fb
5. 10. 2022 10:55

Jak překlenout propast mezi nápadem a jeho realizací?

Sedm způsobů, jak může multicloud pomoci v realizaci inovací

Známý spisovatel sci-fi William Gibson jednou prohlásil: „Budouc­nost už nastala. Pouze není rovno­měrně rozložená.“ Úžasné inovace se dějí všude kolem nás, ale nedo­chází k nim konzistentně. Podniky usilují o to, aby byly inovativní, aby si udržovaly náskok před ostatními, ale mnoho z nich má potíže rychle přeměňovat nápady na reálné produkty a služby, které budou mít na trhu úspěch. Říkáme tomu propast mezi novým nápadem a jeho realizací. A tato propast by mohla být důvo­dem, proč mnozí v dnešním konkurenčním prostředí neobstojí.

Podle poradenské společnosti McKinsey se dnes více než třetina podniků snaží získat konkurenční výhodu s pomocí informačních technologií, přičemž ekonomicky úspěšné podniky hlásí odvážnější digitální strategie a rozsáhlejší investice do nových technologií, jako je umělá inteligence a datová analýza. Tato skupina nejlépe prosperujících podniků plánuje vynaložit na rozvoj nových digitálních obchodních aktivit dvakrát tolik ze svých celkových rozpočtů na IT než ostatní.

Ekonomické přínosy využívání technologií k inovacím a získání náskoku před konkurencí jsou tedy zřejmé, ale navzdory tomu jen málo podniků zatím dokáže skutečně využít potenciál svých dat. Jak ukázal průzkum společnost VMware mezi 100 vrcholových manažerů globálních firem ze žebříčku Forbes Top 2000, vytěžit maximální užitek ze svých dat nedokáží téměř tři čtvrtiny (70 %) podniků – což má přímý dopad na jejich schopnost inovovat. V souladu s výsledky výzkumu společnosti McKinsey i zde více než polovina (58 %) respondentů vyjádřila obavy, že zaostanou za konkurencí, nebudou-li schopni lépe využívat svá data.

Podniky, které chtějí překlenout propast mezi novými nápady a jejich uvedením do života tím, že budou větší měrou využívat svá data, by měly zaměřit svou pozornost na cloud. V době, kdy většina velkých firem provozuje vícero cloudů, se musí multicloudová strategie stát fakticky modelem pro digitální podnik. Způsob, jakým mohou podniky spravovat a využívat svá data efektivněji v situaci, kdy jsou aplikační prostředí distribuovaná do větší míry než dříve. Data jsou stále více využívána a generována mimo datová centra, v různých cloudech a za hranicemi jednotlivých států. Důležité informace se stále musí dostat do správných rukou, a to rychleji než kdykoli předtím: do rukou managementu – jako podklad pro obchodní rozhodnutí; zákazníků – ve formě pozitivního zážitku při nákupu; a zaměstnanců – v podobě digitálních nástrojů.

Způsob, jakým jsou data vytvářena a ukládána, podléhá také mnoha oborovým, národním a mezinárodním předpisům. Hledání rovnováhy mezi dodržování všech regulatorních požadavků a zákonných povinností na jedné straně a potřebou inovovat na straně druhé vytváří neustálý tlak.

Řešení komplexity

Jakákoli inovace, ať jde o podporu celoplošných organizačních změn, radikální transformaci uživatelské zkušenosti, nebo nové způsoby snižování nákladů a optimalizace procesů, se opírá o digitální infrastrukturu, která dokáže podporovat informované rozhodování. Tato základní infrastruktura zaměřená na data je založená na multicloudovém přístupu. Podle studie společnosti VMware dnes multicloud aplikuje 87 % podniků, což představuje meziroční nárůst o 73 %.

Multicloud může pomoci překlenout propast mezi novými nápady a jejich realizací tím, že pomáhá podnikům přesouvat, ukládat, využívat a monetizovat data bez ohledu na to, kde se nacházejí.

1. Snadná správa

Když zákazníci předou na multicloudový model, zjistí, že větší možnosti volby mohou vést ke značnému nárůstu složitosti. Podniky na této cestě ke cloudu se musí svůj přistup změnit od „primárně cloudového“ – se silným zaměřením na tvorbu zákaznických aplikací v jediném cloudu – k „chytře cloudovému“ – kde mají svobodu volby nejvhodnějších cloudových prostředí pro své aplikace, s konzistentní správou zabezpečení a řízením a nákladově efektivním využíváním privátních a veřejných cloudů.

