťující vzájemné sdílení informací o stavbě napříč všemi zainteresovanými partnery v proje...

PlanRadar

Digitalizace pomáhá i stavbyvedoucím

Větší bezpečnost na pracovišti, méně kolizí a konzistentní dokumentace

Role stavbyvedoucího je klíčová při realizaci každé stavby – ať už jde o projekt menší či rozsáhlý, o segment bydlení, kanceláří, obchodů nebo infrastruktury. Zodpovídá za realizaci projektu a za celkový postup výstavby, což není vůbec snadný úkol. V...

Datový standard staveb (DSS)

aneb Jak si rozumět napříč stavařskými profesemi

Sdílení informací je charakteristi­kou digitálního světa. Abychom mohli informace efektivně sdílet, potřebu­jeme je stejně chápat. Zjednoduše­ně řečeno, potřebujeme společný jazyk. Pro digitální stavebnictví je takovým Datový standard staveb (DSS) sp...

Digitalizace ve stavebnictví

aneb Jak jsme na tom s BIM v Evropě?

Český trh je hladový po další výstavbě, která je ovšem pomalá, drahá a potýká se s celou řadou úskalí - od zdlouhavého schvalovacího procesu přes rostoucí ceny materiálů a hledání kvalifikované pracovní síly až po efektivní realizaci. Proces výstavby...

Obr 1: S virtuální realitou dnes umí pracovat i běžné aplikace pro tvorbu vizualizací. Například populární modelář Revit vyžaduje pouze doinstalování pluginu Enscape.

Stavebnictví a VR jsou ideálním spojením, které pomáhá nejen při návrhu a provozu budov, ale i při rekonstrukcích

Virtuální realita opakovaně dokazuje, jak jsou její možnosti široké. Absolutní samozřejmostí je to pak v oblasti stavebnictví, kde je její využití i snadno představitelné. Tradiční postupy využívající vizualizací a 3D modelování totiž obohacuje o způ...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 12 IT Systems 11 IT Systems 10 IT Systems 9
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1