fb

IT Security

Exluzivní partner sekce

Směrnice NIS2 přichází do Česka:

Jste připraveni?

Národní úřad pro kyber­ne­tic­kou a infor­mač­ní veřej­nost („NÚKIB“) v červnu zve­řej­nil návrh nového zákona o kyber­ne­tic­ké bez­peč­nos­ti, který předložil do mezi­re­zort­ní­ho připomínkového řízení. Nový zákon je implementací evropské směrnice...

IT Systems 9/2023

Data-Informace-Inovace

Inzerce

Aktuální vydání IT Systems se prakticky skládá ze dvou časopisů, protože jeho součástí je druhé letošní číslo magazínu CAD. Jde o titul specializovaný na problematiku IT řešení pro celý životní cyklus produktů od návrhu a konstrukce, přes digitalizac...

Jak proaktivně zvýšit kybernetickou odolnost podniku pomocí SIEM

Kybernetické bezpečnostní hrozby jsou sofistikovanější a častější. Podniky musí přistupovat k proaktivním opatřením k zajištění své infrastruktury a digitálních aktiv. Řešení SIEM nabízí komplexní přístup ke kybernetické bezpečnosti od monitorování v...

Specializované služby jsou klíčem k úspěchu MSP poskytovatelů

V posledních několika letech dochází k nárůstu počtu malých a středních podniků (SMB), které využívají kybernetickou bezpečnost jako službu namísto pořizování a správy vlastní bezpečnostní infrastruktury. To je stále větší příležitost pro poskytovate...

Odkud začít s přípravou na NIS2 a navazující novelu zákona o kybernetické bezpečnosti

Nový zákon o kybernetické bezpečnosti přinese firmám celou řadu nových povinností. Pro firmy tak může být těžké určit, kterými částmi se mají zabývat přednostně a čemu se můžou věnovat později. Odborníci z technologické společnosti ANECT proto vytipo...

Co přináší směrnice NIS2 o kybernetické bezpečnosti

Na konci roku 2022 bylo schváleno finální znění směrnice EP a Rady (EU) č. 2022/2555, o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Evropské unii (dále jen „NIS2“). Tato směrnice navazuje na stávající směrnici NIS 1, kter...

ChatGPT

Rizika používání ChatGPT ve firemním prostředí

ChatGPT je dobrý sluha, ale zlý pán, pro jeho používání ve firmě nastavte pravidla

V poslední době se výrazně zvyšuje popularita aplikací využívajících velké jazykové modely jako je ChatGPT společnosti OpenAI, Bing AI od Microsoftu nebo Bard od Google. Tyto nástroje jsou rychlé, snadno použitelné a dostupné pro všechny. Proto není ...

Směrnice NIS2 může zvýšit bezpečnostní úroveň organizací v ČR

Evropská směrnice NIS2 (Network and Information Security Directive 2) může českým organiza­cím přidě­lat starosti, ale rovněž jim paradox­ně pomoci vyřešit problémy v přípa­dě kyber­ne­tic­ké­ho zabez­pe­če­ní. Konkrétně těm, které do teď tuto vážnou...

EU Cyber Resilience Act

Je nové nařízení o kybernetické odolnosti CRA skutečným krokem vpřed pro kyberbezpečnost?

Evropská komise předložila 15. září 2022 návrh nového nařízení nazvaného Akt o kybernetické odolnosti (European Cyber Resilience Act, CRA). Tento právní předpis prosazuje plošný evropský přístup ke kybernetické bezpečnosti a týká se konkrétně výrobců...

Digitalizace zvyšuje v průmyslových podnicích rizika kybernetické bezpečnosti

Čím více jsou výrobní a obecně prů­mys­lo­vé firmy závislé na techno­lo­gi­ích při automatizaci svých provozů a procesů, tím větší podstupují rizi­ka kybernetické bezpečnosti. Stále více společností buduje chytré továrny, protože technologie jsou stá...

Bezpečnost zůstává jedním z největších problémů při zavádění kontejnerů

Přestože je Kubernetes stále rela­tiv­ně mladou tech­no­lo­gií, v posled­ních několika letech se míra jejího nasa­zo­vá­ní prudce zvýšila a tato plat­for­ma pro orche­stra­ci kontej­ne­rů se stala základním kamenem mnoha iniciativ digitální transform...

DevOps

Role DevOps v digitální transformaci

Tak jako ve většině technologic­kých odvětví se i ve vývoji soft­waru na zakázku stále zvyšuje tlak na jeho rychlost a flexibilitu. V tradičních přístupech, jako je například Waterfall, to však vět­šinou není možné. Technologické společnosti tak obje...

Nová legislativa určí pravidla kybernetické bezpečnosti pro výrobce a vývojáře internetu věcí

Aniž si to mnohdy uvědomujeme, jsme stále více obklopeni inter­ne­tem věcí (IoT – Internet of Things). Zatímco v roce 2020 bylo k inter­ne­tu připojeno necelých 10 miliard zařízení IoT, do roku 2025 se odha­du­je dvoj­ná­so­bek a do roku 2030 dokonce...

Nejslabším článkem zabezpečení firem a rizi­kem pro jejich data jsou stále zaměstnanci

Nejslabším článkem zabezpečení firem jsou stále zaměstnanci. Větši­nou neúmyslně. Mohou klikat na nebezpečné odkazy nebo otevírat zavirované přílohy. Neuváženě mohou předávat firemní data nedůvěryhodným zdrojům, v krajním případě i hackerům, nebo rov...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 7-8 IT Systems 6 IT Systems 5 IT Systems 4
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1