fb
IT Systems 4/2011 Plánování a řízení výroby Automobilový průmysl 31. 5. 2011 11:40

IT v automobilovém průmyslu

Samotné ERP je již málo

Před dvěma lety dopadla ekonomická krize nejvíce právě na výrobní společnosti a nejviditelnější byl tento dopad na automobilový průmysl, což vyvolalo celou řadu reakcí, jako například zavedení šrotovného v řadě evropských zemí. Dnes, v období oživení průmyslové výroby se čeští subdodavatelé do automobilového průmyslu potýkají s úplně jinými problémy. Zatímco v minulých letech hledali strategie, jak přežít pokles výroby, nyní musejí hledat odpovědi na otázky, jak zvládnout nárůst objednávek.

Co to ale znamená pro automobilové subdodavatele z pohledu jejich IT systémů? Podle Lubomíra Karpeckého, nezávislého analytika a organizátora seminářů CIO Network, to znamená jediné: společnosti z automobilového segmentu potřebují další specifické podnikové aplikace, aby byly schopny současný růst zvládnout. Namísto univerzálních celopodnikových aplikací by měly spíše přemýšlet o vhodných komplementárních řešeních, která podpoří jejich unikátní procesy a které přitom bude snadné integrovat do existující aplikační infrastruktury.

Automobilové výzvy

Automobilový průmysl má mezi ostatní diskrétní výrobou výhradní postavení – jedná se o masovou výrobu, přitom však s vysokou mírou konfigurovatelnosti jednotlivých produktů. To klade nesmírné nároky na všechny subdodavatele pohybující se v tomto odvětví – ti musejí nejen vyhovět běžným normám kvality dle certifikátu jakosti ISO 9001, ale navíc mnohem tvrdším automobilovým normám a požadavkům samotných obchodních partnerů. Automobilový průmysl má také jeden specifický proces, který jinde ve výrobě nenajdeme: odvolávky, tedy zrušení či redukce již objednaného objemu zboží.
Pokud se podíváme na schéma znázorňující automobilový ekosystém (viz obrázek), je dobře vidět provázanost jednotlivých úrovní hodnotového řetězce – od subdodavatelů v Tier 3 až po OEM výrobce a koncové zákazníky. Tím, že koncový zákazník provede u dealera objednávku, zároveň spouští nesmírně komplexní proces výroby koncového produktu. Do tohoto procesu se zapojují desítky až stovky jednotlivých výrobních podniků, které musejí realizovat své dodávky tak, aby se v daný čas sešly na jednom místě a byl smontován finální produkt – osobní či nákladní auto, motocykl, traktor apod. Cílem je dodat koncový produkt včas, na požadované místo a ve vysoké kvalitě.
Celý tento automobilový ekosystém se vyznačuje nesmírnou výkonností a globální provázaností, na druhou stranu ale také zranitelností. Stačí si vzpomenout na loňské záplavy v severních Čechách, kdy jediná vyplavená továrna ohrozila výrobu automobilů v celé České republice, nebo čerstvý příklad z Japonska, kde zemětřesení a následný výpadek výroby čipů do dieselových motorů omezily výrobu dokonce až Evropě či USA.

infor

 

Trendy v autoprůmyslu: hlubší spolupráce

Všechny tyto výzvy nutí jednotlivé podniky v autoprůmyslu zefektivňovat vzájemnou komunikaci a spolupráci. Proto se automobiloví subdodavatelé dnes snaží snižovat administrativní náklady konsolidací jednotlivých EDI systémů – cílem je zkracovat čas potřebný k reakci na požadavky zákazníka a případnou nápravu problémů. K dalším motivacím posilování spolupráce patří vyhovění regulačním požadavkům, omezení rizika sankcí a zlepšení spokojenosti zákazníků omezením chyb během realizace dodávek a zvýšením přesnosti při expedici. Podniky expandující na nové trhy či následující své OEM zákazníky do dalších zemí rovněž hledají možnosti, jak co nejrychleji uzavírat nové kontrakty s novými zákazníky v nových regionech – typickým požadavkem zákazníků v autoprůmyslu je zajistit první dodávku během tří měsíců.
Na základě auditů provedených organizací AIAG & Odette u předních automobilek bylo v oblasti komunikace a spolupráce v automobilovém řetězci zjištěno těchto deset největších neshod:

