fb
IT Systems 0/2018 Potravinářský průmysl 15. 2. 2018 15:43

Klíčové oblasti v automatizaci potravinářského průmyslu

potravinářstvíZvyšování automatizace a zavádění tzv. inteligentní výroby jsou trendem číslo jedna napříč různými typy průmyslových odvětví. Nejinak je tomu také v oblasti výroby potravin a nápojů. Je to logické, protože neustále rostoucí nároky na kvalitu a bezpečnost potravin, ale také na samotnou šíři nabízených potravinových výrobků s sebou přináší nutnost optimalizovat a nastavit výrobní procesy tak, aby byly splněny požadavky trhu a především zákazníků.

Nejde ovšem pouze o výrobu samotnou, nutným předpokladem pro zavádění inteligentní výroby a automatizačních procesů v potravinářství, které šetří náklady a čas, jsou další faktory typu dostatek kvalifikované pracovní síly, sledování zákaznických trendů, problematika obalového materiálu, pronikání na nové trhy, ale také aktualizace softwarového vybavení a přesné dodržování kvalitativních a bezpečnostních požadavků.

Bezpečnost potravin

V oblasti výroby potravin a nápojů je důležité neopomenout kapitolu jejich bezpečnosti. Kvalita a bezpečnost výroby potravin je efektivně zajišťována v průběhu celého výrobního cyklu pomocí technologií využívající informace z oblasti automatizace a řízení výroby. Systémy dohlížející nad kvalitou a bezpečností potravin využívají sloučení provozních technologií (OT) a informačních technologií (IT) do jedné síťové infrastruktury, která je pak předpokladem k zavádění mobilní platformy a využití cloudových výpočtů pro lepší náhled do procesů souvisejících s kvalitou a bezpečností potravin při samotné výrobě.

Ruku v ruce s využíváním jednotné IT infrastruktury má přímý vliv na bezpečnost a kvalitu potravin také kybernetická bezpečnost. Zabezpečení IT infrastruktury, by mělo být komplexní a víceúrovňové tak, aby bylo zabráněno vnitřním i vnějším bezpečnostním hrozbám.

S problematikou bezpečnosti potravin souvisí také preventivní řízení rizik, které napomáhá splnění požadavků a předpisů regulačních orgánů. Preventivní řízení rizik využívá monitorování kritických kontrolních bodů, statistickou kontrolu výrobních procesů, záznamy a správu nápravných opatření a další správné výrobní praktiky. Proces preventivního řízení rizik je automatizován a využívá sběry výrobních dat a jejich vizualizaci.

Automatizace v potravinářství

Součástí inteligentní výroby jsou systémy umožňující měřit efektivitu výrobních zařízení a technologických procesů. Výsledky z takového kontinuálního měření slouží ke zvyšování efektivity výroby. Výstupy z měření přináší náhled do výroby prostřednictvím přehledů výrobních dat, které jsou následně využívány k optimálnímu nastavení výrobních zařízení a procesů a konzistentnějším výrobním dávkám.

K dalším nástrojům vedoucím ke zvyšování kvality produktů bezpochyby patří systémy redukující variabilitu výrobních procesů, řešení pro optimální míchání surovin, ty zajistí dodržení vlastností výsledného produktu při různých vlastnostech vstupních surovin. Dále pak konfigurovatelná řešení umožňující souběžnou výrobu více produktů s různými obalovými materiály.

Celopodniková optimalizace – budoucnost v potravinářství

Při neustále rostoucích požadavcích zákazníků na nové produkty a nárocích na inovaci a automatizaci výroby se producenti potravin a nápojů snaží využít stávající výrobní infrastrukturu tak, aby se její modernizace promítla co nejrychleji do hospodářských výsledků společnosti. Hlavním cílem této modernizace stávajícího výrobního zařízení je zvýšení výkonnosti, snížení nákladů a snížení spotřeby energií.

Mezi konkrétní nástroje, které jsou nadstavbou nad stávajícími řídicími a výrobními technologiemi patří systém sledování a optimalizace toku materiálu, systém pro podporu rozhodování založený na reálných výrobních datech a sledování celého životního cyklu výrobků. V souvislosti s variabilitou produkce a při častém měnění receptur u potravin a nápojů je vhodným pomocníkem kontinuální systém pro sledování kvality a historie provedených změn.

Snížení spotřeby energie

Monitorování spotřeby energie a její aktivní snižování je další cestou, prostřednictvím které výrobní závody získávají další finanční prostředky, které mohou investovat do modernizace výrobních zařízení. Nehledě na skutečnost, kdy výrazným způsobem přispívají k ochraně životního prostředí.

Sledování spotřeby energie systémy k tomu určenými mohou výrobci přesně určit, v jakých fázích výrobního procesu dochází k plýtvání energiemi. Na základě zjištění mohou plýtvání výrazným způsobem omezit, například systémy řízení energetických požadavků, které přináší úspory v desítkách procent.

Petr Lobpreis
Autor článku působí ve společnosti Rockwell Automation jako specialista na řešení pro odvětví CPG (Consumer Packaged Goods).

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12 IT Systems 11
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1