fb
IT Systems 1-2/2021 Logistika 22. 3. 2021 15:02

Nevyužitý potenciál EDI

EDI technologie pro vzájemnou výměnu elektronických dokladů ve strukturované podobě je zde s námi již přes čtyřicet let. EDI si za tuto dlouhou dobu vydobylo své stálé místo v mnoha oblastech B2B businessu též díky výraznému využití globálních standardů. Uživatelé v odvětvích maloobchodu, ale stejně tak automotive, logistiky nebo finančnictví si při dnešních objemech komunikace již nedokáží představit další rozvoj své oblasti bez tak spolehlivého pomocníka, jakým EDI bezesporu je. EDI je přitom svým charakterem spíše „introvertním“ hybatelem obchodních procesů daného odvětví. Ve chvíli, kdy je nastaveno a mezi partnery řádně odladěno, funguje plně automatizovaně a skrytě v pozadí ostatních ERP, logistických, velkoskladových a obchodně-marketingových systémů, které se však bez kvalitního a včasného datového obsahu neobejdou. Stále je zde však řada dalších procesů, které díky EDI výrazně zlepší obchodní vazby mezi partnery. Tento potenciál však prozatím zůstává stále nevyužit.

Při první zmínce o EDI ihned většinu obchodních či finančních manažerů napadnou přímé úspory nákladů vznikající optimalizací procesů s tím souvisejících. Proto jsou elektronické objednávky (ORDERS) a faktury (INVOIC) v rámci EDI těmi zdaleka nejvyužívanějšími zprávami, které přímo nahrazují původní podobu „papírových“ dokladů. EDI jde však ještě dál, jelikož nabízí výrazně širší procesní koncepty, které v klasické papírové podobně prakticky nejsou technicky realizovatelné. K těm velmi aktuálním dnes řadíme zejména potvrzení objednávky (ORDRSP), paletové elektronické dodací listy (DESADV) s SSCC kódy nebo automatické zpracování přehledových reportů z pravidelně generovaných informací o stavu zboží na skladě (INVRPT). Přínosy těchto procesů mezi dodavatelem a odběratelem dnes nabývají na důležitosti nejen pro zvýšení kvality vzájemného obchodního vztahu, ale též z legislativních důvodů. Oproti tomu však zatím stále stojí nedostatečná podpora ze strany výrobců a implementátorů ERP systémů. Těmto několika aktuálním tématům rezonujícím v oblasti FMCG mi proto dovolte věnovat následující řádky.

Položkové potvrzení přijaté objednávky – ORDRSP

Odeslání samotné EDI objednávky ze strany obchodníka a její úspěšné přijetí a automatický import do IS pro následné zpracování na straně dodavatele je naprostým základem. Zásadním zkvalitněním procesu je však zpětná vazba od dodavatele v podobě potvrzení objednávky. V EDI k tomu slouží zpráva ORDRSP – tedy „Purchase ORDer ReSPonse message“. V zásadě touto reakční zprávou posílá dodavatel obchodníkovi zpět jednu ze tří možných odpovědí – ideálně kompletně potvrdí, že dodá všechny položky z objednávky, případně naopak objednávku jako celek zamítne. Třetí, velmi důležitou variantou, je pak možnost potvrdit položky z objednávky pouze částečně, jinými slovy sdělit, že některá z položek bohužel dodána nebude. V každém případě je zásadním smyslem zprávy ORDRSP velmi rychlá zpětná vazba, tedy v řádu minut, hodin, max. jednotek dnů (zejména u non-food zboží). Obchodník má pak následně možnost na vzniklou situaci reagovat např. objednáním jiného typu daného zboží (jiná příchuť, barva, atp.) příp. objednáním substitučního zboží u jiného dodavatele (mléčné výrobky, nápoje, atp.). Vše samozřejmě velmi úzce závisí na sortimentu zboží, jeho exklusivitě, ale též na nastavení a kvalitě obchodního vztahu a řadě dalších okolností.

Dalším velmi důležitým impulzem pro zavedení ORDRSP ze strany řady obchodních řetězců (zejména v ČR) je jejich povinnost vyhovět novelizaci č. 50/2016 Sb. zákona o významné tržní síle (č. 395/2009 Sb.) při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití. Zákon požaduje akceptaci objednávky ze strany dodavatele a jedním z bodů, v rámci úpravy smluvních vztahů obchodních stran, je právě jeho forma. Ta je splněna např. zasláním elektronické zprávy „potvrzení objednávky“ prostřednictvím elektronické výměny informací (EDI), je-li takový způsob akceptace předem sjednán. Není tedy divu, že je nyní ze strany obchodních řetězců o příjem ORDRSP velký zájem, který bude v nejbližších letech dále stoupat. Současně je to opět významný apel na stranu výrobců a dodavatelů ERP systémů, kteří by měli své aplikace o tyto procesy obohatit, jelikož jejich využití je skutečně velmi potřebné a důležité.

