fb
IT Systems 10/2016 Potravinářský průmysl Logistika 7. 11. 2016 12:30

Specifika skladovacího procesu v potravinářství z pohledu WMS

GatemaPotravinářství je oborem podnikání, se kterým se člověk setkává na každém kroku. Nakupování, zpracování a konzumaci potravin považujeme za denní samozřejmost. Dnes však i zde hrají nemalou roli informační technologie, a to v celém procesu výroby potravin.

Pokusme se zamyslet nad dlouhou cestou, kterou sáček čaje, chutná klobáska či müsli tyčinka urazí, než se z prvotní suroviny stane výrobek, který konzumujeme. Od pěstitele například obilí je zrno vykoupeno do velkoskladu, z něj putuje k prvotnímu zpracování, kde proběhne část výrobního procesu, následně k dalším zpracovatelům až po výrobce finálního produktu. Od něj potom přes velkoobchody nebo distribuční sklady na pulty prodejen. Představíme-li si tuto cestu detailně, zjistíme, že nejčastěji se vyskytující procesem je skladování.

Tak jako je potravinářství specifickým oborem, tak je samozřejmě i celý proces skladování a logistiky velmi specifický. Počínaje povinností zpětné dosledovatelnosti šarží surovin ve vztahu k šarži hotového výrobku přes specifika umísťování výrobků ve skladu až po velmi rozmanité exspirační doby a rychloobrátkovost značného sortimentu zboží. Ve všech těchto oblastech producentům a obchodníkům velmi výrazně pomáhají WMS systémy – systémy pro řízení skladových procesů. Podívejme se podrobněji na některé příklady a jejich řešení v systému WMS.

Zpětná dosledovatelnost (traceabilita)

Požadavek na dosledovatelnost šarží je základním prvkem bezpečnosti potravin. Každý týden se v Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) a na webových stránkách Státní zemědělské a potravinářské inspekce objevují desítky záznamů o vadných, či dokonce nebezpečných potravinách. Pokud se takový výrobek na trh dostane, je výrobce povinen stáhnout vadnou šarži nebo šarže výrobku z trhu. Příčin, které vadu způsobily, může být mnoho. V lepším případě se jedná o vadu ve výrobním procesu jedné výrobní dávky a dochází ke stažení jedné šarže, v horším případě vadu způsobila vadná surovina a přichází na řadu pátrání po tom, v jakých výrobcích a jakých šaržích byla tato vadná surovina použita. Pro jednoduchou ilustraci nám poslouží příklad výroby müsli tyčinky:

Výrobce tyčinek pan Krach nepoužívá WMS systém a vše eviduje v papírové formě. Celý proces skladování funguje tak, že při naskladňování surovin zapíše skladník jednotlivé šarže a jejich exspirace do červeného sešitu. Chybovost takových zápisů není velká. Na jedné stránce maximálně pět chyb. Při výdeji surovin do výroby se při začátku výrobní dávky zapíše do modrého sešitu druh výrobku, datum a čas zahájení výroby a připisují se jednotlivé šarže surovin pro výrobu použitých. Tentokráte s chybovostí maximálně tři na stránku. Po úspěšném ukončení výroby a vyskladnění k zákazníkům jsou na dodací listy ručně opisovány jednotlivé vydané šarže tyčinek. Dodací listy jsou založeny do zeleného šanonu. Možná by se tento proces dal zařadit do let dávno minulých, ovšem bohužel v celé řadě firem je toto realita. Ale ve výsledku je vše zaevidováno a pečlivě uschováno. Nyní ovšem dochází k situaci připomínající noční můru. Potravinářskou inspekcí byla nahlášena vadná šarže jablečné tyčinky s jogurtem. Po analýze bylo zjištěno použití vadné suroviny – oříšků. Na scénu se vracejí oba sešity i s věrným společníkem zeleným šanonem, ve kterém bylo po krátkém pátrání ověřeno, že předmětná šarže byla vydána opravdu do reklamujícího obchodu a také bylo zjištěno, kdy byla vyrobena. Jednoduše je podle data výroby nalezena v modrém sešitě vadná šarže použitých oříšků. Zde však začíná práce hodná Sherlocka Holmese. Je večer, pan Krach a několik věrných pobočníků zasedá k modrým sešitům a pátrá, stránku po stránce, po čísle šarže oříšků. A protože se oříšky používají ve všech výrobcích, není to práce jednoduchá. Kolem půlnoci je (s výjimkou možných chyb a přehlédnutí) nalezeno množství šarží několika tyčinek s vadnými oříšky. Opět přichází na řadu zelený šanon a pátrání... A potom červený sešit a pátrání po dodavateli. Není potřeba probdělou bezesnou noc pana Kracha dále rozvádět. Podívejme se raději na příklad s použitím WMS systému.

