fb
IT Systems 6/2023 Automobilový průmysl AI a Business Intelligence 7. 8. 2023 9:22

Implementace BI systému pro řešení problé­mů s dodavatelským řetězcem a plánováním výroby v automobilovém průmyslu

Tento článek se zaměřuje na analýzu interakčních procesů mezi dodavateli a odběrateli v automobi­lovém průmyslu, se zvláštním důrazem na problémy, které vznikají v důsledku změn v dodavatelském řetězci a plánování výroby.

Automobilový průmysl je charakteristický dlouhodobými stabilními vztahy mezi dodavateli a odběrateli, což umožňuje zavést systém odvolávek. Tento systém umožňuje zákazníkům objednávat výrobky s dostatečným předstihem, často i více než 12 měsíců dopředu, a během této doby mohou provádět úpravy ve svých výrobních plánech, které ovlivňují objednané množství výrobků.

Odvolávky jsou zprávy, které poskytují dlouhodobý výhled a slouží jako základní podklad pro plánování výroby a nákupu. Tyto zprávy se mohou v čase měnit a s blížícím se datem dodání se neustále zpřesňují. Pro efektivní plánování výroby, expedici a fakturaci je důležité, aby výrobce dokázal tyto zprávy zpracovat a data z nich předat ostatním systémům, aby konečný výsledek odpovídal požadavkům zákazníka.

Před rokem 2020 byl proces plánování výroby v automobilovém průmyslu obecně považován za relativně stabilní a systém odvolávek byl navržen tak, aby dokázal řídit a zvládat změny. Vzhledem k poměrně stabilní poptávce a předvídatelným tržním podmínkám bylo možné vytvářet dlouhodobé plány výroby s minimálními změnami. Výrobci měli časový rámec, ve kterém mohli objednávat součástky od svých dodavatelů s předvídatelným množstvím a specifikacemi.

Systém odvolávek a změn objednávek byl dostatečný pro řízení případných změn, které byly většinou plánované a do značné míry předvídatelné. Bylo možné upravovat objednávky s dostatečným předstihem a dodavatelé měli čas se přizpůsobit a zajistit dodávky v souladu s novými požadavky. Nicméně v roce 2020 a následujících letech se automobilový průmysl setkal s mnoha nečekanými výzvami, které dramaticky ovlivnily stabilitu a předvídatelnost výrobního plánování. Pandemie COVID-19 způsobila výrazné výkyvy v poptávce a provozních podmínkách. Bylo nutné rychle reagovat na změny a přizpůsobit se novým okolnostem. To znamenalo častější změny objednávek a větší tlak na dodavatele, aby se přizpůsobili novým požadavkům.

Tento neočekávaný rozkol v trhu a nestabilita poptávky vyvolaly potřebu častějších a neplánovaných odvolávek. Systém, který byl dříve dostatečný pro řízení změn, se stal méně efektivním v době nejistoty a rychle se měnícího prostředí. Automobiloví výrobci se museli spoléhat na flexibilitu svých dodavatelů a zlepšovat komunikaci a koordinaci v dodavatelském řetězci, aby se účinně vyrovnali s novými výzvami a minimalizovali negativní dopady na výrobu a dodávky.

Kromě toho dostupné ERP systémy ne vždy umožňovaly výrobci snadno sledovat konkrétní odvolávky a jejich změny v čase a údaje ze systému pro plánovače výroby mohly být obecně obtížně srozu­mi­tel­né. To ztěžuje koordinaci mezi dodavateli a odběrateli a může vést k problémům s řízením zásob, plánováním výroby a dodacími lhůtami. V důsledku těchto přetrvávajících problémů hledají firmy v automobilovém průmyslu způsoby, jak zlepšit své plánovací a koordinační schopnosti, aby se lépe přizpůsobily proměnlivým podmínkám na trhu.

Jedním z možných řešení je zavedení pokročilých analytických nástrojů a algoritmů pro prediktivní plánování, které zohledňují různé faktory, jako jsou změny v poptávce, výkyvy cen surovin, dostupnost pracovních sil a další vnější vlivy, které mohou ovlivnit výrobní proces. Tyto nástroje mohou pomoci výrobcům lépe předvídat budoucí potřeby a přizpůsobit své výrobní plány tak, aby minimalizovali rizika spojená s nestabilitou trhu.

Dalším řešením může být posílení komunikace mezi dodavateli a odběrateli prostřednictvím integrace informačních systémů a výměny dat v reálném čase. Tím by se zlepšila transparentnost a urychlila reakce na změny v odvolávkách. To by mohlo vést k lepšímu řízení zásob, snížení nákladů a zlepšení spokojenosti zákazníků.

