fb
IT Systems 6/2023 Logistika, řízení skladů, WMS 10. 8. 2023 9:20

Jak se nákup a dodavatelské řetězce přizpůsobují nové realitě?

LogisticsCovid, válka na Ukrajině, inflace. Manažeři logistiky a nákupu měli posledních pár let hodně napilno a z toho nejeden šedivý vlas. Kvůli těmto výzvám se změnilo i očekávání. Zatímco dříve bylo hlavním cílem zajistit interním stakeholderům dodávky produktů, materiálů nebo služeb za nejlepší cenu, včas ve správném množství a kvalitě a od správného dodavatele, nyní nákupní týmy řeší snižování rizik dodávek a řízení celého nákupního a logistického procesu.

Do popředí se tak dostává koncept odolného dodavatelského řetězce (Resilient Supply Chain). Ten představuje řetězec dodavatelů a zákazníků navržený takovým způsobem, aby odolal neočekávaným událostem a rizikům a dokázal se rychle a efektivně přizpůsobit změnám v prostředí a poptávce. Nákupní a logistické týmy tak potřebují dnes více než kdy dříve přístup k včasným a úplným datům, a to včetně predikcí. Jen tak mohou efektivně spolupracovat s dodavateli, a to nejen s prvními úrovněmi dodavatelského řetězce, ale také s dodavateli dodavatelů.

Just-in-time vs just-in-case

Společně s tím se některé firmy rozhodly přejít ze strategie just-in-time (JIT) na just-in-case (JIC) a zvýšily své zásoby jako opatření proti budoucím výkyvům na trhu. Nicméně tento přístup může vést k problémům s přeplněnými sklady a vysokými náklady na skladování, což může mít negativní dopad na ziskovost společností.

V roce 2021 tak zahlcení přístavů v Číně a Americe značně ovlivnilo vývoj cen zboží a materiálů s dlouhým dodacím cyklem. Zpoždění doručení zboží a zvýšené náklady na dopravu vedly k nedostatku zásob a zvýšení cen, což ovlivnilo zejména oblasti elektroniky, automobilového průmyslu, stavebnictví a zdravotnictví. Proto se tedy část firem rozhodla přejít zpět k modelu JIT nebo hledat určitý kompromis.

V obou případech musí nákupní týmy umět rychle vytvářet a udržovat robustní a odolný dodavatelský řetězec, aby mohly minimalizovat rizika v celém dodavatelském řetězci a zabezpečit, aby se dokázaly rychle adaptovat na změny a neočekávané události. Dobře to přiblížil na nedávné konferenci i senior category manager skupiny MOL, Peter Majtán: „Během období covidu jsme museli pružně reagovat na změnu komodit v rámci Kraljicovy matice. Například položky, které byly historicky bezproblémové, se staly úzkoprofilové v důsledku nedostatku na trhu. I my jsme museli v mnoha směrech změnit náš pohled na skladové zásoby.“

V současné době se často diskutuje o tom, jak zvýšené ceny a inflace, stejně jako politické konflikty, jako je válka na Ukrajině, ovlivňují nákup a koncepty JIT a JIC v řetězci dodávek. Přesné dopady těchto faktorů na oba koncepty závisí na konkrétní situaci a schopnosti firem reagovat na měnící se podmínky na trhu. To potvrzuje i Peter Majtán: „V dnešní době vnímám, že většina dodavatelů a zákazníků neplánují v roce 2023 opustit koncept JIC a ponechávají vyšší úroveň skladových zásob než před rokem či před třemi lety. Zároveň vnímám pomalý, opatrný trend návratu k optimalizaci s ohledem na vysokou cenu takto držených zásob. Vše se odvíjí od stupně risk averze té které organizace.“

Quo vadis, nákupní manažeři?

Na co se tedy v dnešní době zaměřit z pohledu nákupu? V současné době je pro nákupní týmy klíčové vybudování odolného dodavatelského řetězce. Jedním z důležitých faktorů při tomto procesu je znalost toho, jakým způsobem dodavatel nakupuje a jaké jsou jeho skladové zásoby. Vybudování odolného dodavatelského řetězce začíná nikde jinde než právě u dodavatele. Pokud dodavatel nakoupil zboží za vyšší cenu v době masivního předzásobování (JIC), je pravděpodobné, že nákupní tým nebude schopen dosáhnout úspor a snížení nákladů u tohoto dodavatele ani dnes.

Nákupní týmy by tedy měly při budování odolného dodavatelského řetězce zvážit různé faktory, jako je geografická poloha dodavatele, jeho dodavatelská síť a jeho skladové zásoby. Dále je důležité vědět, jakým způsobem dodavatel nakupuje a jaké zdroje využívá k výrobě zboží či materiálu. Proto by si měli nákupní manažeři vždy zodpovědět následující dotazy:

  • Kde má dodavatel centrálu a kde továrnu či výrobní linky?
  • Je dodavatel schopen dodat zboží i z jiné výrobní linky nebo skladového hubu v případě nenadálé situace?
  • Kdy a za jakou částku nakoupil své skladové zásoby v minulém období a za kolik dnes?
  • Jaké zásoby používá pro dodání zboží právě pro naši firmu?
  • Využívá dodavatel pro výrobu zboží či materiálu pro naši firmu pouze jednoho dodavatele, nebo vícero dodavatelů tak, aby mohl cenu a množství vstupů efektivně přizpůsobit dle našich požadavků?

Čím dál důležitější se stávají pro nákupní manažery i globální obchodní sítě, tzv. business networks. Ty jim nejen umožní rychle reagovat na výpadky dodavatelů, ale hlavně jim už ze začátku poskytnou přehled o možnostech, dostupnostech a rizikách s nimi spojených. Díky tomu mohou manažeři identifikovat potenciální problémy včas a přijmout potřebná opatření.

Ideálním příkladem je přehled o stavu zásob u klíčových dodavatelů. Podle nich si mohou firmy přizpůsobit své objednávky a dále je upravovat v závislosti na vývoji situace. Díky propojení s velkým počtem dodavatelů a přehlednému zobrazení informací o dodavatelích mohou firmy zvýšit transparentnost, zrychlit transakce a komunikaci s dodavateli a zároveň, v případě potřeby, snadno najít alternativní zdroje.

Všechny tyto faktory přispívají k vyšší odolnosti celého dodavatelského řetězce, ale není to jen o tom. Podle studie Oxford Economics mohou manažeři nákupu, kteří využívají obchodní sítě, snížit náklady na nákup až o 19 % a zvýšit produktivitu o 28 % díky automatizaci a digitalizaci nákupních procesů.

Jedno je v dnešním dynamickém obchodním prostředí nezpochybni­tel­né, a to je potřeba mít odolný a flexibilní dodavatelský řetězec. Toho lze dosáhnout prostřed­nic­tvím strategického a operativního nákupu s využitím moderních technologií a efektivní spolupráce s dodavateli. S tím jde ruku v ruce diverzifikace dodavatelů, elektronická výměna dat přes obchodní síť, zlepšení spolupráce a komunikace mezi partnery v řetězci a zlepšení plánování a řízení rizik. Kromě toho je důležité pravidelně monitorovat a analyzovat výkonnost dodavatelů a reagovat na případné změny na trhu. Pouze tak mohou firmy zajistit svou konkurence­schop­nost a udržitelnost v dlouho­do­bém horizontu.

Zdeněk Mikeš Zdeněk Mikeš
Autor článku působí ve společnosti SAP, kde se věnuje nákupním řešením.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1