Paletové dodací listy s SSCC kódy - DESADV

Elektronický dodací list – zpráva DESADV (DESpatch ADVice message) je dnes již poměrně rozšířenou EDI zprávou. Její výhodou je, že nahrazuje běžnou tištěnou podobu dokladu, ovšem svým automatizovaným importem do ERP/IS výrazně usnadňuje a zrychluje příjem zboží. Ve volné návaznosti na požadovaný proces potvrzení objednávky má rovněž svou oporu v novele zákona o tržní síle. Je to totiž další alternativní způsob písemné akceptace objednávky, je-li takový mezi obchodními partnery předem sjednán, včetně konkrétních podmínek použití, za nichž je zaslání DESADV za akceptaci považováno.

Budoucnost zprávy DESADV však tkví především v její „vyšší“ verzi. Jedná se o paletový dodací list navíc doplněný kódem SSCC (Serial Shipping Container Code). V rámci logistických procesů nejen mezi obchodníkem a dodavatelem je rychlost zpracování dodávky velmi důležitá. Paletová verze DESADV obsahuje takovou datovou strukturu dodávky, kdy je zboží uspořádáno po jednotlivých paletách (logistických jednotkách) s jejich samostatným označením v podobě SSCC kódu. Jedná se o 18-ti místné číslo, uvedené v podobě čárového kódu typu GS1-128 (dříve EAN-128), které je možno snímačem (ručním scannerem) snadno načíst. Celou paletu je tak možno prakticky „jedním pípnutím“ identifikovat ve WMS či ERP systému. Příjem zboží je tak extrémně rychlý a bezchybný, protože dodávané položky zboží na paletách jsou načítány ze zaslaného DESADV. Opět nezbývá, než doufat v širší budoucí podporu zpracování SSCC kódů v ERP systémech, jelikož poptávka na jejich využití bude stoupat.

Sdílení informací o stavu skladových zásob – zpráva INVRPT

Další nevyužitý potenciál v rámci EDI dřímá v oblasti využití výměny pravidelně generovaných přehledových reportů. Typickým příkladem z této oblasti je využití zprávy INVRPT (INVentory RePorT). Zpráva pravidelně zasílaná odběratelem poskytuje informace nejen o stavu zásob jednotlivých položek zboží, ale i o nově přijatém množství zboží a množství zboží ze skladu vydaném za období od předchozí zaslané zprávy INVRPT. Zprávy jsou generovány pravidelně na denní nebo týdenní bázi a obvykle jsou generovány na úrovni distribučních balení s identifikací položek prostřednictvím GTIN kódů. Obchodníci je zpravidla umějí generovat za jednotlivé sklady, příp. i jednotlivé prodejny. Dodavatel tak může například monitorovat úplnost distribuce nově uváděných výrobků na trh a jejich prodejnost, nebo automatizovaně sledovat anomálie v distribuci na prodejnách (nulová zásoba, chyby personálu, nedostatek zboží na prodejní ploše) a to vše automaticky a bez nutnosti fyzické návštěvy prodejny. Snižují se tak personální nároky na obchodní zástupce. Velkým přínosem je rovněž vytěžování historických dat ze zpráv INVRPT. Pomáhají dosáhnout přesnějších předpovědí prodejů, a to jak v závislosti na sezónnosti a svátcích, tak i na promočních akcích. Tyto predikce pak vhodně poslouží pro další plánování výroby.

Samostatnou kapitolou tématu zprávy INVRPT jsou opět možnosti jejího automatizovaného zpracování a vyhodnocování ve vlastních ERP systémech jejich příjemců (zpravidla dodavatelů). Aplikace často nejsou na zpracování takovýchto dat připraveny a výrazná přidaná hodnota pro jejich uživatele je tak často nedostupná. Také z tohoto důvodu byla v letošním roce v rámci pilotního projektu česko-slovenské iniciativy ECR uvedena do provozu služba „OSA Monitor“, kterou ve spolupráci s významnými obchodními řetězci a dodavateli uvedly do provozu společnosti EDITEL CZ a REPORTING.cz. Služba umožňuje outsourcované zpracování obsahu zpráv INVRPT a poskytuje velmi variabilní a přívětivé uživatelské rozhraní pro zobrazení a správnou interpretaci získaných dat. Očekáváme, že zájem o službu se bude též s přibývajícími přispěvateli z řad obchodních řetězců i uživateli z řad dodavatelů v příštích letech dále zvyšovat.

Závěrem

Věřím, že těch několik uvedených příkladů spolehlivě dokazuje, že „svět EDI“ v sobě stále ukrývá nezměrný potenciál, který je třeba vzájemnou spoluprací obchodníků, dodavatelů, ale především též aktivní účastí poskytovatelů technologií, neustále objevovat a utvářet. Jsem si jist, že k tomu přispívá i nelehké období, ve kterém se všichni společně nacházíme, které je však také hybnou silou dalšího rozvoje.

Viktor Petráš Viktor Petráš
Autor článku je obchodním ředitelem společnosti EDITEL CZ/SK, která je předním poskytovatelem služeb v oblasti elektronické výměny dokumentů a specializuje se na optimalizaci procesů dodavatelského řetězce.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 6 IT Systems 5 IT Systems 4 IT Systems 3
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1