fb
IT Systems 1-2/2022 Potravinářský průmysl Logistika, řízení skladů, WMS Plánování a řízení výroby 13. 3. 2022 20:16

Procesní paralelismus a prediktivní řízení zásobování čerstvými potravinami

Chladicí řetězec, jehož součástí je také logistika a distribuce čerstvých potravin, se zařazuje mezi nejsofistikovanější typy logistiky obzvlášť vzhledem k citlivosti a pomíjivosti přepravovaného zboží a specifickým podmínkám jeho přepravy a skladování. O to intenzivněji dopadají na řízení zásobování čerstvými potravinami prudké změny v chování spotřebitelů, jakož i stoupající nároky na služby. I proto přistupují distribuční centra ke kontinuální inovaci a škálování pružnosti procesů zásobování a vychystávání digitálními technologiemi.

Turbulentní období přicházejících a odcházejících pandemických vln mělo zásadní dopad na globální i lokální dodavatelské řetězce. K pandemii se navíc přidávají další faktory, jež mají přímý dopad na zásobování, od vlivů počasí až po prudké změny spotřebitelského chování. Navíc stoupající nedostatek kvalifikované pracovní síly vytváří dodateční tlak především na distribuční centra, ale i jiné části dodavatelských řetězců.

Sektoru e-commerce a retailu se povedlo zareagovat na výzvy, jež se staly také příležitostmi, částečně i díky omnikanálovému prodeji. Potravinářský segment, a především odvětví distribuce čerstvých potravin (tzv. chladicí zásobovací řetězec), vzhledem na typ přepravovaného zboží a přísné podmínky manipulace, skladování a přepravy, představuje vzhledem na komplexnost procesů jeden z nejsložitějších typů řízení logistiky. Vzhledem k potenciálnímu přerušení potravinářských řetězců musí také distribuční centra postupovat při kontinuální inovaci.

Rozšíření business intelligence

Skladování potravin a jejich distribuce si již za běžných okolností vyžaduje zpřísněná hygienická opatření, jakož i rozložení zboží do různých chladicích zón. Přístup k čerstvým potravinám se ještě zpřísňuje během pandemie, aby se zabránilo kontaminaci zboží a také z důvodů předcházení infekci mezi zaměstnanci. Následné výpadky v docházce zaměstanců by mohly vést k výpadkům v zásobovacích tocích nebo ke zbytečným prostojům, během kterých dochází k vyhnutelnému snižování kvality zboží nebo k jeho exspiraci.

Pandemie přispěla také k další změně, jež se týká zásobovací strategie Just-in-Time (JIT). Neplánované nebo nečekané změny v dodavatelském řetězci nebo ve skladech způsobovaly opoždění nebo výpadky dodávek během pandemie.

Tyhle incidenty se týkaly také nedostatečné viditelnosti probíhajících úkonů a stavu jednotlivých objednávek, jakož i nepřesných dat o zásobách a přesunech zboží, plánování, jež nebylo přizpůsobené na bezodkladné reagování na změny v odběratelských objednávek, na což se také váže nedostatečná pružnost provozních procesů a s ní související udržitelnost provozu i během krizových situací.

Aktuální a správná data jsou klíčová při vytváření lepší business intelligence, kdy podniky mohou dělat obchodní, ale také logistická rozhodnutí podložená relevantními informacemi. Bez ohledu na to, jestli jde o položky, kterým klesá obrátka a z obchodního hlediska se stávají ne příliš zajímavými, nebo o rozložení vysokoobrátkového zboží v bufferovém skladu.

Rozšíření viditelnosti procesů, jako je plánování objednávek, stav vychystávání, nejprodávanější položky (nebo nejméně žádané zboží), obrátkovost, probíhající reklamace a vratky a jejich monitorování v reálném času, přispívají ke zkrácení reakční doby a zvýšení kvality jak taktického, tak i strategického rozhodování při efektivním uspokojování obchodních požadavků maloobchodní a velkoobchodní klientely.

V důsledku pandemie došlo také k zásadním změnám ve spotřebitelském chování. Ty měly nemalý dopad na potravinářský sektor jako zdroj esenciálního zboží. Včasná a přesná data a analýzy umožňují podniku identifikovat nově se formující trendy včas a přizpůsobit jim nejen obchodní, ale také procesní postupy.

