fb

Veřejný sektor a zdravotnictví

Exluzivní partner sekce
Dana Fillová

Umělá inteligence Aireen může pomoci v diagnostice diabetické retinopatie

Cukrovka neboli diabetes zatěžuje nejen celé tělo a ovlivňuje celou řadu funkcí, ale způsobuje i oční onemocnění, tzv. diabetickou retinopatii. Jde o závažné onemocnění cév oční sítnice a ve vyspělých zemích je nejčastější příčinou slepoty u diabetik...

IT Systems 1-2/2024

Mějte reálná očekávání a nepřeceňujte síly!

Inzerce

V prvním letošním vydání IT Systems narazíte hned několikrát na téma umělé inteligence. Nezajímá nás ovšem, jak hezké obrázky už dokáže AI vygenerovat. Zabýváme se raději uplatněním AI v oblasti e-commerce a logistiky. Podíváme se také, jak AI mění z...

Kyberbezpečnost na úřadech

Nejdůležitější je prevence

Hrozba kybernetických útoků se netýká pouze firemního sektoru a jednotlivců, ale také organizací a úřadů veřejné správy. Jaké jsou nejčastější formy útoků a jak se jim efektivně bránit?...

Umělá inteligence pomáhá ve zdravotnictví

Uplatňuje se v radiologii a sonografii, ale také při analýze provozních dat

Umělá inteligence (AI) a nástroje strojového učení se pozvolna stávají součástí moderního zdra­votnictví. Tyto technologie přiná­šejí nové a zajímavé možnosti, které pomáhají lékařům v jejich každodenní praxi. Technologie nezastupují samotné lékaře, ...

Začíná éra digitalizace veřejné správy

Technologické novinky v běžném životě pře­bí­rá­me s napro­s­tou samo­zřej­mos­tí, chytré telefony, chytrá auta, chytré hodinky nebo chytré vysa­va­če běžně pou­ží­vá­me a rychle jsme si na ně zvykli. V pra­cov­ním životě je ale pro­sa­zo­vá­ní techn...

Projekt Digitální nemocnice ukazuje možnosti a přínosy digitalizace zdravotnických zařízení

Chytrá podložka sledující základní životní funkce pacienta a umožňující zdra­vot­nic­ké­mu personálu nepře­tr­ži­tý monitoring více pacientů najed­nou z jednoho místa. Umělá inteli­gen­ce, která pomáhá popsat mamo­gra­fic­ký snímek. Školení záchranář...

Abychom se v digitalizaci posunuli, musíme do cloudu

Na řadě je stát

Cloud je společným jmenovate­lem všeho. Pře­svěd­če­ny jsou o tom přední IT firmy, ale také stá­ty, například všeobecně skloňo­va­né Estonsko, které je na poli digi­ta­li­za­ce vzorem nejen pro Evropu. Česká republika v digi­ta­li­za­ci sice podniká ...

Umělá inteligence pomáhá v boji proti rakovině

Umí rozeznat neškodný výrůstek od možného nádoru ve střevech nebo určit závažnost změn v žaludku, které mohou předcházet rakovině. Řeč je o umělé inteligenci, která stále častěji pomáhá českým odborníkům na trávicí trakt – gastroenterologům – při vyš...

Umělá inteligence v očním lékařství pomáhá diagnostikovat závažná onemocnění

Na světě snad neexistuje obor, který by neovlivnila umělá inteligence (AI). A zdravotnictví není výjimkou. Také oční chirurgové vidí v umělé inteligenci potenciál....

Moderní technologie posouvají medicínu

Telekonzultace, školení mediků i operace na dálku

S rozvojem komunikačních technologií a videotechnologií prochází proměnou i lékařství a medicína. Moderní systémy přenosu obrazu a jeho analýzy pomáhají jak při operacích, tak při individuální diagnostice....

Český software urychluje zpracování genomických dat a usnadňuje včasnou diagnostiku genetických chorob

Česká společnost DNAi vyvinula ve spolupráci s firmou  Institute of Applied Biotechnologies a.s. (IAB) a Fakultou biomedicínské­ho inženýr­ství ČVUT počítačový software s názvem Floxgen, který umí zpraco­vat, anonymizo­vat a zpřístupnit enormní množs...

Zdravotnictví směřuje k digitální budoucnosti

Platba v restauraci, kontrola ban­kov­ní­ho účtu nebo volání taxi? V každé z těchto činností vám dnes pomůže mobilní aplikace. Ačkoli se může zdát, že se digitální technolo­gie dotýkají všech oblastí našeho života, existuje jedna, která se s nimi tep...

Digitalizace zdravotnictví je nutnost, vyžaduje však rozvahu a trpělivost

Digitalizace je již několik let v mno­ha odvětvích jedním z nejsklo­ňo­va­něj­ších slov, převážně mluví-li se o rozvoji a inovacích. Nejčastěji se s ní setkáváme v logistických či jiných průmyslových firmách, po­stup­ně se však začíná využívat také v...

Problematika vendor lock-in v oblasti IT veřejných zakázek

Vendor lock-in neboli stav uzamčení zadavatele k dodavateli je situace, která může vzniknout ve chvíli, kdy se zadavatel veřejné zakázky svým postupem při jejím zadávání dosta­ne do pozice závislosti na konkrét­ním dodavateli v oblasti IT. Bývá tomu ...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 12 IT Systems 11 IT Systems 10 IT Systems 9
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1