fb

Veřejný sektor a zdravotnictví

Exluzivní partner sekce

Zdravotní péče založená na umělé inteligenci dláždí cestu k lepší budoucnosti pro pacienty

Hnací silou umělé inteligence (AI) je její potenciál urychlit lidský pokrok a přinést zlepšení do všech oblastí našeho života. Snad v žádném jiném odvětví se její vliv nepromítne tolik jako ve zdravotnictví....

Více automatizace do oblasti spisové služby

Úloha spisové služby se s rozvo­jem elektronizace veřejné správy postupně mění. Elektronizace navíc otevírá pro veřejnou sprá­vu možnosti automatizace, které se tak dostávají i do oblasti spisové služby. Tento příspěvek některé z uvedených možností d...

Jakub Michálek

Chceme, ale lidé dělali práci, která je užitečná

říká Jakub Michálek, poslanec a předseda poslaneckého klubu Pirátů

O tom, že novela zákona o archivnictví a spisové službě přinese mimo jiné zrychlení vyřízení záležitostí občanů, jsem hovořila s poslancem Jakubem Michálkem. Díky zavedení strojově čitelné vrstvy dokumentů budou dokumenty po úřadu i mezi dalšími inst...

Dopady NIS2 na obce a veřejnou správu ukazují nutnost centralizace kybernetické bezpečnosti

Směrnice NIS2, potažmo nový ky­ber­ne­tic­ký zákon, nedopadne jen na soukromé subjekty, ale také na sa­mo­sprá­vy a veřejnou správu. A prá­vě u samospráv, zejména u obcí s rozšířenou působ­nos­tí, naráží směr­ni­ce na dramatický odpor. Tento odpor ne...

Aktuální legislativní změny v oblasti spisové služby a správy dokumentů ve veřejném sektoru

Legislativa v oblasti evidence dokumentů a spisových služeb je poměrně sledovaná zejména s ohledem na výkon spisové služ­by, ovšem přináší řadu povinnos­tí nejen pro veřejnoprávní původ­ce, ale též pro soukromoprávní původce. Od roku 2004 je regulová...

Dana Fillová

Umělá inteligence Aireen může pomoci v diagnostice diabetické retinopatie

Cukrovka neboli diabetes zatěžuje nejen celé tělo a ovlivňuje celou řadu funkcí, ale způsobuje i oční onemocnění, tzv. diabetickou retinopatii. Jde o závažné onemocnění cév oční sítnice a ve vyspělých zemích je nejčastější příčinou slepoty u diabetik...

Kyberbezpečnost na úřadech

Nejdůležitější je prevence

Hrozba kybernetických útoků se netýká pouze firemního sektoru a jednotlivců, ale také organizací a úřadů veřejné správy. Jaké jsou nejčastější formy útoků a jak se jim efektivně bránit?...

Umělá inteligence pomáhá ve zdravotnictví

Uplatňuje se v radiologii a sonografii, ale také při analýze provozních dat

Umělá inteligence (AI) a nástroje strojového učení se pozvolna stávají součástí moderního zdra­votnictví. Tyto technologie přiná­šejí nové a zajímavé možnosti, které pomáhají lékařům v jejich každodenní praxi. Technologie nezastupují samotné lékaře, ...

Začíná éra digitalizace veřejné správy

Technologické novinky v běžném životě pře­bí­rá­me s napro­s­tou samo­zřej­mos­tí, chytré telefony, chytrá auta, chytré hodinky nebo chytré vysa­va­če běžně pou­ží­vá­me a rychle jsme si na ně zvykli. V pra­cov­ním životě je ale pro­sa­zo­vá­ní techn...

Projekt Digitální nemocnice ukazuje možnosti a přínosy digitalizace zdravotnických zařízení

Chytrá podložka sledující základní životní funkce pacienta a umožňující zdra­vot­nic­ké­mu personálu nepře­tr­ži­tý monitoring více pacientů najed­nou z jednoho místa. Umělá inteli­gen­ce, která pomáhá popsat mamo­gra­fic­ký snímek. Školení záchranář...

Abychom se v digitalizaci posunuli, musíme do cloudu

Na řadě je stát

Cloud je společným jmenovate­lem všeho. Pře­svěd­če­ny jsou o tom přední IT firmy, ale také stá­ty, například všeobecně skloňo­va­né Estonsko, které je na poli digi­ta­li­za­ce vzorem nejen pro Evropu. Česká republika v digi­ta­li­za­ci sice podniká ...

Umělá inteligence pomáhá v boji proti rakovině

Umí rozeznat neškodný výrůstek od možného nádoru ve střevech nebo určit závažnost změn v žaludku, které mohou předcházet rakovině. Řeč je o umělé inteligenci, která stále častěji pomáhá českým odborníkům na trávicí trakt – gastroenterologům – při vyš...

Umělá inteligence v očním lékařství pomáhá diagnostikovat závažná onemocnění

Na světě snad neexistuje obor, který by neovlivnila umělá inteligence (AI). A zdravotnictví není výjimkou. Také oční chirurgové vidí v umělé inteligenci potenciál....

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12 IT Systems 11
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1