fb
IT Systems 1-2/2011 AI a Business Intelligence GIS - geografické informační systémy 10. 3. 2011 17:00

Geospatial business intelligence

Prostorová data v manažerských informačních systémech

Podniková data v kombinaci se speciálními analytickými nástroji (business intelligence – BI) tvoří v současné době důležitou informační základnu a podporu pro řízení podniků a organizací. Výsledky jsou uživatelům prezentovány v podobě interaktivních diagramů, grafů a reportů v rámci přehledových a řídicích panelů (dashboardů). Manažeři jejich obsahu snadno porozumí a lépe interpretují informace pro klíčová rozhodování.
Pomocí analytických nástrojů, které využívají i prostorovou složku dat (geospatial business intelligence – GBI), je možné promítnout informace do prostředí map a dále tak zvýšit úroveň podpory rozhodování. S řešením GBI lze jednoduše odhalit nové souvislosti a trendy v datových sadách a maximalizovat tak jejich využití.

 

Obr. 1: Pomocí analytických nástrojů, které využívají i prostorovou složku dat, je možné promítnout informace do prostředí map a dále tak zvýšit úroveň podpory rozhodování
Obr. 1: Pomocí analytických nástrojů, které využívají i prostorovou složku dat, je možné promítnout informace do prostředí map a dále tak zvýšit úroveň podpory rozhodování


Geospatial business intelligence (GBI) obsahuje nástroje vhodné pro společnosti, které mají mnoho poboček nebo z podstaty svého podnikání operují s geografickými daty. Prostorovými daty mohou být údaje o zákaznících, zboží, zaměstnancích, přírodních a socioekonomických ukazatelích, hlukové či cenové mapy. Obecně za geodata považujeme všechna data vztahující se k určitému místu v určitém čase.
Čas je pro uživatele geografických dat neodmyslitelným čtvrtým rozměrem. V oblasti rozhodování je čas kritickým aspektem a důležitým pohledem. GBI aplikace proto operují s časem prakticky v celém portfoliu jejich využití a umožňují simulovat situace, které se již staly v minulosti, nebo naopak pomáhají odhadnout trend pro následující kvartály. Přehledné řídicí panely se snadno ovladatelnou časovou osou proto zaznamenáváme stále častěji nejen v jednotlivých podnikových geografických informačních systémech, ale i v různých webových aplikacích. Časová osa promění statickou mapu v dynamickou vizualizaci.

Obr. 2: Typické rozhraní moderního BI řešení tvoří dynamické prvky, jako jsou grafy, kartogramy, kartodiagramy, mapy, reporty a řídicí panely
Obr. 2: Typické rozhraní moderního BI řešení tvoří dynamické prvky, jako jsou grafy, kartogramy, kartodiagramy, mapy, reporty a řídicí panely


Možnosti využití GBI je možné v různých oblastech činnosti a podnikání:

  • Retail – vím, jak velký zisk z prodeje mohu očekávat na konci příštího měsíce v Jihočeském kraji, protože z dat, která reprezentují ziskovost jednotlivých poboček za poslední tři roky, mohu vypočítat trend. Ten se zobrazí v mapě v místech, kde sídlí mé pobočky.
  • Reality – vím, které pozemky je výhodné odkoupit a naopak, protože z podkladové vrstvy cenové mapy a územního plánu společně s geografickým rozmístěním realit k prodeji mohu jednoduše kalkulovat cenu nemovitosti. Důležitým zdrojem jsou socioekonomické a demografické údaje (složení obyvatel) a jiné faktory ovlivňující hodnotu reality (vzdálenost od řeky, ochranná pásma, půdní druh, sklonitost apod).
  • Zdravotnictví – vím, jak se podílí míra znečištění vodního zdroje na nemocnosti v letních měsících, protože se zhoršující se kvalitou zdroje pitné vody dochází k většímu počtu nemocí v okolí zdroje.
  • Zemědělství – mohu zjistit, jaká je úrodnost půdy vzhledem k minulým letům, protože spravuji-li velké množství orné půdy či pozemků, mohu na základě výnosů z let minulých spočítat jejich úrodnost a graficky porovnat, které pozemky jsou výnosnější.
  • Bankovnictví/marketing – vím, které místo je výhodné pro instalaci nového bankomatu. Na základě výběrů mých klientů z konkurenčních bankomatů vyhodnotím místa, kde je výhodné instalovat vlastní přístroj.
  • Reklama – vím, jak efektivně působí právě nasazená reklamní kampaň v regionech. Jednoduše vidím na mapě, které cílové skupiny zákazníků zaujala má reklamní kampaň, můžu ji porovnávat s jinými kampaněmi na časové ose.

Geospatial business intelligence urychluje proces od seznámení se s daty po konečné rozhodování. Řečeno prakticky – srovnáme-li mapu a tabulku, například v případě zjišťování míry nezaměstnanosti, dáme určitě přednost mapě s pohyblivou časovou osou a dynamickými koláčovými grafy před změtí dat v excelové tabulce. Pochopení prostorových a geografických vztahů pomůže lépe identifikovat a potvrdit správnost klíčového rozhodnutí.
Hlavním pilířem GBI jsou firemní data, jejichž hodnoty jsou vizualizovány do prostoru pomocí grafických prvků. Úspěch systému přitom závisí do značné míry na rychlosti vyhledávání požadovaných informací. Schopnost rychle analyzovat historická data ze všech podstatných datových zdrojů firmy s vynaložením co nejmenších nákladů je konkurenční výhodou. Na základě těchto zjištění je poté možné přijímat odpovídající rozhodnutí. Požadavek na rychlost procesu získání informace je základní. Pozdě získaná informace ztrácí svoji hodnotu.

Shrnutí

GBI nabízí nástroje a modely pro vizualizaci údajů v prostoru a čase. Je cestou, jak srozumitelně analyzovat velké množství údajů a vytvořit z nich smysluplné informace pro strategické rozhodování. Nabízí interaktivní webové aplikace pro analýzu údajů. Využívá sílu sumarizovaných údajů a znalostí typických pro vyhodnocování trendů. Oproti statickým geografickým informačním systémům (GIS) pracují takovéto aplikace s dynamickým panelem, na kterém lze vyhodnocovat situace v daném časovém úseku.

Vojtěch Roupa
Autor je obchodním konzultantem firmy Sitewell.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12 IT Systems 11
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1