fb
IT Systems 11/2021 ITIL – Řízení IT Cloud a virtualizace IT Trendy ICT 14. 12. 2021 9:08

České firmy stále více kombinují datové centra a cloudové služby

Z průzkumu, který realizovala společnost Soitron, vyplynulo, že vlastní datové centrum provozuje 6 z 10 tuzemských firem, přičemž čtvrtina společností již nyní využívá část svých služeb z cloudu. Drtivá většina z dotazovaných využívá virtualizační platformu VMware a stále častěji nasazovaná hyperkonvergovaná infrastruktura vede k růstu poptávky po nástrojích umožňujících jednotnou správu cloudového i on-premise prostředí.

Z průzkum vyplývá, že vlastní datové centrum provozuje 63 % dotázaných společností, přičemž 37 % společností své datové centrum nemá a využívá služeb jiných firem. „Je evidentní, že většina společností stále provozuje lokální infrastrukturu, což odpovídá současným trendům, kdy směřujeme k využívání takzvaných hybridních datových center. Znamená to, že u většiny společností zůstává alespoň část infrastruktury přímo ve firmě a část je umístěna v cloudu. Vše je zároveň vzájemně provázáno do jednoho virtuálního datového centra nejen z pohledu výpočetního výkonu, sdílení dat, ale i správy zdrojů,“ vysvětluje Michal Novák, technický ředitel společnosti Soitron.

Vlastní datové centrum provozuje

Díky kombinaci cloudu s on-premise prostředím lze získat velkou flexibilitu a škálovatelnost výkonu, ale i přístup k datům v prostředí vlastního datového centra. „Společnosti nejčastěji provozují do 10 fyzických serverů. To při jejich dnešním výkonu může znamenat i několik stovek virtuálních serverů, a tak mnohdy disponují velmi rozsáhlou IT infrastrukturou,“ odhaluje dále Michal Novák. Drtivá většina z dotazovaných využívá virtualizační platformu VMware (91 %). Hyper-V (8 %) využívají spíše střední a menší společnosti a zbytek (1 %) vsadil na zbylé platformy.

Na otázku, zda firmy využívají službu IaaS (Infrastructure as a Servise – infrastrukturu jako službu) od nějakého cloudového operátora, 26 % respondentů uvedlo, že ano. Zbytek, tedy 74 % však nikoliv.

Zajímavé výsledky vzešly z dotazování ohledně zaplněnosti úložiště. Nejvíce, 53 % firem uvedlo, že jejich disková pole jsou zaplněna někde mezi 50 až 79 % dostupné kapacity. Méně než 50 % zaplněnosti uvedlo 31 % respondentů a 16 % má datové úložiště zaplněno z 80 % a více. Zde je třeba si uvědomit, že začít řešit navýšení kapacity úložiště se doporučuje již při jejich 70% zaplnění.

Zaplněnost datových center

Datová centra se blíží k autonomnímu provozu

Automatizace je jedním z trendů, který datová centra nyní velmi ovlivňuje. Z důvodu nedostatku jednotlivých specialistů je třeba při výběru serverové infrastruktury zvažovat i možnosti jednoduché správy hardwarových prostředků a také automatizaci při nasazování infrastruktury. „Z průzkumu je patrné, že 49 % firem zatím nepoužívá žádnou automatizaci. Co je však pro nás potěšující zjištění, je to, že na trend zavádění automatizace do svých procesů naskočilo 47 % firem a je zde vidět vzestupná tendence,“ specifikuje Michal Novák.

Michal Novák
Michal Novák

Podstatou hybridního IT prostředí, respektive datového centra je přitom nejen masivní virtualizace, ale především automatizace provozu a správy datového centra. Dochází k propojení služeb ve vlastním datovém centru a některém z public cloudů. Díky jednotné správě je autonomně řízený provoz a alokace prostředků v jednotlivých částech infrastruktury velmi snadná a intuitivní bez ohledu na to, ze které části ji firmy využívají.

Záložní plány jsou připraveny

Ze zjištění o trendech a budoucnosti firemních datových center v ČR dále vyplývá, že podniky si uvědomují, jak fatální dopad na jejich výrobu a provoz by mohl mít výpadek IT. Proto 77 % z nich má pro své datové centrum zpracovány disaster recovery plány a business continuity plány. Alespoň recovery plán má připraveno 13 % firem a pouze business continuity plány potom 3 %. Hned 6 % nemá nic z toho a 1 % neví. „U větších společností se ukazuje, že mají vysoké povědomí o hrozícím riziku výpadku infrastruktury, popřípadě ztráty dat, proto používají řešení pro disaster recovery i business continuity plány. Každá ztráta dat, nebo zastavení provozu znamená citelnou ztrátu mnohdy ohrožující chod celé společnosti,“ komentuje výsledky Michal Novák.

Hyperokonvergence ve firemním IT rezonuje

Hyperkonvergovaná infrastruktura a hybridní datová centra jsou témata, která rezonují oblastí datových center. I díky tomu není překvapující, že 65 % společností, o této problematice slyšela a má alespoň základní informace o principu, jak tato infrastruktura funguje. Průzkum ukázal, že pouze malá část (15 %) společností tyto výhody využívá, 23 % společností hyperkonvergované řešení zvažuje implementovat a tři ji právě implementují. „Hyperkonvergované řešení přináší mnoho výhod jak v provozní, tak investiční rovině. Adopce této technologie prozatím není příliš vysoká, ale vzhledem k délce životního cyklu datových center je to logické. Zároveň je vidět výrazný trend v nasazování hyperkonvergovaných řešení do firemní praxe,“ dodává závěrem Michal Novák.

Kolik společností zvažuje/má implementovanou hyperkonvergovanou technologii?

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12 IT Systems 11
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1