fb
IT Systems 6/2023 Logistika 8. 8. 2023 8:48

Řízení dodavatelského řetězce

Co to vůbec je, jaký má význam a přínos?

Řízení doda­va­tel­ské­ho řetězce (Supply Chain Management – SCM) je nezbyt­nou součástí každé ob­chod­ní stra­te­gie. Řízení doda­va­tel­ské­ho řetěz­ce před­sta­vu­je širo­kou oblast, která zahr­nu­je plá­no­vá­ní poptávky, správu zásob, logistiku, nákup a práci s obchodními partnery. Řízení dodavatelského řetězce není žádná nuda, protože neustále nabízí nové poznatky. Pojďme si o něm říct více.

Co je to dodavatelský řetězec?

Zjednodušeně řečeno, dodavatelský řetězec řídí tok surovin a zboží. Tento proces se týká všeho, co s ním přímo souvisí, od jednotlivých zaměstnanců až po organizace, informace a zdroje. Řízení dodava­tel­ské­ho řetězce pomáhá snižovat náklady a maximalizovat efektivi­tu, díky čemuž osloví každou firmu. Například e-shopy musí dohlížet na design, výrobu, získávání zdrojů, skladové zásoby, expedici a dodání zboží, zatímco třeba pro dopravní společnosti je středem zájmu logistika. Bez ohledu na odvětví, v němž podnik působí, má stěžejní význam spokojenost zákazníků. Řízení dodavatelského řetězce se obvykle dělí na tři velké skupiny složitých procesů a rolí:

 • Koncepce: kompletní cyklus od získávání zdrojů a nákupu až po distribuci (fulfillment).
 • Odvětví: předpisy pro dopravce, dodržování obchodních pravidel a doprava.
 • Funkce: řízení provozu, logistika a zásoby.

Pro maximalizaci vytvářené hodnoty musí v celém řízení dodavatelského řetězce panovat soudržnost. Efektivita práce závisí na efektivním pohybu jednotlivých součástí, přičemž základem je uspokojit poptávku zákazníků.

Co je to řízení dodavatelského řetězce?

Řízení dodavatelského řetězce zajišťuje, aby se výrobky ve správný čas dostaly na správné místo. Tato integrace nabídky a poptávky vyžaduje zvláštní kombinaci obchodních činností, nákupu, účetnictví a výroby. Řízení dodavatelského řetězce má pět základních součástí:

 • Plánování – důležitou roli zde hraje organi­zo­va­nost. Předpovídat poptávku a plánovat aktivity na základě dat a analytiky pomáhá software pro řízení dodavatelského řetězce.
 • Získávání zdrojů – na počátku spolupráce je výběr dodavatelů požadovaných položek nebo služeb. Tato fáze zahrnuje také uzavírání smluv a řízení vztahů s externími dodavateli. Systém řízení doda­va­tel­ské­ho řetězce zefektivňuje dohled nad objed­ná­vá­ním a příjmem zboží a služeb, řízením zásob a nad schvalo­vá­ním plateb.
 • Výroba – zásadní význam pro výrobu mají technologie. Tato součást řízení doda­va­tel­ské­ho řetězce zahrnuje koncepci, návrh, materiály, vlastní výrobu, testování kvality a balení.
 • Dodání zboží – tato fáze se zaměřuje na logistiku, která zajišťuje, aby se zboží dostalo k zákazníkům. Pro různá odvětví platí různá kritéria a cíle.
 • Vrácení zboží – efektivní řízení dodavatelského řetězce vyža­du­je síť umožňující vrácení vadného nebo nechtěného zboží.

Proč je řízení dodavatelského řetězce důležité?

Řízení dodavatelského řetězce může vnést revoluci do fungování podniku. Jednoduše řečeno, spokojený zákazník rovná se vyšší marže i tržby. Tím však výhody řízení dodavatelského řetězce zdaleka nekončí. Optimalizaci systému ocení každý, kdo chce snížit náklady, omezit plýtvání a šetřit časem. Pojďme si představit tři hlavní důvody, proč je řízení dodavatelského řetězce tak důležité.