2. Svoboda volby

Podniky nechtějí plánovat celé směřování cloudu/IT/digitálních technologií předem, ale chtějí mít možnost je svobodně přizpůsobovat vývoji svých obchodních potřeb. To znamená mít svobodu přizpůsobovat využití dat podle potřeby, namísto nutnosti kompromisů při rozhodování kvůli vázanosti na jeden cloud. Skutečná multicloudová strategie umožňuje podnikům nastavit správnou kombinaci lokálních, privátních, veřejných a edge cloudových prostředí, jaká bude vyhovovat jejich potřebám.

Například jeden německý výrobce automobilů užívá privátní cloud pro důležitá finanční data a škálovatelný veřejný cloud pro méně důležitá data, jako je marketing, HR a další činnosti. Druhý veřejný cloud slouží pro specializované funkce, jako je umělá inteligence a zpracování dat potřebných k vývoji autonomního řízení. V edge prostředí užívá lokální cloudy s milisekundovou latencí, kterou vyžaduje robotika. Takový typ multicloudového přístupu může v konečném důsledku podniku pomoci využívat data způsobem, který podporuje inovace.

3. Akceschopnost

V rámci této svobody zvolit si libovolný cloud by podniky měly mít možnost snadno a rychle přesouvat nové i stávající aplikace do cloudu beze změny nebo se zcela minimální nutností úprav. Poža­dav­ky a služby se neustále vyvíjejí a multicloudová infrastruktura podniku se musí být schopna průběžně přizpůsobovat. To také zmír­ňu­je potíže spojené s migrací dat, a tedy zvyšuje akceschopnost potřebnou pro flexibilní a rychlý přístup k datům a jejich užívání.

4. Doba realizace užitku

Dnešní povaha podnikání vyžaduje, aby bylo možné aplikační prostředí snadno a rychle zprovoznit v libovolném cloudu. Uzavření víceleté smlouvy s poskytovatelem cloudu a nevyužívání prostředků předpokládaným způsobem omezuje schopnost podniku jednat rych­le. Namísto toho by se podniky měly snažit využívat cloud správným tempem, aby splnily svůj závazek útraty a vyhnuly se tak zbyteč­ným výdajům a mohly podle potřeby využívat své soubory dat.

5. Bezpečnost

Bezpečnost je pro podniky nejvyšší prioritou. Schopnost aktivně monitorovat, detekovat a opravovat zabezpečení ve všech cloudových prostředích je zásadní. Měla by být součástí platforem, které podnik používá, a to takovým způsobem, který zajistí, že upgrady proběhnou včas a že bude k dispozici potřebná podpora, aby se minimalizovalo narušení v případě útoku. To přímo souvisí s provozuschopností a odolností potřebnou k efektivní správě dat napříč aplikačními prostředími a za všech okolností. Co se týče podniků, které se snaží zabezpečit distribuované edge prostředí, 37 % těch, které začaly implementovat platformy SASE (služby pro zabezpečený přístup) hlásí úbytek bezpečnostních incidentů.

6. Svrchovanost

Předávání a uchovávání dat mezi různými subjekty a přes hranice států se stalo překážkou jejich ochrany a využívání. Výzkum společnosti VMware ukazuje, že 65 % podniků se obává ukládat data, která by mohla pomoci překlenout propast v realizaci inovací, a to kvůli předpisům a zákonům na ochranu údajů.

Ukládání citlivých aplikací a dat do veřejných cloudů může vést ke komplikacím, například v situaci, kdy podnik musí kvůli změně legi­sla­ti­vy přejít z veřejného cloudu pod ochranu suverénního cloudu. Takové scénáře představují noční můru z hlediska compliance.

Dostupnost suverénního cloudu může být v tomto ohledu zárukou splnění zákonných povinností a zároveň cestou k inovacím pro celá odvětví, která dříve neměla přístup ke cloudovým službám.

7. Připravenost na budoucí potřeby

Nikdo neví, jaké nové inovace budoucnost přinese, a to ani v horizontu dvou nebo tří let. Podniky musí být flexibilní a akceschopné, aby dokázaly reagovat na nové příležitosti a výzvy. S multicloudovou platformou budou vybaveni na to, aby mohly přizpůsobovat všechny části IT podle potřeby, včetně infrastruktury a kapacit pro správu dat při zachování veškerých schopností.

Zavedením multicloudového přístupu si mohou podniky vybudovat základy, které jim umožní lépe využívat data nejen dnes, ale i do budoucna. Už žádné starosti ohledně svrchovanosti dat, decentralizace provozu nebo komplikovanosti infrastruktury, ale jenom zjednodušený, jednotný způsob správy různých prostředí, díky němuž lze z dat vytěžit větší užitek. A tím také překlenout propast mezi novými nápady a jejich realizací.

Tomáš Michaeli Tomáš Michaeli
Autor článku působí ve společnosti VMware na pozici Manager, Solution Engineering – Česká republika & MEE.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12 IT Systems 11
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1