fb
IT Systems 1-2/2023 Stavebnictví - BIM, CAFM 17. 3. 2023 8:22

Není BIM jako BIM

Jen správné nastavení cílů a požadavků vede k efektivnímu využití

Zastán­ci BIM říka­jí, že díky této meto­dě lze dosáh­nout větší efek­ti­vi­ty a sní­že­ní množ­ství chyb při výstav­bě i násled­né sprá­vě budo­vy. To by mělo zna­me­nat i finan­ční úspo­ru. Skepti­ci ovšem tvrdí, že vzhle­dem k nákla­dům, které s sebou nese zavedení i samotná práce s digitálním modelem, je otázka výsledného snížení nákladů velmi sporná. Kdo má pravdu?

„Řešením tohoto zdánlivého konfliktu je správné nastavení priorit a požadavků na BIM ještě před jeho implementací. Zásadní je odpově­dět si na otázku, co chceme a proč to chceme. A teprve na základě této analýzy aplikovat nástroje BIMu tak, abychom zbytečně nevytvářeli složité funkcionality, které nakonec nebudeme v praxi používat,“ konstatuje Jiří Kos, obchodní ředitel Obermeyer Helika.

BIM je metoda pro tvorbu, správu a využívání digitálních infor­ma­cí o budovách a infrastrukturách. BIM využívá nástroje a technologie, jako jsou 3D modelování, společné datové pro­stře­dí a software pro správu projektů, aby poskytoval kom­plex­ní přehled o budově nebo infrastruktuře po celou dobu její životnosti. Lze ve zkratce říct, že tato metoda umožňuje lepší pochopení a komunikaci o budově pomocí digitalizovaného mo­de­lu. Model obsahuje jak geometrické informace o budově, tak současně technické a funkční informace o jejích jednotlivých prvcích a systémech. To umožňuje lepší plánování a koordinaci prací při výstavbě a správě budovy po jejím dokončení.


Princip toku informací při využití metody BIM

Dva velmi zajímavé projekty a příklady využití BIM vznikly v poslední době v Praze 12. Radnice této městské části využila metodu BIM již v roce 2016 – jako jedna z prvních – při projektu výstavby budovy nové radnice Prahy 12. Pro vytvoření projektu i pro výstavbu samot­nou se benefity BIMu sice projevily, ale otázka další využitelnosti dat získaných metodou BIM nebyla zpočátku příliš jasná.


Nová radnice Praha 12

Na základě těchto zkušeností jsou při dalším projektu Prahy 12, při plánování výstavby základní školy v Komořanech, hned od počátku precizně nastaveny požadavky a cíle, kterých se má pomocí BIMu dosáhnout. Počítá se s tím, že stavba bude díky digitálnímu modelu probíhat efektivně a bez navyšování nákladů, BIM se ale také bude následně využívat pro správu budovy. V praxi se již prokázalo, že aplikace BIMu skutečně pomohla snížit náklady tím, že umožnila lepší připomínkování a schvalování projektové dokumentace před výstavbou. BIM dále umožní lepší kontrolu stavby a reporting postupu, což zefektivní i stavbu samotnou.


Plánovaná Základní škola Komořany

„BIM pro nás aktuálně představuje klíčový podklad pro kontrolu celého životního cyklu stavby. Díky digitálnímu modelu stavby do budoucna nebude potřeba hledat dokumenty o technickém vybavení budovy po skříních či v archívu, všechny potřebné informace najdeme v počítači hned, kdykoliv bude potřeba.“ shrnuje výhody využití BIMu Petr Šula, 1. místostarosta MČ Prahy 12.

Vojtěch Ehlich ze společnosti BIM Consulting zmiňuje další důležité poznatky z praxe: „V rámci celého životního cyklu stavby je potřeba důrazně rozlišovat mezi daty a informacemi. V rámci přípravy a realizace stavby vzniká obrovské množství dat, avšak pouze jen jejich část je využitelná pro konkrétní účel. A právě tato data označujeme za informace. Při zadání projektu je důležité správně specifikovat, které informace a k jakému účelu budou zapotřebí. Teprve potom s nimi může zadavatel efektivně a smysluplně pracovat. A to je důvod, proč je právě dobře formulované zadání u metody BIM zcela klíčové.“

„Závěrem lze tedy situaci shrnout následovně: kdo ví "proč co chce", může vždy potenciál BIMu efektivně využít. A díky tomu se chovat jako řádný hospodář při navrhování, výstavbě i správě budovy. Je důležité mít cíle a plán, jak BIM využít, aby bylo možné maximalizovat přínosy a vyvarovat se zbytečně vynaložených nákladů,“ komentuje dění kolem BIMu Jiří Kos.

Grafika a foto: archiv LOXIA, OBERMEYER HELIKA a BIM Consulting

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 10 IT Systems 9 IT Systems 7-8 IT Systems 6
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1