fb
IT Systems 9/2011 Stavebnictví 3. 10. 2011 13:10

Jeden svět nestačí

aneb Informační systém ve stavebnictví

V dnešní době už skutečně neexistuje firma, která by se při své činnosti mohla obejít bez informačního, či alespoň ekonomického systému. A to bez ohledu na oblast podnikání, nebo jak se říká branži. Existují však také firmy, kterým nestačí jeden ERP systém. Kromě něj potřebují ještě speciální software, který by řešil specifické požadavky jejich branže, případně navíc specifika konkrétní firmy. Typickým oborem, který takové požadavky má, je stavebnictví.

Vedle sebe tady vlastně existují dva světy. Svět ekonomický, který je ve stavebních firmách velmi podobný kterékoli jiné společnosti shodné velikosti. Druhý je světem stavařů s množstvím požadavků na software, kterým se stavební firmy od jiných branží naopak podstatně liší. Požadavky prvního z obou světů dokáže pokrýt standardní, pochopitelně kvalitní, ekonomický nebo informační (ERP) systém. Jde o klasickou agendu, kterou řeší například moduly a funkcionality jako personalistika, účetnictví, CRM, logistika a skladové hospodářství či manažerské vyhodnocování a další, jež jsou základem informačního systému. K „prvnímu světu“ patří i podpůrné oblasti, jakými jsou například doprava či mechanizace.

Svět stavařů však potřebuje řešit další procesy, které se ve firmách z jiných oborů zpravidla nevyskytují. Aby to však dodavatelé informačních systémů neměli příliš jednoduché, představy jednotlivých stavebních firem o tom, co a jak potřebují pokrýt prostřednictvím informačního systému, se často velmi liší. Dodavatel specializovaného informačního systému pro stavební firmy stojí tedy před úkolem vyřešit systém tak, aby pokrýval maximum možných procesů, které se mohou v jednotlivých stavebních firmách vyskytnout. Počínaje evidencí potenciálních zakázek, případně dalšími marketingovými aktivitami přes obchodní činnost, realizaci zakázky, její průběžné sledování a vyhodnocení až po evidenci reklamací a záručních lhůt.

Typicky netypické požadavky stavařů

Jedním z několika málo systémů v naší zemi, které jsou specializovány na stavebnictví, je i RSV (název vznikl zkrácení slov řízení stavební výroby) ostravské firmy First information systems. Její obchodní ředitel Boris Kalisch k tomu říká: „Každá stavební firma považuje za těžiště toho, co má řešit informační systém, něco jiného. Z několika desítek našich zákazníků každý pracuje se softwarem trochu jinak. Je to samozřejmě i věc konkrétních manažerů ve firmě. Jedna firma tak klade důraz spíše na obchod, jiná třeba na controlling…“

Jedním ze zákazníků společnosti First je například největší česká stavební firma Skanska. Právě ona může posloužit jako příklad netypických požadavků na speciální software. Z nabídky RSV využívá totiž modul specializovaný pro výběr subdodavatelů. Používá jej však napříč celou firmou, což představuje stovky odloučených pracovišť a přibližně tisíc uživatelů rozmístěných po celém území České a Slovenské republiky. Všechna pracoviště jsou on-line propojena na jednu centrální databázi, což je pojetí známé spíše z jiných oblastí než ze stavebních firem.

„Z hlediska managementu takové velké firmy je to velmi přínosné, protože dochází ke zprůhlednění procesů, které se odehrávají na jednotlivých pracovištích,“ vysvětluje Ing. Kalisch. „Vše lze řídit z jednoho centra. Software se tak stává nástrojem pro zajištění jednotné metodiky v procesu nákupu subdodávek v praxi,“ dodává.

Zaměstnanci, kteří mají v náplni práce realizaci výběrových řízení, pak mohou využít možnost pracovat s centrální databází subdodavatelů, obsahující cenné údaje z historie realizovaných subdodávek, což je při vypisování výběrových řízení neocenitelná pomůcka. Navíc software automaticky vykonává mnohé úkony, které výrazně minimalizují pracnost.

