fb

Stavebnictví - BIM, CAFM

Exluzivní partner sekce

Efektivní správa a řízení stavebních reklamací

Digitalizace procesů umožňuje výrazně zlepšit životní cyklus projektu

Požadavky na vícepráce ve staveb­nictví (tzv. claimy) jsou zásadní otázkou pro mnoho profesionálů v tomto odvětví a součástí většiny stavebních projektů. Při jejich nesprávném řízení však pravidelně dochází ke zpoždění, což se v současné době týká až...

Moderní facility management je plný technologií

Prim hraje IoT a robotizace

Když se dnes řekne výraz moderní facility management, každý si může představit mnoho různých věcí. Někteří si představí i poměrně ne příliš „sexy“ obor, který se stará o budovy, areály a zabezpečení. V moderním facility managementu, ale v posledních ...

Digitální řešení změní podobu projektového managementu ve stavebnictví

Projektové řízení ve stavebnictví je jednou z nejnáročnějších a zároveň nejdůležitějších součástí každého projektu. V době, kdy rostou náklady na financování, ubývá kvalifikovaných pracovníků, stavební materiály jsou stále dražší a poptávka klesá, je...

Pasportizace

Cesta ke efektivnější správě i standardizaci procesů

Pasport a pasportizace jsou ter­míny, se kterými se setkáváme úplně běžně. Paradoxně ale nikde – v právních předpisech ani jinde – nenajdeme jejich přesnou definici. Aby toho nebylo málo, s tímto termínem se nepotkáme nikde mimo Česko. Není proto div...

Budoucnost stavebnictví spočívá v moderních technologiích

Stavebnictví je často kritizováno za přílišný konzervatismus a byrokratické zpracování dokumentace. Zavádění nových technologií není snadný úkol, ale jsou to právě ony, díky nimž jsou budovy inteligentnější, bezpečnější a udržitelnější. Společnost Pl...

Chopme se digitalizace i nástrojů AI aneb Kam směřuje současné stavebnictví

Nadcházející éra digitalizace má zásadní vliv na mnoho odvětví a stavebnictví není výjimkou. Stavebnictví je totiž oborem, kde má každý detail obrovský význam a úspěch závisí na precizním řízení – projektu, stavby i následném facility managementu. Te...

BIM pomáhá omezit množství víceprací a předělávek, které prodražují stavby

Nedávno publikovaný celoevropský výzkum společnosti PlanRadar ukázal, že nejčastějšími příčinami zvýšení ceny stavebních projektů jsou špatná komunikace a spolupráce mezi zainteresovanými stranami či členy týmu. Důsledkem jsou vícepráce, které mohou ...

Praktické zkušenosti s digitalizací v rámci investiční výstavby

Od datového standardu až po validaci naplněného modelu

O problematice BIM již bylo řečeno a napsáno téměř vše a po letech konferencí, koncepcí kulatých stolů, prezentací, strategií a pilotních projektů je na čase se podívat, jaké jsou praktické zkušenosti (pozitivní i negativní) firem a investorů, kteří ...

Koncepce BIM míří do finále – v nové podobě

Dnes již téměř nikdo nepo­chy­bu­je o tom, že ani sta­veb­nic­tví nemůže stát stranou digitalizace. Potřeba vyšší produktivity a zkvalitnění práce i efektivnějšího řízení stavby je naprosto zřetel­ná. Právě zde je velký prostor pro využití metody BIM...

Přínosy digitalizace ve správě budov

Inteligentní budovy si samy řeknou o pomoc a upozorní na plýtvání

Inte­li­gent­ní budovy v oblasti komer­čních nemo­vi­tos­tí umož­ňu­jí rychlé hlášení poruch a detekci závad a havárií. Tyto moderní stavby upo­zor­ňu­jí nejen na servisní události, ale také odhalují plýtvání energií a nehos­po­dár­né chování zaměstn...

CCI: Klasifikační systém pro 21. století

Klasifi­ka­ce není v histo­rii lidstva něčím novým. Už jen proto, aby­chom přežili jsme museli věci třídit. Klasi­fi­kač­ní systémy ve staveb­nic­tví fungují vlastně podob­ně. Jejich cílem je zajistit, abychom stejné věci chápali stejně. A s mezináro...

Digitální dvojče může mít i celé město

Digitální technické mapy se dnes uplatňují v řadě oborů, v řízení měst a územ­ním plá­no­vá­ní, dopravě, země­děl­ství, geo­lo­gic­kém průzkumu, vojenství i ochraně životního pro­stř­edí. Soft­wa­ro­vým nástrojem pro práci s mapami a dalšími geografi...

Není BIM jako BIM

Jen správné nastavení cílů a požadavků vede k efektivnímu využití

Zastán­ci BIM říka­jí, že díky této meto­dě lze dosáh­nout větší efek­ti­vi­ty a sní­že­ní množ­ství chyb při výstav­bě i násled­né sprá­vě budo­vy. To by mělo zna­me­nat i finan­ční úspo­ru. Skepti­ci ovšem tvrdí, že vzhle­dem k nákla­dům, které s s...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1