 • Lepší služby zákazníkům – kvalitně fungující systém řízení dodavatelského řetězce zanechává v zákazníkovi dobrý pocit. Pečujte o spokojenost každého zákazníka a snažte se o to, aby na celý proces od nákupu až po doručení zboží vzpomínal jen v dobrém. Kupující si chtějí být svou volbou jisti, přičemž v dnešním světě sociálních sítí se informace o problémech s nákupem šíří rychlostí blesku.
 • Snížení provozních nákladů – každá fáze řízení dodavatelského řetězce může vést ke snížení nákladů, aniž by to obnášelo riziko pro zákazníka. Technologie šetří čas a současně poskytují užitečné údaje pro dosažení zlepšení a pro kvalitnější rozhodování. Automatizací, plánováním prodejů a využitím alternativních způsobů přepravy lze dosáhnout nižších nákladů na nákup a výrobu. A v neposlední řadě lze celkové náklady na dodavatelský řetězec dále snížit náborem kvalifikovaných zaměstnanců.
 • Zlepšení finanční pozice – geopolitické, environmentální a další nečekané události neustále narušují vaše dlouhodobé plány, což vede k rozporu mezi vašimi finančními cíli a provozními cíli dodavatelského řetězce. Své hospodářské výsledky musíte chránit tím, že sladěním finančních plánů s fungováním dodavatelského řetězce omezíte dodavatelská a finanční rizika. Dlouhodobý majetek pouze ztrácí svou hodnotu. Řešte tyto nedostatky v rámci komplexní revize systému řízení dodavatelského řetězce odshora dolů. Klíčem ke snížení potřeby dlouhodobého majetku je řízení zásob. Společnost Gartner navrhuje tři způsoby, jak dosáhnout optimalizace cash flow a posílit návratnost aktiv (ROA):
  1. Prosazujte komplexní přístup. Spíše než na fixní náklady se zaměřte na generování cenných marží a na kontrolu pracovního kapitálu.
  2. Snažte se o zlepšení celkových výsledků díky srozumitel­né komunikaci, zavedením strategií podporujících cíle organizace a stanovením realistických cílů.
  3. Investujte do digitalizace, která podpoří váš růst i transformaci a eliminuje náklady a chyby způsobené lidským faktorem.

Přínos řízení dodavatelského řetězce

Řízení dodavatelského řetězce zlepšuje fungování celého podniku, přičemž jeho přínos se projevuje ve třech hlavních oblastech:

 • Snížení nákladů – existuje mnoho způsobů, jak v rámci řízení dodavatelského řetězce snížit náklady, aniž by to mělo negativní dopad na zákazníka. Důležitou roli hraje mimo jiné efektivní využití prostoru. Pomocí digitalizace zaveďte jednodušší postupy v oblasti řízení zásob. Software pro řízení dodavatelského řetězce vám pomůže informace centralizovat na jednom místě. Zvažte, kolik času ušetříte díky automatizovanému zadávání dat a dalším operacím využívajícím umělou inteligenci.
 • Zvýšení tržeb – udělejte ze systému řízení dodavatelského řetězce svou konkurenční výhodu. Po zefektivnění výroby lze ušetřenou energii a materiály využít na nové iniciativy, jako např. rozšíření vašeho portfolia o nové produkty či služby.
 • Využití majetku – efektivní řízení dodavatelského řetězce organizacím umožňuje lépe využívat jejich majetek. Namísto výměny zařízení mohou podniky provádět hodnocení na základě poptávky. Díky tomuto procesu jsou organizace schopny zaručit dostupnost, omezit kvalitativní problémy, zkrátit dodací lhůty a bez problémů řešit vratky zboží.