Harmonogram na míru podle investora

Další významnou firmou, tentokrát slovenskou, která velmi pilně využívá specializovaný informační systém pro stavební výrobu, je největší Slovenská stavební firma – Doprastav. Na rozdíl od společnosti Skanska využívá plný rozsah modulů RSV. V kombinaci se systémem Helios z produkce Asseco Solutions a s několika dalšími softwary vytváří integrovaný informační systém pokrývající další oblasti aktivit firmy. Kromě vlastní stavební výroby jsou to například dopravní služby, výroba stavebních prefabrikátů a hmot, výroba betonových a živičných směsí nebo provoz ubytovacích a hotelových zařízení.
„Od informačního systému v Doprastavu požadují zejména kompletní pokrytí evidence všech informací, které se váží ke stavební zakázce. A to od první marketingové informace zákazníkovi přes nabídkovou kalkulaci, evidenci smluv, nákladovou kalkulaci či výběr a hodnocení subdodavatelů až po evidenci a přístup k projektové dokumentaci v digitální formě,“ popisuje Kalisch. „Systém eviduje i soupisy vykonaných prací, podklady pro fakturaci, všechny náklady na zakázku, tedy náklady na materiál, pracovní sílu, mechanizaci a dopravu, subdodavatele i spoustu dalších ukazatelů. A to až po ukončení záruční doby zakázky, což v tomto segmentu stavebnictví představuje zpravidla pět let.“

Kromě stavební výroby se stavební firmy často zabývají řadou dalších výrob a činností, které se stavební výrobou úzce souvisí. Patří sem například výroba ocelových konstrukcí, betonových prefabrikátů, betonových a obalovaných směsí, ale například i laboratorní zkoušky. Při nich je kladen důraz na evidenci objednávek, tvorbu technologických postupů apod.

Kromě toho v tomto typu firem existuje mnoho činností, které jimi „procházejí napříč“. Sem patří například již zmíněné ekonomické agendy (v Doprastavu pak včetně vnitropodnikové banky), evidence a správa majetku či řízení lidských zdrojů spolu s oblastmi, jako je péče o zaměstnance. Společnost též může vlastnit třeba ubytovací či stravovací zařízení a podobně. Evidovat to vše a pracovat s informacemi je samozřejmě také úkolem informačního systému.

Běh na delší trať se zde vyplatí

Specializovaný systém pro stavební výrobu se obvykle zavádí postupně, zhruba během tří let. Na rozdíl od ekonomických agend je zavádění RSV vždy během na delší trať. Je totiž běžné, že stavební firmy postupně doplňují své požadavky na funkcionalitu systému. Je tomu tak proto, že v tomto případě se systém nasazuje v závislosti na potřebách jednotlivých projektů zákazníka. Požadavky na to, co má specializovaný software umět, se totiž v mnoha případech přizpůsobují podle požadavků investora konkrétní zakázky. Pro dodavatele systému to není vždy jednoduché. Často tyto úpravy „na míru“ brzdí jeho práci. Někdy je tedy třeba začít hledat kompromisy.

„Například mnozí investoři dnes vyžadují dodání harmonogramu prací v programu MS Project (tj. nástroj na tvorbu harmonogramů a řízení projektů z rodiny MS Office). Dnes se již tento nástroj stal téměř standardem, takže výhodu má ten dodavatel softwaru pro stavební výrobu, který jej má do svého systému integrovaný,“ vysvětluje Ing. Kalisch. „Problém však může nastat, jestliže investor naopak vyžaduje harmonogramy v některém jiném softwaru,“ dodává.

Všichni investoři také od stavební firmy požadují pravidelné předkládání soupisů provedených prací. V požadavcích na obsahovou stránku se zpravidla shodují, velké rozdíly však často panují v nárocích na formu. Jeden investor žádá excelovskou tabulku, jiní soupis ve wordu, další opět něco jiného… Kvalitní systém pro stavební výrobu by měl počítat s co největším množstvím možných variant. K tomu slouží tzv. generátor sestav, což je nástroj, který je schopen různorodé požadavky řešit.

Dá se tedy říci, že zavést informační systém ve stavební firmě, zvláště ve velké stavební firmě, není nic jednoduchého. To však neočekává ani dodavatel, ani zákazník. Podstatné však je, aby poměrně dlouhá doba realizace takového projektu a velké množství úsilí lidí na obou stranách vedlo k jedinému cíli: informace budou nakonec pro firmu a všechny její činnosti přínosem, nikoli překážkou.

Hana Dušková

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 11 IT Systems 10 IT Systems 9 IT Systems 7-8
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1