fb
IT Systems 12/2022 Logistika, řízení skladů, WMS 24. 1. 2023 8:46

Budoucnost dodavatelských řetězců stojí na digitálních technologiích a rozvoji automatizace

Zavedení digi­tál­ní­ho řízení při­neslo doda­va­tel­ským řetězcům v nejrůz­něj­ších odvětvích průmys­lu vyšší efektivitu a lepší viditel­nost. V době, kdy se v podnicích po celém světě prosazuje tzv. doda­va­tel­ský řetězec 4.0, se tradiční dodavatelské řetězce stávají rychle minulostí.

Nedostatky tradičních dodavatelských řetězců

I přes neustálý technologický vývoj se dodavatelské řetězce ve všech oborech stále potýkají s několika problémy. Zejména pro společnosti, které se spoléhají na strategii „plánování a reakce“ tradičních dodavatelských řetězců, bude zavádění strategií pro zkvalitnění dodavatelského řetězce výrazně obtížnější.

Tradiční dodavatelský řetězec se opírá o lineární přístup, v němž je každý krok přímo závislý na kroku předcházejícím. A ačkoli je logické, aby tok výrobků sledoval proces návrhu, nákupu, objednávky a prodeje, selhání v kterémkoli bodě tohoto procesu může zůstat prakticky nezjištěno po celé dny. V důsledku toho nemají společnosti dostatečnou viditelnost a mohou zmeškávat termíny – jak u příchozího zboží, což může zapříčinit zpoždění výroby, tak u odchozích zásilek, které nedorazí včas. Výsledkem pak mohou být nespokojení zákazníci a negativní hodnocení.

Tradiční dodavatelské řetězce jsou nejen složité a založené na více pohyblivých prvcích – celý proces je zde nepružný a při neočekávaných změnách může zkolabovat. Na rozdíl od digitálního řízení dodavatelského řetězce, které data průběžně analyzuje v reálném čase, se tradiční dodavatelské řetězce spoléhají na historická data. A protože mohou vycházet pouze z historických transakcí, často zachytí problémy až poté, co se projeví.

Nedostatečná viditelnost a potenciál selhání jsou na dnešním trhu nepřijatelné. Mnoho společností se proto rozhoduje místo neplodného přihlížení a doufání, že se všechny problémy vyřeší dostatečným plánováním, zavést digitální transformaci dodavatelského řetězce.

Co je digitální dodavatelský řetězec?

Podobně jako u tradičních dodavatelských řetězců je cílem digitálního dodavatelského řetězce zvýšit viditelnost uvnitř společnosti a umožnit jí tak lépe rozpoznávat rizika a reagovat na problémy. V otázce zvyšování viditelnosti jsou ovšem digitální řetězce mnohem efektivnější než jejich tradiční předchůdci.

Digitální dodavatelské řetězce nabízí společnostem možnost sledovat data v reálném čase a tím i reagovat na problémy přímo v okamžiku jejich vzniku. Nejen, že mohou společnosti shromažďovat více dat o fungování svých dodavatelů a potřebách zákazníků – digitální doda­va­tel­ský řetězec jim navíc umožňuje příslušné procesy automatizo­vat a dosáhnout lépe propojeného dodavatelského řetězce.

V neposlední řadě pomáhají digitální dodavatelské řetězce také budovat a udržovat lepší vztahy s dodavateli a omezovat tak zdroje narušení řetězců. Pružnější vztahy pak napomáhají integraci interních a externích informačních systémů pro nepřetržitou obousměrnou komunikaci mezi dodavateli, vedením společnosti a všemi zúčastněnými stranami.

Digitální dodavatelské řetězce jsou také mnohem více zákaznicky orientované. Využívání analýzy dat v reálném čase přináší výhody nejen společnostem, ale poskytuje i přesnější časové odhady a umožňuje tak zákazníkům lépe sledovat objednané zboží. Toto zlep­še­ní viditelnosti pak nepochybně prospívá i vztahům se zákazníky.

Výhody dodavatelského řetězce 4.0

S přijetím digitálního dodavatelského řetězce se pojí celá řada výhod. Dodavatelský řetězec 4.0 zlepšuje plánování dodavatelského řetězce díky automatizaci procesů a přímo ze své podstaty vytváří lépe propojený dodavatelský řetězec s vyšší viditelností a efektivitou.

Vyšší efektivita

Společnosti, které zavedly dodavatelský řetězec 4.0, si začaly všímat větší efektivity svých procesů a pracovat na řešení oblastí, které přispívají k jejich narušení. Využití internetu věcí a uplatnění nových možností robotiky podnikům umožňuje zaměřit se na automatizaci systémů a dosáhnout tak prudkého zvýšení efektivity. Roboti však nemusí jen zpracovávat čísla. Naopak – dokážou i manipulovat s materiálem a téměř kompletně automatizovat veškeré skladové procesy včetně příjmu, expedice, balení a podobně.

Lepší viditelnost

Digitální řízení dodavatelských řetězců poskytuje společnostem větší viditelnost ve všech aspektech jejich dodavatelského řetězce. Díky němu mohou každou fázi řetězce sledovat v reálném čase a nejsou již odkázány jen na historická data. Týdenní předpovědi a kvalitnější prediktivní software navíc umožňují větší přesnost v plánování doda­va­tel­ské­ho řetězce. Namísto spoléhání na bezprostřední, manuální identifikaci problémů a rizik v rámci dodavatelského řetězce dokáže integrace digitálních dodavatelských řetězců rizika identifikovat automaticky a dokonce i navrhovat způsoby, jak tato rizika zmírnit.

Integrované plánování

Digitální dodavatelské řetězce, které využívají integrované plánování, mohou pomoci předcházet a omezovat plýtvání a navíc maximalizovat efektivitu v každém kroku dodavatelského řetězce. Využití softwaru (např. ERP systémů) také společnostem umožňuje lepší plánování dodavatelského řetězce – od optimalizace skladových zásob přes plánování výroby až po finanční plánování.

Plánování poptávky může společnostem rovněž pomoci lépe předvídat a řešit problémy vznikající v důsledku výkyvů na trhu a dosáhnout efektivního plánování prodeje a provozu. Software pro plánování poptávky pomáhá předcházet nákupu příliš velkého nebo příliš malého množství materiálu, čímž přispívá k optimalizaci zisku.

Budoucnost digitální transformace dodavatelských řetězců

Systémy, které tvoří úspěšný dodavatelský řetězec, se budou díky digitální transformaci dodavatelského řetězce i nadále zdokonalovat. Zapojení ERP do řízení dodavatelských řetězců neustále zlepšuje sběr a analýzu dat a rovněž využití softwaru v pro omezení plýtvání a zmírnění rizik znamenalo pro tyto řetězce doslova revoluci.

Budoucnost dodavatelských řetězců stojí na digitálních technologiích a rozvoji automatizace. K nejdůležitějším prvkům digitálního dodavatelského řetězce přitom patří integrace cloudu, kterou lze využít pro analýzu dat v reálném čase a lepší komunikaci mezi zúčastněnými stranami. Uplatnění umělé inteligence a automatizace navíc bude i nadále omezovat plýtvání a snižovat chybovost. Pro společnosti, které chtějí řešit vnitřní i vnější problémy, předvídat překážky a předcházet jim budou mít digitální dodavatelské řetězce stále větší význam. Budoucnost je tu – a automatizované technologie změní dodavatelské řetězce jednou provždy.

Anne Sexton Anne Sexton
Autorka článku působí v oddělení marketing & communications společnosti QAD.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12 IT Systems 11
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1