fb
IT Systems 9/2021 Logistika 27. 10. 2021 12:18

Jak efektivně zvýšit ziskovost skladu?

Kromě holistických projektů automatizace skladové logistiky existují také částečná řešení nebo metody, jež umožňují zvyšovat ziskovost skladu spolu s optimalizací jeho provozního výkonu.

Optimalizace nákladů je neustálou výzvou pro každý provoz. Provozovatelé skladů a obchodně-distribuční firmy se ocitli pod velkým tlakem trhu i v důsledku globální krizové situace. Stoupající poptávka a prudký rozvoj online nakupování přispěly k rozšíření konkurenčního prostředí nejenom v maloobchodě.

I proto se prodejci a společnosti museli začít více zaměřovat na zlepšování výkonnosti skladů, distribučních center a zásobovacích procesů bez přečerpávání investičních rozpočtů a navyšování provozních nákladů. Kromě investic do rozsáhlých projektů digitalizace a automatizace, jež mají zabezpečit zvýšení výkonnosti, v ideálním případě s co nejkratší návratností (ROI), existují také dílčí řešení.

Zlepšení řízení zásob

První kroky při snaze zvýšit ziskovost skladu nebo distribučního centra by měly vést k postupům řízení zásob. Řízení zásob představuje také jeden z klíčových procesů při optimalizaci výkonnosti skladu a efektivnosti zásobovacích procesů.

Viditelnost zásob patří mezi základní funkce skladu s přímým dopadem na zvýšení efektivity vychystávání zboží nebo zákaznických objednávek. Správná a přesná viditelnost zásob znamená vědět, kde se nacházejí jaké typy zásob, aktuální počty SKU, a tím odbourávat zbytečné prostoje a zároveň se vyhýbat vychystávání nesprávných SKU.

Přesné sledování (monitoring) zrcadlící skutečný stav zásob umožňuje udržovat správné množství zboží nebo materiálu na skladě. Historická data se dají využít pro přesnější plánování skladových zásob a prognózování odbytu, a tím se vyhnout přezásobení nebo chybějícímu zboží z důvodu poddimenzovaných skladových zásob.

Způsoby skladování čelí novým výzvám především při snaze zabezpečit co největší flexibilitu skladovacích a vychystávacích procesů. Vhodná optimalizace skladování přináší úsporu prostoru, času a zdrojů při řízení skladových procesů, přičemž přispívá ke snižování chybovosti při vychystávání. Při maximalizaci využití prostoru je třeba zvážit několik možností včetně vertikálního rozšíření skladovacího potenciálu, vybudování mezaninu k získání dodatečného prostoru, zmenšení šířky uliček v regálových zónách nebo využití strategie cross-dockingu (tzv. průtokového skladu).

Zeštíhlení skladových procesů

Řízení skladu zahrnuje poměrně velké množství procesů a operací, včetně řízení objednávek a zásob. V případě, že postupnost těchto operací není řádně načasovaná a důsledně koordinovaná, dochází k nadbytečné duplicitě některých činností, prostojům v různých částech skladu, jakož i celkově snížené kvalitě vychystávání. I proto se ve skladech přistupuje k revizi jednotlivých procesů, jejich optimalizaci a vylaďování. Jedním z přístupů se stává aplikace principů štíhlého (lean) managementu.

Zeštíhlování řízení skladu může začít důslednějším plánováním dodávek materiálu a objednávek. To přispívá ke snižování vzniku úzkých hrdel, jakož i přetěžování zaměstnanců na příjmu. Operativním přidělováním pracovních zadání při příjmu zboží lze zlepšit výkon zaskladňování zboží. Obdobné metody, jaké se dají použít na zlepšení řízení zásob, jsou aplikovatelné i na další skladové postupy, jako je příjem zboží, přebalování, naskladnění, skladování, vychystávání, kompletace a expedice.

