fb
28. 2. 2024 9:12

Konference Evidence dokumentů 2024 představí aktuální legislativní změny

Již 7. března se v Praze v Hotelu Grandium uskuteční konference pod názvem Evidence dokumen­tů 2024: Připravte se na změny. Na této konferenci budou před­staveny a podrobně rozebrány aktuální legislativní změny v oblasti archivnictví a spisové služby. Navrhované změny se týkají jak úpravy atestací eSSL (elektronický systém spisové služby), tak i zcela zásadního posunu v oblasti evidence dokumentů a procesu výběru dokumentů příslušnými archivy.

Dále jsou zaváděny zcela nové metody pro automatizovaný oběh elektronických dokumentů. Kromě výše uvedených změn se v legislativním procesu objevily i další pozměňovací návrhy, například poněkud kontroverzní návrh na práci s neveřejnými dokumenty, dopadající i do změny pravidel v Zákoně o svobodném přístupu k informacím.

Legislativní změny se přitom dotknou nejen spisových služeb, ale také zpracování veškerých informací v jiných systémech u veřejnoprávních původců. Po několika desetiletích se konečně v oblasti eGovernmentu zavádí povinnost pro oběh dokumentů v elektronické podobě takovým způsobem, aby dokumenty vyhotovené jedním původcem šlo dále automatizovaně zpracovat u přijímacího původce.

Jak se uvedené změny promítnou do obsahu konference? Poslanec a místopředseda Ústavně-právního výboru Sněmovny Jakub Michálek, který je garantem konference, jako jeden z navrhovatelů pozměňovacích návrhů k novelizaci Zákona o archivnictví a spisové službě představí hlavní změny v oblasti evidence dokumentů, které umožní rychlejší a efektivnější rozvoj eGovernmentu. Zaměří se na zdůvodnění poslaneckého návrhu a vysvětlí, jaké dopady budou mít příslušné změny na občany a veřejnoprávní subjekty. Účastníci konference budou seznámeni s dalšími plánovanými aktivitami, které mají za cíl dosáhnout stavu, aby mezi úřady rychle a efektivně obíhala data a elektronické dokumenty s automatizovaným zpracováním a nikoliv občané. Budou také vysvětleny dopady změn zákona na atestace eSSL.

Další z řečníků konference, odborník na legislativu eGovernmentu Robert Piffl podrobně rozebere dopady změn zmíněného zákona na veřejnoprávní původce nejen v oblasti spisové služby, ale i v oblasti dalších informačních systémů využívaných veřejnoprávními původci. Zaměří se také na detailní vysvětlení pojetí regulace informačních systémů, které nejsou eSSL a naopak informačních systémů, které jsou eSSL, s ohledem na návrat k původnímu účelu Zákona o archivnictví a spisové službě, tj. regulace oblasti archivnictví a související evidence a výběru informací od veřejnoprávních původců směrem k příslušným archivům. Tématem bude také regulace elektronických spisových služeb i zcela nové pojetí regulace jiných informačních systémů, než je eSSL. Robert Piffl se bude věnovat jak dopadům na již existující systémy, tak i na nové systémy uváděné do provozu od 1. ledna 2025.

Následující prezentace zástupce ředitele Digitální informační agentury (DIA) Petra Kuchaře se zaměří na oběh elektronických dokumentů s vnořenou vrstvou XML, podrobněji vysvětlí existující schéma pro elektronickou fakturaci ve formátu ISDOC.PDF, a dále se bude věnovat přípravě návrhu strukturovaných dat pro „obecný“ elektronický dokument. Zmíněné modely budou v souladu s novelou zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě uveřejněny na webových stránkách DIA v termínu určeném v zákoně, a budou muset být zapracovány nejen do eSSL, ale též do dalších informačních systémů. To bude mít samozřejmě dopady i na schvalování projektů příslušným odborem DIA, které bude rovněž představeno. Petr Kuchař posluchače seznámí také s dalšími novinkami v oblasti rozvoje eGovernmentu.

Projekt registru zastupování „REZA“ objasní Petr Tiller, jako jeho hlavní architekt. V praxi se jedná o rozšíření základního registru práv a povinností, které bude mít významné dopady na veškeré procesy, neboť nově bude možné v registru práv a povinností nastavovat zastupování pro řadu úkonů.

Na závěr konference proběhne odborná diskuze, kde bude možno pokládat otázky přednášejícím.

Registrovat se můžete na https://eurad.konference.cz/

Evidence dokumentů 2024

Text: Zuzana Pacinová, redakčně upraveno.
Foto: Exponet

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 1-2 IT Systems 12 IT Systems 11 IT Systems 10
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1