Obchodně-distribuční firmy, obzvlášť ty podnikající s čerstvým ovocem a zeleninou, při zavádění prvních koronavirových opatření mohly anticipovat, že korporátní klienti z HoReCa budou představovat velmi malou část odběratelů s náběhem prvních lockdownů, a tudíž se mohly začít soustřeďovat na maloobchodní zakázky a B2C klientelu.

Tomu zodpovídaly také typy nabízeného zboží a složení objednávek (přechod na menší, méněpoložkové objednávky, ale ve větších objemech v porovnání s obsluhováním B2B zákazníků). Mnohé z pandemických návyků se budou normalizovat i pro post-pandemický normál, a stejně tak do plánování vstupuje také sezonní zboží, čemu podniky musí přizpůsobovat také svůj provoz.

Akcelerace vychystávání objednávek správnými daty

Vzhledem na citlivost skladovaného a přepravovaného zboží v potravinářském segmentu musí podniky dbát nejen na správné skladovací podmínky, ale také rozšíření propustnosti skladu, a to nejen během sezonních špiček nebo úzkých hrdel v provozu.

Vychystávaní čerstvého ovoce a zeleniny spolu s dalším potravinovým zbožím a kompletizace objednávek často prodlužují neaktuální data o dostupnosti zboží, nesprávně označené umístění položek, jakož i nedostupnost zásob.

Tahle kombinace také potenciálně vede k nárůstů chybně vychystaných objednávek, především při prioritním zásobování klientů, kde hraje roli také co nejrychlejší kompletizace a expedování zásilek. Při dodání chybných objednávek tak dochází nejenom k poškození reputace, ale ke generování dodatečných nákladů při reklamaci a vychystání opakované objednávky se správným zboží.

I proto se řízení zásob řadí mezi klíčové procesy skladové logistiky a zásobování. Přesná data o hladinách zásob předcházejí prodeji zboží, jež momentálně není k dispozici nebo jeho dostupnost je nějakým způsobem limitována. Nedostatečné řízení zásob se navíc může podílet na zpomalování vychystávacích a kompletačních procesů, což může v horším případě vést k hromadnému rušení objednávek a generování ztrát.

K optimalizaci skladových procesů v současnosti významně napomáhají moduly WMS systémů zaměřené na plánování a řízení skladových zásob. Aktuální data o zásobách umožňují WMS systémům automaticky monitorovat úrovně zásob a včasnými notifikacemi zabraňovat poklesu pod kritickou hladinu, a to zejména při strategických položkách a bestsellerech. WMS systémy zároveň regulují také horní hranici zásob, čímž eliminují zbytečné přezásobení, které by mohlo zabírat prostor pro relevantní zboží.

Škálování pružnosti v době rostoucí proměnlivosti

Prediktivní analýzy se však nemusí nasazovat jenom při obchodním plánování. Efektivní uplatnění mají také jako optimalizační strategie při řízení zásob. Prediktivní algoritmy umožňují identifikovat typy zboží, jež se nejčastěji nakupuje nebo také i vychystává dohromady.

Párováním položek na základě opakujících se vzorců spotřebního chování je pak možné vyselektovat typy zboží, jenž se v objednávkách nejčastěji objevují, a skladovat je co nejblíže ke kompletačnímu pracovišti. Zároveň je možné zvýšit strategickou dostupnost zboží s nejvyšší obrátkou jeho uložením v průtokovém skladu a eliminovat tak čas, který by se strávil vychystáváním ve skladu.

Dynamické řízení zásob zároveň umožňuje měnit uložení zboží a párování bestsellerů v reálném čase. Díky tomu sklad a zásobování pružně reaguje nejenom na sezonní nárůst, ale také neplánované výkyvy nebo prudké změny v odběratelských zvycích. Právě zabezpečení pružnosti se stává nevyhnutelným atributem nejen v potravinovém sektoru, ale pro procesy fulfillmentu objednávek všeobecně.

Nárazové vlny poptávek po specifických typech zboží se objevují i mimo již známé a předvídatelné sezonní špičky, včetně prudkých a nečekaných nárůstů a poklesů poptávek po různých typech zboží. Na to, aby stoupající obrátka konkrétních typů zboží nezačala nečekaně zahlcovat vychystávací procesy a nezpomalovat odesílání zkompletovaných objednávek, potřebuje sklad nebo distribuční centrum disponovat procesy, jež jsou pružné a ideálně i škálovatelné.