Pan Veselý je také výrobce müsli tyčinek. Na rozdíl od pana Kracha používá ve své firmě ERP systém ve spojení se systémem WMS. Proces výroby začíná příjmem surovin na sklad. Celý příjem probíhá skenováním čárových kódů jednotlivých surovin, šarží a exspirací a okamžitým uložením dat do informačního systému. Při výdeji do výroby metodou FEFO (First Expired, First Out) jsou po vygenerování čísla výrobní dávky skenovány mobilním terminálem jednotlivé šarže použitých surovin. Vše je opět okamžitě a bez prostoru na chybu uloženo v informačním systému. Po ukončení výroby je každé balení označeno čárovým kódem obsahujícím informaci o šarži a exspiraci a uloženo do pozicovaného skladu. Expedice probíhá opět metodou FEFO s navigací, bez nutnosti dohledávání nejstarších šarží. Výrobky a jejich šarže jsou skenovány a expedovány k zákazníkům. Všechny informace jsou opět uloženy v informačním systému. I pan Veselý bohužel použil při výrobě vadnou šarži oříšků. Jaký je však rozdíl v pátrání po všech možných vadných šaržích všech výrobků! Po zadání vadné šarže výrobku a názvu suroviny do informačního systému dojde v modulu traceability k hledání metodou UP›DOWN›UP (výrobek›surovina›výrobek) a během několika vteřin je připraven seznam všech potenciálně vadných výrobků a jejich šarží s vazbou na jednotlivé zákazníky, kterým byly dodány. A zároveň identifikován dodavatel a jeho číslo dodacího listu, kterým byla surovina dodána. Pan Veselý se může dále věnovat své práci.

Poučení je jasné: traceabilita bez kvalitního WMS systému snad ani není možná. 

Gatema


Zvláštní podmínky skladování potravin

Široké spektrum potravinářských výrobků musí být skladováno v prostorách s přesně stanoveným rozmezím teplot. Tyto podmínky se samozřejmě odrážejí i v práci s WMS systémem, a to hned v několika rovinách. Rovinou první je samotná funkčnost, která má za úkol především hlídat skladování za stanovených podmínek v určených prostorách. Toho je na začátku procesu dosaženo řízeným zaskladňováním chlazeného a mraženého zboží, s následným dodržováním expedice dle exspirací zboží. Další nezanedbatelnou rovinou obzvláště v případech skladování v mrazicích boxech je potřeba využití specifických mobilních terminálů a ostatních elektronických zařízení. Obecně veškerá elektronická zařízení špatně snášejí teploty hluboko pod bodem mrazu. Pokrytí wifi sítí se řeší jednoduchým umístěním access pointů mimo vlastní prostor, do kterého se umístí pouze externí anténa. Horší situace je v případě mobilních terminálů. Pokud je nutné používat tato zařízení přímo v prostoru s teplotami pod bodem mrazu a pohybovat se s nimi i v běžném prostředí, doporučujeme uživatelům produkty odolné proti kondenzaci (Condensation Resistance), které zaručují kvalitu snímání i při extrémních teplotních výkyvech.

Exspirace z extrému do extrému

V šíři sortimentu potravinářského zboží se také odráží i šíře exspiračních dob. Na jedné straně spektra jsou výrobky s dobou použitelnosti v řádech roků, jako jsou například konzervované výrobky, sušené zboží a podobně. Opačný pól výrobkového spektra reprezentují čerstvé potraviny se skladovatelností v řádech dnů. V potravinářské výrobě se však můžeme setkat i s meziprodukty či polotovary, které mají trvanlivost v řádech hodin. Z toho plyne, že jednou ze základních podmínek WMS systému je velmi přesné a důsledné sledování trvanlivosti a automatické vyřazování proexspirovaných šarží zboží z obchodního a výrobního procesu.

Kontroly, testy, karanténa

Velká část potravinářského zboží podléhá různým druhům kontroly, ať už se jedná o kontrolu státních orgánů nebo o kontrolu interní. U potravinářské výroby se suroviny podléhající kontrole umísťují do tzv. karantény, tedy skladu zboží neuvolněného k dalšímu použití. WMS systém má za úkol toto zboží přesně evidovat a po splnění daných podmínek uvolnit k dalšímu zpracování. S výsledkem testů ovšem může souviset i možnost a druh dalšího technologického zpracování. Šarže suroviny, která nevyhoví například pro zpracování za studena, musí být použita pouze pro výrobky, kde prochází tepelnou úpravou. Úkolem WMS systému v potravinářské výrobě je veškeré tyto podmínky a specifické vlastnosti evidovat a zamezit nesprávnému použití surovin nebo polotovarů.

Ačkoli se mohou zdát procesy řízení skladů a potažmo potravinářské výroby velmi složité, moderní WMS systémy jsou připraveny všechny podmínky výrobců a distributorů potravinářského zboží splnit a poskytnout plnou oporu v klíčovém procesu logistiky a skladování.

Patrick Jirgl, Gatema Patrick Jirgl
Autor článku je obchodním manažerem ve společnosti Gatema, která je partnerem systémů HELIOS.

 

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 11 IT Systems 10 IT Systems 9 IT Systems 7-8
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1