fb
IT Systems 4/2023 Logistika, řízení skladů, WMS Plánování a řízení výroby 22. 5. 2023 9:10

Pět klíčových trendů v robotické automatizaci v roce 2023

Automatizace postavená na autonomních mobilních robotech (AMR) představuje pro velký počet společností významný potenciál jak zvýšit svou efektivitu. Tito autonomní pomocníci mohou navýšit kapacitu skladu, zlepšit pracovní prostředí a uvolnit cenné lidské zdroje. Odborníci z MiR vyhodnotili své zkušenosti u stávajících zákazníků a sumarizovali tak klíčové trendy, o kterých jsou přesvědčeni, že přispějí ke zvýšení tempa automatizace v letošním roce.

Trend 1: Investice do automatizace znovu rostou

Válka, energetická krize, následky pandemie COVID, to vše způsobilo rostoucí nejistotu ohledně vývoje v ekonomice a společnosti. Tato nejistota vedla mnoho firem k závěru, že musí odložit své projekty, včetně těch automatizačních. Nyní však vidíme, že podniky působící například v logistice, elektrotechnice a automobilovém průmyslu – stejně jako ve výrobním sektoru obecně – postupně vykazují zájem znovu rozjet své projekty a lze očekávat, že se úroveň investic bude do konce roku 2023 víceméně normalizovat.

Rozvoj technologií a vyhlídky na větší stabilitu zvyšují poptávku po nových logistických řešeních a tím i po automatizaci. Stále více podniků investuje čas a finanční prostředky do logistických řešení navržených tak, aby jim pomohly udržet si konkurenceschopnost ve daném oboru. Podle průzkumu společnosti McKinsey řada firem pravděpodobně v příštích pěti letech věnuje až 25 % svého investovaného kapitálu do automatizovaných systémů.

Trend 2: Nedostatek pracovních sil nahrává automatizaci

Vzhledem k tomu, že se trhy opět začaly stabilizovat a výroba se postupně přibližuje úrovni před pandemií, musí společnosti stále řešit jednu velkou výzvu: přetrvávající nedostatek kvalifikované pracovní síly. Nestabilní dodavatelské řetězce zároveň podnítily mnoho společností, aby své výrobní zařízení přiblížily svým domácím trhům prostřednictvím reshoringu a onshoringu, což nevyhnutelně zhoršuje problém hledání lidí na obsazení stále rostoucího počtu volných pracovních míst.

Prostřednictvím automatizace mohou si tyto firmy zajistit optimální využití zdrojů a uvolnit si lidské ruce a intelekt pro komplexnější úko­ly. Jako bonus navíc tyto společnosti pak také zaznamenávají zlep­še­ní pracovního prostředí tím, že roboty přebírají rutinní úkoly, které jsou často téměř synonymem monotónních a nepopulárních pracov­ních činností. Další z velkých výzev v oblasti automatizace je aktuál­ní nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců s dovednostmi nutnými pro implementaci samotných robotů. To vyžaduje dodatečná školení, a to jak v rámci jednotlivých podniků, tak ve společnosti celkově.

Trend 3: Zapojení zaměstnanců do automatizace

Stále větší počet společností zvyšuje své investice do autonomních mobilních robotů a dalších forem automatizace, ale myšlenka mít roboty za kolegy obvykle není mezi zaměstnanci automaticky považována za důvod k oslavám. Je velmi běžné, že s takovýmto oznámením přicházejícím od vedení formy se mnoho pracovníku může začít cítit nejistě ohledně svých vlastních kompetencí a pracovních příležitostí. A jedním z klíčových úkolů, kterým společnosti čelí, je rozptýlit tyto obavy. Ve skutečnosti může být totiž pro zaměstnance velmi jednoduché, bezpečné a intuitivní osvojit si práci s roboty, jen k tomu potřebují dostat příležitost.

Strategií úspěšného zavedení automatizace je tedy to, aby společnosti se svými zaměstnanci jasně komunikovaly před, během i po samotné implementaci robotů. Při automatizaci procesu je nezbytné zapojit zaměstnance s požadovanými procesními dovednostmi a znalostmi od samého začátku, a tím jim umožnit, aby na finálním implementovaném řešení zanechali svůj podpis. Zapojení zaměstnanců v rané fázi jim také pomůže zjistit, jak velký potenciál roboty mají pro veškerou budoucí práci.