Optimalizovat se může i samotný proces vychystávání, jelikož existuje několik typů strategií, které se mohou uplatnit v závislosti na typu provozu, obratovosti zboží nebo objemů objednávek. Jednotlivé strategie se již v současnosti dají kombinovat pro různé typy zboží nebo skladové zóny. Navolením adekvátní vychystávací strategie dochází k rozšíření průtoku skladu a maximalizaci vychystávacího potenciálu distribučního centra. V tomto případě je již nezbytné nasazení WMS/WES systému.

K zeštíhlení zásobovacích procesů se dá přispět i dílčími opatřeními, mezi které patří například ukládání SKU, jež jsou nejčastěji spolu vychystávané (nebo objednávané), v těsné blízkosti, uskladňování položek s vysokou obrátkou horizontálně, zatímco zboží s nízkou obrátkou je drženo vertikálně. Ke zrychlení vychystávání možno přispět i nasazením technologií, jako jsou hlasem řízené vychystávání (voice picking), tradičnější systémy Pick-to-Light nebo rozhýbání zboží automatizovanými přepravníky a karusely.

K zeštíhlení skladovacích procesů se dá také přistupovat i holistickým způsobem nasazením inteligentního řízení práce a pracovních zadání, materiálu a zásob, manipulačních a přepravních zařízení. Takový projekt si vyžaduje důsledný audit aktuálních procesů a vypracování návrhu komplexního řešení řízení skladovacích procesů v reálném čase využitím technologií jako IoT, digitální dvojčata, strojové učení apod. V těchto případech se již většinou nasazují pokročilejší řídící systémy, jako například WES systémy (Warehouse Execution System).

Dynamické řízení práce

S rostoucími nároky na posilnění odolnosti dodavatelských řetězců dochází i ke změnám standardů řízení práce ve skladech. Postupy řízení práce se výrazně změnily. Řízení se z plánování a rozvrhování směn a rozhodování o prioritách pracovních zadání vyvinulo k automatizovaným způsobům managementu pracovních zadání. A to i včetně vyhodnocování rozhodovacích procesů v podobě dynamického dispečinku.

Efektivní rozdělování pracovních zadání s ohledem na očekávaný objem objednávek, jejich složení a časové priority se již v současnosti děje prostřednictvím LMS (Labor Management System) systémů nebo jejich modulů integrovaných do pokročilejších řídících systémů.

LMS přiřazuje vznikající pracovní zadání (naskladnění, vychystávání, přebalování, expedice) momentálně dostupným zaměstnancům v reálném čase. LMS zeštíhluje významným způsobem řízení práce a maximalizuje individuální výkonnost operátorů skladu. Kromě funkce operativního dispečinku již pokročilé LMS navíc zohledňují i ostatní činnosti při koordinování pracovních zadání, které je nutné vykonat v rámci souslednosti probíhajících nebo nezbytných procesů.

I díky LMS dochází k hladké synchronizaci vychystávání a ostatních přidružených a navazujících činností vedoucích k rychlé a správné expedici zboží. Správně vyladěnými algoritmy a nasazením inovativních technologií, jako jsou digitální dvojčata, může firma dosáhnout obdoby vnitropodnikové Just-in-Time strategie pro řízení a synchronizaci pracovních zadání a optimalizaci provozního výkonu distribučního centra.

Nakolik LMS umožňuje sledovat výkon jednotlivých pracovníků a skladových operátorů v reálném čase, mohou se na dodatečné posilnění výkonnosti nasadit také prvky gamifikace (tj. využívání herních prvků v neherním prostředí). Tyto prvky motivují zaměstnance k pracovní soutěživosti. Pracovníci na provozu mohou mít přístup k tabuli, na které se průběžně aktualizuje stav, kdo vychystal kolik objednávek a kdo patří mezi nejproduktivnější zaměstnance. Okamžitý přístup k vyhodnocování pracovních výkonů zvyšuje transparentnost pracovního prostředí a předchází zhoršování sociálního klimatu. Na druhé straně mohou vedoucí tato data využít pro spravedlivé nastavení odměňování a výkonnostních prémií.

