fb
IT Systems 6/2023 Logistika 21. 7. 2023 8:22

5 hlavních přínosů WMS

Stále více firem využívá moder­ních softwarových řešení k digi­talizaci svého skladového řízení. Bylo by ale chybou na systémy pro řízení skladů (WMS) nahlížet pouze jako na způ­sob, jak svůj sklad zbavit tužky a papíru. WMS totiž dokáže pomoci i v řadě dalších oblastí.

Automatizace, optimalizace a přehled

Pokud byste se čerst­vých uži­va­te­lů WMS zepta­li na jeden hlav­ní pří­nos řeše­ní skla­do­vé­ho soft­wa­ru, vel­ká část z nich zmí­ní per­fekt­ní přehled o skla­do­vých záso­bách. WMS řeše­ní totiž umož­ňu­je veš­ke­rou skla­do­vou agen­du digi­ta­li­zo­vat a úda­je o poč­tu a umí­stě­ní polo­žek sjed­no­tit do jed­no­ho pře­hled­né­ho roz­hra­ní. Skla­do­vé sys­té­my toho­to cíle dosa­hu­jí zej­mé­na pomo­cí čá­ro­vých kódů a vyba­ve­ní sklad­ní­ků bez­drá­to­vý­mi čteč­ka­mi. Jaká­ko­li změ­na ve skla­du se tak oka­mži­tě zapi­su­je do sys­té­mu a veš­ke­ré zázna­my tak jsou vždy plně aktuální.

S digitalizací souvisí i druhý klíčový benefit v podobě automatizace skladových procesů. WMS řešení jsou schopna nejen automaticky zapisovat položky do systému a aktualizovat jejich množství a stav, ale také provádět různé související operace. Typickým příkladem je automatické generování štítků pro dopravce, odesílání objednávek na přepravu nebo odesílání e-mailů informujících zákazníka o změně stavu objednávky. V neposlední řadě pak automatizace prakticky odstraňuje chybovost, která je při ručním zpracovávání objednávek nevyhnutelná.

Třetí klíčovou výhodou plynoucí ze dvou předchozích bodů je optimalizace kapacity skladu. Řada WMS řešení nabízí pokročilé reportovací nástroje a automaticky generované reporty, s jejichž pomocí může vedení skladového úseku sledovat nejrůznější klíčové ukazatele výkonnosti skladu. Sem patří například doba odbavení objednávek, produktivita personálu, individuální chybovost aj. Tato data lze posléze využít pro lepší využití lidských i materiálních zdrojů, přesnější předpovídání změn skladových zásob nebo efektivnější plánování směn zaměstnanců.

Čtvrtým přínosem WMS je podstatné zrychlení a zjednodušení skladových operací. Skladníci mají prostřednictvím čteček po ruce seznam zboží potřebného pro danou objednávku a systém je navádí co možná nejkratší trasou k žádanému artiklu. Vyskladnění je pak otázkou pouze načtení kódu. Stejně rychlé je i naskladňování zboží, kdy je WMS schopen navrhnout optimální umístění zboží a naskladněné položky automaticky zadává do databáze.

Optimalizací ke zvýšenému obratu

Výše uvedené čtyři benefity pak otevírají cestu k páté velké výhodě WMS spočívající ve vyšší kapacitě skladu a schopnosti provést více skladových operací během kratšího časového úseku. Díky tomu mohou provozovatelé e-shopů zvýšit počet odbavených objednávek, zkrátit doručovací dobu, a kromě obratu tak i zvýšit spokojenost zákazníků. Nemálo firem se pak po zavedení WMS otevřela cesta k rozšíření svého byznysu.

Ze zrychlení skladových operací vyplývá i pátý benefit WMS v podobě výrazně kratších inventur. V praxi se lze setkat s řadou firem, které před zavedením systému pro řízení skladů potřebovaly pro inventuru i několik týdnů intenzivní práce. Po zavedení WMS ale inventura v těch samých firmách trvá maximálně jeden týden a znamená řádově nižší pracovní zátěž pro zaměstnance. Díky nanejvýš snadné obsluze čteček navíc mohou společnosti na inventury najímat i brigádníky a nárazově tak zvýšit počet zaměstnanců pro ještě větší zrychlení skladových operací.

WMS zvládne mnoho, není ale všemocný

Předchozí řádky by mohly svádět k dojmu, že WMS systém je magický všelék, jehož zavedením zmizí veškeré problémy skladu. Není tomu tak – pokud není zavedení systému pro řízení skladů spojeno s analýzou skladových procesů a nápravou případných mezer, může být i ten nejlepší WMS systém na světě k ničemu. Je důležité si uvědomit, že WMS sám o sobě totiž nevytváří nové procesy, nýbrž „jen“ vylepšuje a zrychluje ty stávající.

Sečteno a podtrženo – pokud hledáte způsob, jak svůj sklad posu­nout do 21. století, účinně zkrotit svůj sklad a ušetřit nemalé množ­ství času i peněz, je pro vás WMS software ideálním řešením. Ještě lepších výsledků pak dosáhnete s WMS, který je nativní součástí podnikového informačního systému (ERP) nebo je s ním úzce integrovaný. Snadno tak sklady synchronizujete se zbytkem firmy a vyhnete se nutnosti údaje ručně přenášet mezi více softwary.

Kateřina Černá Sládková Kateřina Černá Sládková
Autorka článku je specialistkou na ERP systém Vario ve společnosti Seyfor.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 10 IT Systems 9 IT Systems 7-8 IT Systems 6
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1