Trend 4: Trh vyžaduje flexibilitu

Trh s mobilními roboty a automatizací stále dospívá, ale není pochyb o tom, že se vyvíjí exponenciální rychlostí. Zaznamenáváme rostoucí tendenci u stále většího počtu společností používat mobilní roboty k automatizaci ve vyšším počtu a pro rozmanitější pracovní procesy než dříve.

Společnosti také začínají integrovat komplexnější procesy, které zahrnují mobilní roboty spolupracující s jinými automatizovanými systémy. Nově zavedené automatizované procesy navíc vyžadují roboty se schopností přepravovat různé materiály a předměty různé hmotnosti a vykonávat řadu funkcí, které jsou v souladu s výrobními procesy společnosti. To přirozeně vyžaduje větší flexibilitu jak při výběru robotů a příslušenství, tak i souvisejícího softwaru.

Trend 5: Větší flotily robotů

V důsledku zvýšených investic do automatizace počet robotů v jed­no­tli­vých společnostech neustále roste. To platí zejména pro velké globální společnosti, které dnes obvykle disponují velkým množstvím robotů, jež zvládají různé úkoly na více lokacích. S ohledem na to je nezbytné implementovat robustní a pokročilá softwarová řešení, aby velké flotily robotů mohly fungovat optimálně.

Má-li být automatizace velkých robotických flotil úspěšná, je také nutné redukovat čas – a s tím spojenou komplexnost – nutné k řízení každého robota. Například musí být snadné a intuitivní upravovat programování robotů, kdykoli mají provádět nové a odlišné úkoly. V takových situacích je nepraktické každého robota nastavovat manuálně. Software pro inteligentní správu vozového parku je rov­něž zásadní při řešení každodenních rutin: například zajišťuje, aby se roboty automaticky vracely do svých nabíjecích bodů, aby nepřed­sta­vo­va­ly překážku sobě ani svým lidským kolegům a aby je bylo možné integrovat do dalších firemních systémů jako ERP a WMS.

Příklad z praxe: Flotila mobilních robotů ve Faurecii

Příkladem z lokální praxe je implementace flotily robotů ve Faurecii v Písku. Závod Faurecia Clean Mobility se zaměřuje na výrobu výfukových systémů pro široké spektrum zákazníků. Výrobní areál v Písku je v provozu od roku 2006 a v současnosti zaměstnává kolem 500 lidí. Aby společnost dokázala neustále držet krok, spustila některé automatizační projekty včetně nasazení technologie mobilních robotů v oblasti logistických procesů.

V současné době je v píseckém závodě nasazeno 14 robotů MiR. Z toho 7 robotů zaměřených na přepravu těžších nákladů, zejména MiR600, operuje v oblasti hotového zboží, když přivážejí prázdné palety k montážním linkám a vychystávají plné palety do expedice. Druhou oblastí, kam byly roboty instalovány, je zásobování komponent ze skladu na montážní linky – zde byly nasazeny MiR250. Roboty operují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a zvládnou kompletně pokrýt třísměnný provoz.

K organizaci jednotlivých misí se zde využívá software MiR Fleet pro řízení robotických flotil, který i s pomocí vlastních skriptů pomáhá v tomto výrobním závodě optimalizovat logistický tok materiálu k linkám a mezi linkami. Veškerá komunikace s dveřmi, vraty, páskovačkou a jinými zařízeními je plně automatická bez potřeby asistence ze strany operátorů.

Dříve logistika v závodě Faurecia v Písku spoléhala převážně na manuální procesy, vysokozdvižné vozíky a nakladače. Dnes je plně autonomní a technologie jako taková v zásadě nepotřebuje žádný lidský zásah. Namísto práce s manuální nakládkou a vykládkou materiálů a hotových výrobků se nyní zaměstnanci v provozu mohou soustředit na činnosti s vyšší hodnotou, jako je supervize či programování robotů.

Rasmus Smet Jensen Rasmus Smet Jensen
Autor článku je viceprezidentem společnosti Mobile Industrial Robots.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 1-2 IT Systems 12 IT Systems 11 IT Systems 10
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1