Elasticita skladové logistiky a fulfillmentu zároveň přispívá k zvýšení udržitelnosti provozních procesů a dodržování dodacích lhůt i v případě rozšiřování prodejních kanálů, expanze do nových teritorií nebo změny segmentace odběratelů. Proto jsou již současné WMS/WES systémy přizpůsobené na provozní model operativního řízení zásob, skladu a objednávek v reálném čase, díky čemuž výrobní i distribuční potravinářské společnosti mohou včasněji a přesněji reagovat na tržní změny.

Transformace na potravinářství 4.0

Řízení chlazeného řetězce, tedy čerstvých potravin a farmacie, patří mezi nejkomplexnější typy logistiky, což s sebou přináší řadu výzev. Přepravování čerstvého zboží vyžaduje speciální skladování a manipulaci se zásobami, pečlivé kontroly, regulované prostředí a adekvátní požadavky na balení. I z toho důvodu je klíčové rychlé a správné zpracování objednávek a efektivní řízení vychystávacích procesů a průtoku skladu.

Vzhledem k dodržování přísných parametrů a udržení kvality čerst­vých potravin je nezbytné optimalizovat tok zboží. Zatímco práce s aktuálními datovými analytikami přispívá ke zrychlení a zkvalitnění rozhodovacích procesů, na základě čehož posléze dochází k zrych­lení vychystávání, právě povaha skladování a distribuce čerstvých potravin si vyžaduje automatizaci řízení procesů v reálném čase.

Zásobování čerstvými potravinami pozůstává ze série unikátních objednávek, kdy se kombinace jednotlivých SKU a jejich množství neopakuje. Proto se vychystávací proces nedá optimalizovat prostřednictvím standardizace. Objednávky koncových spotřebitelů, podnikatelských subjektů (HoReCa) a supermarketů se navíc chystávají souběžně na kusy nebo váhu, ale i kartony a palety, co dále komplikuje zúžení vychystávacích procesů.

Distribuční centrum čerstvých potravin tak musí být připravené na vychystávání vysoce individualizovaných zadání. Tento typ zpracování velkého množství odlišných požadavků a preferencí, v různých hodnotách a počtech se stává náročné na manuální vychystávání obzvlášť v době, kdy se dodání čerstvého ovoce a zeleniny do 24 hodin od domácích pěstitelů stává ne ani tak konkurenční výhodou, jako spíše standardem. Z pohledu řízení zásob a vychystávání dochází k masové kustomizaci při sestavování a kompletování objednávek, kdy se již konvenční technologie stávají při narůstajícím objemu objednávek nespolehlivými.

Nejčastější technologií, jež se v takovémto případě nasazuje, je WMS systém, v případě pokročilé automatizace nebo semi-automatizace provozu WES systém (Warehouse Execution System). Kromě využití automatizačních technologií, jako zaskladňovací systémy (AS/RS), paletové dopravníky, třídičky a baličky, které WMS/WES systém řídí, jsou klíčovými inteligentní algoritmy nasazené pro dynamický slotting zásob, kombinované vychystávací strategie a operativní řízení podnikových zdrojů.

Procesní paralelismus a prediktivní řízení

Zatímco WMS systém exceluje při řízení zásob a automatizaci řízení skladu, WES systém nabízí rozsáhlejší možnosti integrace, zejména integraci a řízení přepravných zařízení a manipulační technologie. Rozšířená integrovatelnost a dynamická škálovatelnost WES systému navíc vnášejí do řízení potravinové logistiky větší agilitu a také zvyšují provozní udržitelnost zásobovacích procesů.

Při efektivním řízení zásobování čerstvými potravinami se stává klíčovou technologie digitálních dvojčat (autonomních inteligentních agentů), jež může být součástí WES systémů nebo také pokročilých WMS systémů. Prostřednictvím digitálních dvojčat lze vytvořit virtuální kopii skladu, materiálového toku nebo zásobovacího řetězce, přičemž digitální protějšky zboží, materiál (kupříkladu přepravky) a zásobovacích technologií (AGV, VZV, dopravníkové pásy) disponují vlastní inteligencí a rozhodovací schopností.

Nejenže se podnikové zdroje mohou samy rozhodovat vzhledem k aktuálním okolnostem, přičemž tahle rozhodnutí se posléze realizují ve fyzické realitě skladu nebo distribučního centra, ale také jejich vzájemná interakce umožňuje vytvořit paralelismus v zásobovacím řetězci, obzvlášť při procesu vybavování objednávek (order fulfillment).

