fb

ITSM (ITIL) - Řízení IT

ITSM je klíčem k udržitelnému IT

Udržitelnost je téma, které se dnes promítá do většiny oblastí naší spo­leč­nos­ti. Firmy i organizace si to uvědomují a zohledňují enviromen­tální cíle ve svých dlouhodobých strategiích. S tím však souvisí změ­na fungování na všech úrovních, včetně ...

DevOps

DevOps

Záruka rychlého, automatizovaného a bezpečného IT

Přijmout osvěd­če­né postu­py Dev­Ops, urychlit vývoj soft­ware a jeho nasa­ze­ní, zvýšit kva­li­tu a přehled o pro­duk­tech a služ­bách, by mělo být ambicí každé orga­ni­za­ce. V kom­bi­na­cí se zvýšenou bezpečností, růstem automatizace a tvorbou př...

Směrnice NIS2 přichází do Česka:

Jste připraveni?

Národní úřad pro kyber­ne­tic­kou a infor­mač­ní veřej­nost („NÚKIB“) v červnu zve­řej­nil návrh nového zákona o kyber­ne­tic­ké bez­peč­nos­ti, který předložil do mezi­re­zort­ní­ho připomínkového řízení. Nový zákon je implementací evropské směrnice...

Měřitelnost přínosů implementace metodologie DevOps

V minulých dílech našeho seriálu o DevOps jsme se věnovali roli DevOps v digitální transformaci: co si pod tímto pojmem představit, a jaké jsou klíčové body tohoto systému práce. Popsali jsme také jak DevOps úspěšně zavést uvnitř technologické organi...

Odkud začít s přípravou na NIS2 a navazující novelu zákona o kybernetické bezpečnosti

Nový zákon o kybernetické bezpečnosti přinese firmám celou řadu nových povinností. Pro firmy tak může být těžké určit, kterými částmi se mají zabývat přednostně a čemu se můžou věnovat později. Odborníci z technologické společnosti ANECT proto vytipo...

Jak úspěšně zavést DevOps

Klíčové kroky a osvědčené postupy pro zavedení DevOps

V předchozím článku „Role DevOps v digitální trans­for­ma­ci“ v IT Systems 5/2023, na který bychom dnes chtěli volně navázat, jsme se zabývali podstatou a výhodami přístupu DevOps. Jeho zavedení v organizaci pomáhá s urychlením i zvýšením efektivit...

DevOps

Role DevOps v digitální transformaci

Tak jako ve většině technologic­kých odvětví se i ve vývoji soft­waru na zakázku stále zvyšuje tlak na jeho rychlost a flexibilitu. V tradičních přístupech, jako je například Waterfall, to však vět­šinou není možné. Technologické společnosti tak obje...

Umělá inteligence pomáhá i v oblasti ITSM

Prakticky jakoukoliv činnost, která pracuje s daty, dokáže zefektivnit umělá inte­li­gen­ce (AI). Není proto pře­kva­pe­ním, že i v oblasti IT Service Manage­men­tu (ITSM) je AI žhavým tématem. Dokáže zvýšit kvalitu služeb, snížit náklady a zlepšit o...

Inovativní software vs. byrokracie

Smlouva o dílo vám skvělou spolupráci a výsledky nezajistí

Když chce firma inovativní software, pravděpodobně na něj vypíše výběrové řízení. Ve většině případů se v něm firmy orientují hlavně podle ceny a vyhraje ten dodavatel, který nabídne tu nejnižší. Takový pří­stup se zdá být na první pohled logický a v...

Agilní dodávka softwaru neznamená černou díru na peníze, je jedinou realistickou volbou u inovativních řešení

U dodávky softwarového řešení inovativních nebo velkých projektů prakticky nikdy nelze stanovit přesnou cenu, protože není na začátku určen zcela přesný a neměnný obsah dodávky do posledního detailu. Vždy dochází k doplňujícím (původní záměr rozšiřuj...

Sál itSMF

Selhat rychle, ale stylově!

Le­tos v led­nu pro­běh­la v Pra­ze me­zi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ce po­řá­da­ná it­SMF Czech Re­pub­lic, na kte­ré by­ly před­sta­ve­ny nej­no­věj­ší tren­dy ob­las­ti ří­ze­ní IT slu­žeb. Od­bor­ní­ci ne­jen ze za­hra­ni­čí se na ní shod­li, že tem­po...

Architektura mikroslužeb je zárukou efektivního vývoje

Na co si ale dát pozor?

Mikroslužby rozhodně nepatří mezi novinky na poli softwarové archi­tek­tu­ry, přesto jsou diskuze o nich stále živé, stejně jako dohady o jejich efektivitě. Jak přesně fungují, v čem se liší od monolitické archi­tek­tu­ry a jaké jsou jejich nevýhody?...

6 tipů, jak vám ITAM pomůže snížit náklady na IT

V očekávání horších ekonomických časů hledají firmy i organi­za­ce způ­so­by, jak ušetřit, ale i dělat věci lépe a efektivněji. Některé společ­nos­ti například zavádějí řešení pro správu IT majetku (ITAM), protože přináší řadu výhod, včetně posílení ...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12 IT Systems 11
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1