Odvětví využívající řízení dodavatelského řetězce

Řízení dodavatelského řetězce nachází uplatnění ve většině odvětví. Níže uvádíme několik příkladů, kde se tak děje ve stále větší míře:

 • Strojírenství – dnešní spotřebitelé vyžadují produkty, které jsou nakonfigurovány, vyrobeny nebo smontovány dle jejich individuálních požadavků. Moderní a agilní výrobce nemá jinou možnost než tyto požadavky vyslyšet a dodávat ve vysoké kvalitě a rychle. Výkyvy v poptávce způsobují značné výzvy v podnikovém řízení dodavatelského řetězce, a to zejména v oblasti kontroly nákladů, optimalizace zásob a řízení dodavatelů.
 • Farmacie a zdravotnická výroba – stále přísnější předpisy, rostoucí tlak na náklady a složitost řízení dodavatelského řetězce přinášejí do tohoto tradičně inovativního odvětví nové výzvy. Mezi další faktory ovlivňující toto odvětví patří nové globální trhy, fúze, akvizice a iniciativy v oblasti kvality. Složi­tost výroby a distribuce zdravotnických prostředků a dalších produktů ovlivňují nově vznikající globální trhy, iniciativy na poli kvality a rostoucí počet fúzí a akvizic. Zcela zásadní roli hraje dodržování předpisů. Přeprava nebezpečných materiálů, léčiv a biologických látek podléhá přísným předpisům, jejichž nedodržení může vést ke zpoždění dodávek, stornování objednávek, uložení vysokých pokut a k poškození pověsti.
 • Potravinářství – ERP technologie pro potravinářství umožňují výrobcům z tohoto odvětví lépe plnit potřeby zákazníků a dosahovat vyšší ziskovosti, a to navzdory nepředvídatelné situaci na trhu. Vzhledem k různým produktovým řadám, většímu množství zásob a měnícím se požadavkům předpisů musí být systém řízení dodavatelského řetězce dostatečně flexibilní, aby umožňoval efektivnější práci s veškerými zásobami. Logistika spojená s řízením dodavatelského řetězce zajišťuje sledovatelnost od zdroje surovin až po spotřebitele, vedení dokumentace a sledování kvality.
 • Spotřební zboží – výrobci spotřebního zboží čelí mimořádným výzvám, které zásadně mění toto odvětví a mají dopad na jejich každodenní fungování i plány do budoucna. Pokud si výrobci chtějí udržet náskok před stále se měnícím trhem, musí být přizpůsobiví a agilní. V řízení dodavatelského řetězce se projevuje dopad každé změny nákupního chování, a to zejména s tím, jak se snižují marže výrobců. ERP systémy umožňují výrobcům spotřebního zboží zefektivnit své procesy, snížit náklady a flexibilněji reagovat na výkyvy v poptávce zákazníků.
 • Elektronika a hi-tech – bez inovací a schopnosti rychle zvládat změny můžete na úspěch v tomto odvětví zapomenout. Hráče v tomto odvětví čeká neustálý tlak na marže, nejistá situace v globálních dodavatelských řetězcích, problémy s přeshraničními dodávkami a s dostupností materiálů a potřeba striktně kontrolovat náklady.

Úloha softwaru pro řízení dodavatelského řetězce

K efektivitě řízení dodavatelského řetězce výrazně přispívají technologie. Při hodnocení poskytovatelů ERP systémů je nutné zvážit několik důležitých faktorů:

 • Každodenní využití softwaru pro řízení dodavatelského řetězce
 • Schopnost předvídat rizika a proaktivně řešit případy
 • Správa zásob umožňující sledování a optimalizaci jejich stavu
 • Skladové systémy umožňující optimalizaci řízení skladu

Podnikům se často nedaří přesně zohlednit položky nad rámec kupní ceny zboží, jako jsou např. přeprava, dodací lhůty, cla, daně, poplatky a další faktory. Navíc se mohou potýkat s obtížemi v řízení vztahů s dodavateli. Bez aktuálních informací o skladových zásobách, poptávce a objednávkách je pro dodavatele nemožné správně reagovat. Oddělení nákupu řídí proces podávání elektronických žádostí o cenovou nabídku (RFQ), a to od evidence požadavků až po žádosti o informace (RFI), uzavírání smluv a objednávky. Mezi jeho úkoly jmenovitě patří vyhledání a výběr dodavatelů, vyjednání nejvýhodnějších smluv, zefektivňování procesů a řízení znalostí souvisejících se zajištěním zdrojů.

Caleb Finch Caleb Finch
Autor článku působí jako Content Manager ve společnosti QAD.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 10 IT Systems 9 IT Systems 7-8 IT Systems 6
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1