fb
IT Systems 7-8/2019 Veřejný sektor a zdravotnictví 17. 9. 2019 9:48

Co můžeme očekávat od eHealth?

Ness Digital EngineeringElektronické zdravotnictví je dlouhodobě diskutovaným tématem a prioritou Evropské unie. V České republice můžeme označit za první kroky na cestě k němu již zavedené eRecepty nebo eNeschopenky, jejichž spuštění se očekává příští rok. Na eHealth však nelze nahlížet jako na ojedinělé digitální počiny. Je potřeba důsledně realizovat celý koncept elektronizace zdravotnictví, jedině tak lze zvýšit efektivitu a kvalitu zdravotní péče a naplno využít potenciál informačních technologií v této sféře. Příklad Slovenska ukazuje, že vhodně zvolený rámec a také informační infrastruktura jsou schopny výrazně prospět pacientům i lékařům a v neposlední řadě významně šetřit veřejné prostředky.

Jak funguje elektronické zdravotnictví

Misí eHealth je technologická podpora poskytování zdravotnických služeb. Tato koncepce je v souladu s vizí moderního zdravotnictví, založeného na veřejných zdrojích, s cílem poskytovat kvalitní, moderní, dostupné a nákladově efektivní zdravotnické služby. Systém zdravotnictví eHealth tím, že bude využívat moderní ICT technologie, podpoří procesy ve zdravotnictví k zajištění zdravotně relevantních dat pacientů pro všechny poskytovatele zdravotní péče v režimu 24x7. Umožní dostupnost a sdílení zdravotní historie i klinických dat pacientů mezi informačními systémy poskytovatelů zdravotní péče a strukturami zdravotnictví. Jako příklad fungujícího eHealth systému lze uvést Slovensko. Jádrem eHealth je tam Národní zdravotnický informační systém (NZIS), který využívá koncept centrálního úložiště aplikací a zdravotních údajů. Poskytuje pacientovi i lékaři přístup k pacientovým zdravotním údajům a pacientovi dává právo řídit přístup lékařů a zdravotnických zařízení k jeho údajům.

Čtyřem hlavním prioritám elektronizace zdravotnictví odpovídají centrální aplikace NZIS:

  • ePreskripce a medikace
  • Management pacienta
  • Národní portál zdraví (NPZ)
  • Elektronická zdravotní knížka (EZK)

Řešení je koncipováno na bázi Národního úložiště a připojuje k NZIS stávající informační systémy poskytovatelů zdravotní péče. Nezbytným předpokladem této integrace s centrálními aplikacemi přes web rozhraní je jejich certifikace. V souladu s platnou legislativou se data o poskytované zdravotní péči ukládají v databázích informačních systémů poskytovatelů zdravotních služeb (IS PZS), a také v centrálních datových úložištích NZIS (v souladu s definovanými standardy zdravotnické informatiky).

Obr. 1: Schéma přístupu občanů (pacientů) a zdravotníků ke cloudu a zdrojům NZIS
Obr. 1: Schéma přístupu občanů (pacientů) a zdravotníků ke cloudu a zdrojům NZIS

Bezpečnost především

NZIS je souborem bezpečných aplikací v zabezpečeném prostředí. Celé řešení využívá inovativní systém oddělení klinických a demografických dat, která není možné spojit bez oprávnění (karta zdravotního pracovníka, certifikát pacienta, 2xPIN). Ochrana dat je zajištěna nejen proti útokům zvenku, ale například i před administrátory, takže ani správce dat nemá možnost zdrojová data číst, párovat a narušit koncept ochrany dat. Navíc jsou úrovně zabezpečení jednotlivých vrstev škálovatelné a konfigurovatelné. Součástí systému jsou i speciální prvky hardwarové (např. hardware security modul), softwarové (např. Host sec, antiviry), organizační zabezpečení (např. hardening) a další prvky (monitoring, logování, alertování, šifrování). Použitá architektura umožňuje systém do budoucna průběžně aktualizovat podle aktuálních bezpečnostních požadavků a standardů.

Pro zvýšení důvěry a lepší přijetí eHealth mezi pacienty je třeba jasně definovat a legislativně zakotvit, která klinická data jsou svým obsahem pro pacienty významně citlivá. Je třeba připravit pravidla, podle kterých budou zdravotníci přistupovat k různým úrovním citlivosti údajů o pacientech.

Výhody elektronického zdravotnictví z různých úhlů pohledu

Občan a pacient – Lepší péče a zvýšení odpovědnosti za vlastní zdraví

Občané získali centrální přístupový bod ke všem informacím souvisejícím s jejich zdravím. Ty jsou základem pro rozhodování o zdravém životním stylu a pro řešení životních situací, jakými jsou například nemoc nebo úraz. Pacient je klíčovým subjektem celého systému a přirozeně se tak zvyšuje tlak na jeho odpovědnost za vlastní zdraví. Snadno dostupné informace podporují osobní vzdělávání každého občana. Systém elektronického zdravotnictví kromě anamnézy pacienta může zobrazovat informace o poskytovatelích zdravotní péče s adresami a kontakty, ordinačními hodinami a také reference pacientů o kvalitě služeb. Národní zdravotní portál například zpřístupňuje občanům i znalostní databázi nemocí, léků a užitečné informace o doporučení v oblasti péče o zdraví a lidské tělo.