Kromě toho mohou firmy investovat do vývoje a zavádění pružnějších výrobních technologií, které by umožnily rychlé přizpůsobení výrobních procesů změnám v objednávkách a plánech zákazníků. Tyto technologie by mohly zahrnovat automatizaci, robotizaci, digitální dvojčata nebo modulární výrobní systémy.

Nakonec je důležité, aby firmy v automobilovém průmyslu zvážily vytvoření strategických partnerství s dodavateli a odběrateli, která by umožnila sdílení rizik a zdrojů v nestabilním období.

BI systém pro řešení problémů s plánováním výroby

Výše definované problémy spojené s plánováním výroby a dodava­tel­ským řetězcem v automobilovém průmyslu lze řešit zavedením pokročilé BI (Business Intelligence) aplikace. Implementace systému BI může pomoci řešit problémy spojené s plánováním výroby a dodavatelským řetězcem v automobilovém průmyslu v několika krocích. Prvním je shromažďování a integrace dat. BI systémy je umožňují sbírat z různých zdrojů, jako jsou ERP systémy, dodavatelské a odběratelské databáze, tržní analýzy a další externí zdroje. Tímto způsobem mohou podniky získat přehledný a aktuální pohled na svou výrobu, dodavatelský řetězec a tržní situaci.

Dalšími v pořadí jsou analytické nástroje a prediktivní modelování. BI systémy poskytují pokročilé analytické nástroje a algoritmy pro analýzu dat, včetně prediktivního modelování, které mohou zohlednit různé faktory ovlivňující výrobní proces. Tyto nástroje mohou pomoci podnikům lépe předvídat budoucí potřeby a přizpůsobit své výrobní plány tak, aby minimalizovaly rizika spojená s nestabilitou trhu.

Zapomenout nesmíme ani na vizualizace a reporty. BI systémy umožňují vizualizaci dat a generování reportů, které zobrazují klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a další relevantní metriky. Díky tomu mohou manažeři a rozhodovatelé snadno sledovat vývoj plánování výroby, dodavatelského řetězce a trhu, což jim umožňuje rychle identifikovat problémy a přijmout potřebná opatření.

Jedním z dopadů implementace BI systému je zlepšení komunikace a spolupráce mezi různými odděleními podniku, jako jsou výroba, nákup, prodej, logistika a financování. To umožňuje lepší koordinaci a rychlejší reakce na změny v odvolávkách, což vede k lepšímu řízení zásob a zlepšení spokojenosti zákazníků. Stejně tak BI systémy poskytují podnikům informace a nástroje potřebné pro informované rozhodování v oblasti plánování výroby a dodavatelského řetězce. Díky analýze a predikci trendů a rizik mohou manažeři a rozhodovatelé lépe určit strategie a taktiky pro řízení zásob, optimalizaci výroby, řízení nákladů a zlepšení celkové konkurenceschopnosti podniku.

Systémy BI ale mohou jít ještě dál. Pomáhají odhalit oblasti, kde existuje prostor pro zlepšení nebo inovace v rámci výrobního procesu a dodavatelského řetězce. Implementací BI systému podniky rychleji reagují na změny v tržních podmínkách a poptávce, což jim umožní přizpůsobit své výrobní plány a dodavatelské řetězce v reálném čase. To zvyšuje odolnost podniku vůči tržním výkyvům a podporuje udržitelný růst a inovace.

Díky lepšímu přehledu o svém dodavatelském řetězci a tržní situaci mohou firmy v automobilovém průmyslu pomocí BI systému vyhodno­tit možnosti pro vytvoření strategických partnerství s dodavateli a odběrateli. V ideálním světě by tak mohla podobná partnerství zahrnovat společné investice do výzkumu a vývoje, sdílení infrastruktury nebo koordinaci výrobních a dodavatelských řetězců, aby se dosáhlo větší efektivity a odolnosti vůči tržním výkyvům.

Podnikům v automobilovém průmyslu může implementace BI aplikace pomoci řešit problémy spojené s plánováním výroby a dodavatelským řetězcem tím, že poskytuje podrobný přehled o výrobních a tržních podmínkách, analytické nástroje pro prediktivní plánování, lepší komunikaci a spolupráci mezi odděleními a podporu informovaného rozhodování. Implementací těchto řešení mohou firmy zlepšit svou efektivitu, snížit náklady a zvýšit konkurenceschopnost na trhu.

Georgy Bazhenov Georgy Bazhenov
Autor článku je konzultantem ve společnosti Logio.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 5 IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1