Inteligentní automatizace

Sklady a distribuční centra patří mezi oblasti, kde míra automatizace poměrně rychle roste i vzhledem na neustále se měnící poptávku trhu. Dostupné technologie a softwarová řešení umožňují optimalizovat vybrané procesy řízení skladu od dílčí automatizace manuálních činností až po nasazení rozsáhlého řešení automatizace. Existuje mnoho způsobů a možností, jak automatizovat postupy v distribučním centru, které se nacházejí na škále od systémové automatizace, přes mechanickou automatizaci, semi-automatizaci až po celkovou automatizaci zásobovacích procesů.

Může se to týkat méně náročných projektů zavedením skenovacích zařízení. Mobilní skenery se podílejí na zvýšení produktivity vychystávacích procesů a jejich kvality. Podnik může přistoupit i k tzv. ostrovním řešením zaměřeným na jeden typ činnosti, jako například třídění a balení zákaznických objednávek. Při pokročilejších projektech již dochází k propojení jednotlivých ostrovů automatizace, až po komplexnější projekty škálování automatizace.

Kromě zlepšení výkonu automatizace přináší další způsob, jak optimalizovat provozní náklady, zabezpečit udržitelnost procesů, a tím i konkurenceschopnost podniku. Návratnost investic (ROI) závisí na rozsahu projektu automatizace a technologií, které podnik do skladu plánuje nasadit. Vytvořením souladu mezi projektem automatizace s obchodními cíli a plány umožní podniku maximalizovat návratnost, a tím rychleji zvýšit ziskovost skladu nebo distribučního centra.

Jednou ze strategií adaptace provozního modelu na model obchodní je i nahrazení ERP/WMS systému pro řízení skladu a zásob komplexnějším řídícím systémem WES. WES systém disponuje širší funkčností včetně řízení zásob, práce a přepravních zařízení v reálném čase, jakož i dynamickým škálováním.

Díky dynamickému škálování WES systém promptně přizpůsobuje řízení logistiky aktuálním požadavkům trhu (například během sezony nebo v případě krizového řízení). Kromě funkčnosti WMS a LMS pokročilé WES systémy zároveň zastřešují také funkčnost Warehouse Control System ‒ WCS systémů. WCS systémy zabezpečují automatizované řízení materiálového toku skladovými technologiemi a manipulačními zařízeními, jakými jsou dopravníkové pásy, třídičky, váhy apod.

Rozšíření možností dodání a služeb skladu

Dalším způsobem, jak zvýšit ziskovost skladu nebo distribučního centra, je i rozšíření dodacích možností. Vzhledem na současné trendy a rostoucí očekávání zákazníků a odběratelů se jednokanálová logistika stává spíše raritou. Nový standardem je multikanálový prodej a zásobování, přičemž konkurenční výhodu získávají společnosti, kterým se povede naběhnout na omnikanálový prodej. Obsluhování několika prodejních kanálů si zároveň vyžaduje také rozšířenou nabídku možností dodání, převzetí zboží nebo jeho reklamace a vrácení. Transformace na multi- nebo omnikanálový prodej se týká především skladů a distribučních center v oblastech maloobchodu, velkoobchodu a e-commerce.

Sklady v průmyslových a výrobních oblastech mají potenciál zvýšit ziskovost nabízením dodatečných služeb přesahujících tradiční portfolio. Kontrola kvality přicházejících materiálů a expedovaného zboží se již postupně stává součástí řízení skladu, ale také tzv. služby s přidanou hodnotou jako montáž a finalizace produktů, balíčkování a kitting, přebalování nebo příprava speciálních balicích dizajnů.

Peter Bílik Peter Bílik
Smart Industry solution designer, ANASOFT
Martin Kudláč Martin Kudláč
Marketing specialist, ANASOFT
Autoři článku pracují ve společnosti ANASOFT, která se zaměřuje na digitalizaci, optimalizaci a inteligentní automatizaci průmyslu a logistiky, včetně e-commerce, novými technologiemi.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1