  1. štítky s čárovými kódy jsou nepřesné,
  2. neschopnost elektronicky komunikovat požadavky v dodavatelském řetězci,
  3. nedostatky v řízení rozpracované výroby (work-in-process – WIP),
  4. nedostatky v řízení zakázek metodou first in/first out (FIFO),
  5. neschopnost zabránit expedičním odchylkám (včetně zpoždění zakázek),
  6. ASN (Advanced Ship Notice) data nejsou generována automaticky,
  7. pomalá reakce na neočekávané změny v poptávce,
  8. neodpovídající označení pozice ve skladu,
  9. nedostatečné využívání EDI a jeho integrace s MRP,
  10. podnikovým management nesleduje systémové metriky.

Hledá se specifické řešení

Takto specifické požadavky základní ERP řešení zajistit nedokáže. Málokteré univerzální ERP řešení podporuje automobilové odvětví, je schopné se vypořádat s potřebami v oblasti elektronické výměny dat (EDI) a vyhovět požadavkům všech OEM zákazníků a obchodních partnerů. Na řadu tak musí přijít specifický software, ať standardní, či vyvinutý na míru, který dokáže podpořit jedinečné procesy spolupráce s obchodními partnery v automobilovém průmyslu. Takovéto řešení musí splňovat požadavky na:

Konektivitu

Základem účinné komunikace mezi obchodními partnery v automobilovém průmyslu je efektivní výměna dat – pokud se podnik nemůže připojit ke svým obchodním partnerům, nemůže podnikat. Je proto potřeba mít podporu pro EDI a jiné metody přenosu dat, které jsou nutné pro efektivní sdílení informací. EDI přenosy je třeba podporovat v souladu s klíčovými mezinárodními normami, včetně ANSI X.12, Edifact, Odette a VDA. Pro komunikaci s partnery a zákazníky, kteří nepoužívají EDI, je třeba umožnit převody ze specifikace EDI do formátů XML a CSV.

Řízení verzí

Systém musí poskytovat podporu pro sledování kumulovaných množství, která umožňuje vypočítávat, kontrolovat a vizualizovat souhrnná čísla přijatá od zákazníků. Musí umět ukládat zákaznické objednávky do stejné tříúrovňové poptávkové struktury, jakou používá většina OEM výrobců v automobilovém průmyslu, a tak současně sledovat kombinaci předpovědí, verzí plánů a přijatých plánů dodávek.

Řízení expedice a exportu

Každý podnik musí umět generovat správné přepravní dokumenty, štítky s čárovými kódy a ASN zprávy umožňující připravit zákaznicky specifická data o baleních, jež jsou ve shodě s daty o automobilových produktech. Důležité je také propojení s automatizovaným exportním systémem (AES), nástrojem pro sledování shody s nařízeními (pro eliminaci sankcí například v případě vývozu do embargovaných zemí) a portály zásilkových služeb.

Přínosy specifického řešení pro spolupráci s obchodními partnery v automobilovém průmyslu pak zahrnují plně integrovanou EDI komunikaci a evidenci verzí, shodu s tvrdými standardy automobilového průmyslu a požadavky obchodních partnerů, efektivnější systém hodnocení subdodavatelů a těsnější vztahy se zákazníky. A především dokáže urychlit reakci na variabilní požadavky dodavatelského řetězce, jako jsou typicky změny v zákaznických objednávkách či poptávce.


Petr Felkner
Autor působí jako country manager společnosti Infor Czech.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 5 IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1