Procesní paralelismus znamená, že souběžně probíhají různé procesy související s vychystáváním objednávky v různých částech skladu nebo materiálového toku, které se ale navzájem podmiňují. A stejným principem jsou řízeny i podnikové zdroje.

Kompletizace objednávek před expedicí probíhá tak, aby položky, které jsou momentálně v procesu vychystávání v hlavním nebo bufferovém skladu, mohly být zkompletizované v příslušné objednávce v momentu, kdy jsou všechny vychystávany v správném množství a bez zbytečných prodlev.

Jednotlivé položky jsou přiděleny příslušným skladovým operátorům nebo přepravně-manipulačním technologiím v případě auto­ma­ti­zo­va­né­ho vychystávání, podle časových priorit a klientských preferencí, a podle těchto kritérií, jakož i momentální dostupnosti podnikových zdrojů jsou vytvořené vychystávací seznamy.

Řídící WES systém prostřednictvím technologie digitálních dvojčat vytváří postoupnost jednotlivých aktivit, kterým podle priorit přiděluje podnikové zdroje, které v reálném čase navzájem koordinuje, aby se zamezilo duplicitě operací (dva skladníci vychystávající stejnou položkou pro jednu objednávku) nebo prostojům (vytvoření fronty objednávek čekajících na zkompletizování nebo balení).

Zásadní vlastnost při tomto typu automatizace procesů zásobování a logistiky představuje prediktivní řízení operací, jenž se podílí na paralelismu v procesech a včasné a správné synchronizaci operací v jednotlivých částech materiálového toku a vychystávání objednávek.

Prediktivní analytika se většinou využívá při plánování nebo projekci (objednávek, zásob apod.). Současné WES platformy využívající technologie jako digitální dvojčata a IoT využívají predikce v krátkých časových rámcích, zejména při nastavení vychystávacích postupů během jedné pracovní směny a na základě aktuálních množství přijatých objednávek a s momentálně dostupným množstvím podnikových zdrojů.

Právě prediktivní řízení skladových a vychystávacích operací se podílí na funkčním a efektivním provozování masové kustomizace a procesního paralelismu, které stojí za maximalizací objemu vychystaných objednávek, rozšíření průtoku skladu a bezchybným vychystáváním různých typů balení a objednávek (tzv. hybridní vychystávání). Jejich nasazení zkracuje nejenom vychystávací časová okna pro objednávky a čerstvé potraviny, ale zároveň přispívá také ke zkracování chlazeného zásobovacího řetězce.

Nasazení WES systémů pro automatizaci nebo semi-automatizaci procesů komplexního vychystávání objednávek nebo efektivního řízení distribučního centra čerstvých potravin je součástí rozsáhlejší strategie digitální transformace potravinářství a polnohospodářství.

Technologie IoT, digitální dvojčata a datová analýza se dostávají i do dalších potravinářských dodavatelsko-odběratelských a zpracovatelských procesů. Dochází tak k digitalizaci tzv. první míle (například u pěstitelů) s predikcemi sklizní, monitoringem a kontrolou kvality potravin. Automatizační tendence dále pokračují při primárním nebo sekundárním zpracování potravin, zejména automatizací výroby (MOM/MES systémy) a efektivním plánováním podnikových zdrojů.

Inteligentní automatizace v distribuci a logistice zahrnuje především analytiku zásobovacího řetězce, řízení chlazeného řetězce, automatizaci skladové logistiky a vychystávání objednávek a řízení přepravy (TMS). V neposlední řadě jde také o digitalizaci poslední míle, zejména omnikanálovou a D2C (direct-to-consumer, přímé dodání zákazníkovi) logistiku, plánování a řízení poptávek, ale také i řízení reverzních toků.

Procesní paralelismus s prediktivním řízením operací prostřednictvím technologie digitálních dvojčat tvoří součást strategie inteligentní automatizace skladu. Tato kombinace přispívá k efektivní horizontální integraci procesů, jež maximalizují efektivnost vychystávacích procesů a řízení zásob čerstvých potravin, čím také akcelerují adaptabilnost logistických operací uvnitř distribučního centra.

Peter Bílik Peter Bílik
Smart Industry solution designer, ANASOFT
Martin Kudláč Martin Kudláč
Marketing specialist, ANASOFT
Autoři článku pracují ve společnosti ANASOFT, která se zaměřuje na digitalizaci, optimalizaci a inteligentní automatizaci průmyslu a logistiky, včetně e-commerce, novými technologiemi.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 5 IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1