Osobní informace poskytované pacientovi jsou úplné, ověřené a správné (o zdravotní historii, lécích, vyšetřeních) a na jejich základě se zkvalitňuje léčba. Dosažitelností výsledků vyšetření a testů systém snižuje potřebu invazivních vyšetření, riziko možných kontraindikací, umožňuje pacientovi vstupovat do termínového plánovaní vybraných zdravotnických úkonů, prevence, očkování. Pacient sám spravuje přístupy ke svým zdravotním datům. Má přístup k informacím, kdo, kdy a s jakým úspěchem se pokoušel získat přístup k jeho zdravotní historii.

Lékař – Kvalitnější léčba, efektivnější preskripce, plánování úkonů a více obsloužených pacientů

Každý lékař s oprávněním přístupu má v režimu 24x7 k dispozici kompletní pacientovu zdravotní historii. Může tak kvalifikovaněji posoudit symptomy onemocnění, zkontrolovat předchozí léčbu i medikaci a navrhnout další postup. Kvalitní aktuální informace mu pomáhají v rozhodování při léčbě i předepisovaní léků. Funkce ePreskripce ho upozorní na předepsané, resp. vydané léky pro pacienta v předchozím období, umožní ověřit správnost předepsaného dávkování, interakce a kontraindikace předepisovaného přípravku, alergii pacienta na předepisovaný lék, případně navrhnout generickou náhradu. Podobně si může zkontrolovat laboratorní výsledky a zvážit potřebu opakovaného vyšetření. To vše vede k maximálně efektivní léčbě, snížení nákladů i k ochraně pacienta.

Pojišťovna – Úspory nákladů, aktuální a úplná data, prevence a lepší odhalitelnost podvodů

Aktuální a úplné informace o léčebných úkonech a preskripci radikálně zmenšují prostor pro podvodné, neefektivní nebo duplicitní jednání. Digitalizace celého řetězce činností umožňuje efektivnější správu pojistných činností s menší byrokratickou náročností a menší chybovostí.

Zdravotnické zařízení – Kvalitnější služba pacientům, méně návštěv a nižší náklady

Pro zdravotnické zařízení znamená eHealth kvalitnější službu pacientům díky lepší organizaci termínů návštěv a minimální době čekání. Elektronické objednávání termínů, vzdálený přístup k elektronické zdravotní knížce a výsledkům laboratorních vyšetření sníží počet neproduktivních návštěv (bez ošetření lékařem). Pacienti ocení i vystavení profilu zdravotnického zařízení, ordinačních hodin a hodnocení zařízení pacienty na Národním zdravotním portálu. Lepší plánování úkonů zvyšuje efektivitu zdravotnického zařízení a snižuje náklady na léčení.

Lékárna – Snížení administrativní zátěže, zvýšení bezpečnosti výdeje léků

eHealth výrazně zvyšuje bezpečnost výdeje léků, eliminuje podvodné chování a používání falešných receptů. Recept (elektronický i papírový) musí být evidován v centrální databázi na pacienta a ten musí být při výdeji léku identifikován. Strukturované údaje receptu v digitální formě eliminují administrativu spojenou s přepisováním receptů (tzv. retax). eHealth zvyšuje efektivitu odborného personálu lékárny a snižuje možnost lidské chyby. Výdej léku v lékárně zároveň generuje snadno kontrolovatelný Medikační seznam léků pacienta, což snižuje riziko zneužívaní léků a receptů. Systém také lékárníkovi umožňuje ověřit správnost předepsaného dávkování, interakce a kontraindikace vydávaného přípravku, případně navrhnout generickou náhradu, pokud není lékařem výslovně zamítnuta.

Stát –Efektivnější zdravotní péče, menší ztráty v systému

eHealth zásadním způsobem zlepšuje základní funkci zdravotnictví, tedy organizaci zdravotní péče a tím zlepšení zdraví obyvatel. Poskytuje aktuální, úplná a strukturovaná data o zdravotnictví a zdraví obyvatel, přispívá ke snižovaní nákladů státu a podporuje implementaci nových, integrovaných služeb, nástrojů a procesů. Implementace eHealth napomáhá také snižování hodnot DALY (mezinárodní metodika Světové zdravotnické organizace reprezentující počet let života pacienta ztracených kvůli nemocnosti nebo předčasnému úmrtí). To má výrazně pozitivní vliv na HDP státu, snížení morbidity a mortality. Zavedení eHealth přináší i novou legislativu, která podporuje elektronické záznamy a slaďuje procesy se službami eGovernmentu (digitalizace služeb státní správy) i nařízeními Evropské komise a iniciativou Digital 2020. eHealth formalizuje a zpřístupňuje pacientský sumář, resp. tzv. „Emergency patient data set” pro podporu poskytování zdravotní péče občanům v zahraničí (rozhraní na evropsky projekt epSOS) i při urgentní zdravotní péči.

eZdravie jako inspirace

Slovensko je v současnosti lídrem co se týče elektronického zdravotnictví ve středoevropském prostoru. Systém eHealth, respektive eZdravie zde zaváděli do provozu dva roky a nyní je aktivně používán více než 66 % poskytovatelů zdravotní péče. Může tak být příkladem i zdrojem cenných informací a zkušeností, jak postupovat nebo čemu se vyhnout při zavádění českého eHealth systému.

Rudolf Kubička Rudolf Kubička
Autor článku je eHealth Manager ve společnosti Ness Digital Engineering.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 5 IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1