fb
IT Systems 5/2019 Plánování a řízení výroby 14. 6. 2019 9:03

Práci konstruktéra při vývoji zařízení radiační ochrany

pomáhá provázanost CAD rozhraní a IS KARAT

IS KARATAkciová společnost VF vyvíjí, vyrábí, instaluje a udržuje řešení v oblasti radiační ochrany a kontroly. Jak se tak složitá a technologicky vyspělá zařízení vyvíjí? Při vývoji a výrobě každého nového zařízení je samozřejmě kladen důraz na pořízení platných dat od konstruktéra. Výstupem práce konstruktéra je platný kusovník, výkresová dokumentace a zdrojová data pro CNC výrobu. Vzhledem ke složité struktuře mechatronických kusovníků, to jsou kusovníky obsahující jak mechanické díly, tak i elektro komponenty, je nutné tato data mít stále pod kontrolou. Ovšem při vývoji a kusové výrobě nového zařízení jsou tak říkajíc jedinou jistotou pro konstruktéra změny. Často se totiž v rozběhnuté výrobě objevují nové požadavky, ať už od zákazníka anebo z důvodu technických nebo metrologických požadavků. I tyto změny je důležité mít pod kontrolou a jejich zvládnutí je pak konkurenční výhoda.

V akciové společnosti VF, která je dlouholetým uživatelem Informačního systému KARAT, je již čtvrtým rokem nasazen modul CAD rozhraní a od května letošního roku i s novou generací komunikačního rozhraní s PDM systémem Autodesk VAULT. Díky provázanostíi modulu CAD rozhraní a DMS modulu systému IS KARAT je možné zvládat tyto úkoly rychleji a přehledněji. O praktické zkušenosti s takto integrovaným informačním systémem se s námi podělil Ing. Martin Foral, konstruktér a správce PDM ve společnosti VF, a. s.

Jak využíváte moduly CAD rozhraní a DMS IS KARAT ve vývoji nových zařízení?

Moduly IS KARAT využíváme v kombinaci s nástroji od firmy Autodesk. Jako návrhový systém pro 3D data využíváme Autodesk Inventor (dále CAD) a pro správu dat Autodesk VAULT (dále PDM) v nejvyšší verzi. Ten nám umožňuje přes integrační rozhraní připravit kusovníky, které jsou pak automaticky odesílány a zpracovávány v modulu CAD rozhraní. Dále pak využíváme nástroje PDM pro automatické publikování výkresové dokumentace (v PDF) a 2D a 3D (DXF a STEP), které jsou automaticky ve schvalovacím procesu odesílány modulu DMS. DMS v tomto případě se opět opírá o integrační rozhraní, kde si z kusovníků přebírá potřebné informace. Tímto jsou data připravena k pořízení do dalšího modulů TPV IS KARAT, kde se již připravuje výroba.

Jaká je úloha konstruktéra v celém procesu výroby?

Konstruktér v naší společnosti zaskakuje i za technologa, proto ho v procesu tzv. „uvolnění do výroby“ musí zastoupit. Konstruktér nebo vývojář schválí data v PDM, tím dochází k odeslání kusovníku a vytvoření publikačních úloh. Následně v modulu CAD rozhraní vidí kusovník přesně tak, jak byl odeslán. Zde je možné tento kusovník zkontrolovat, zkontrolovat vazby a podívat se, jaký vliv to má na modul Technologické přípravy výroby (TPV). Například vliv na probíhající výrobu již uvolněných kusovníků. Následně data potvrdí, tím dojde k založení anebo aktualizaci vyráběných položek a vytvoření hlaviček a vazeb technologických postupů v modulu TPV. A to tak, jak je definuje kusovník, plně automaticky. Tímto odpadá jakákoli ruční práce při převodu a pořízení dat z PDM do IS. V tomto momentě jsou již připravena i data pro DMS, která automatizovaně na základě informací z rozhraní přiřadí data (PDF, STEP a DXF) k jednotlivým technologickým postupům. Tímto úloha konstruktéra končí. Protože potvrzená data jsou automaticky „uvolněna“ pro další práci v TPV a zaplánování výroby.

Jaké další výhody poskytují tyto moduly?

Další výhodou je především komunikace položek směrem k PDM. Za tímto si lze představit položky, jejichž platnost je řízena informačním systémem. Například nakupované položky. I zde to pak díky modulu CAD rozhraní funguje oboustranně. Konstruktér si v PDM vytvoří žádost o založení nakupovaného dílu a odešle ji směrem k IS přes integrační rozhraní. Modul CAD rozhraní si tento požadavek zpracuje a zobrazí ho nákupčímu. Nákupčí pak požadavek zpracuje a tento stav opět vyřídí směrem k PDM. Vše probíhá automaticky v pravidelných časových intervalech. Tento modul nám dále umožňuje propojit další položky, které do IS vstupují z jiných PDM. Samozřejmostí je i komunikace stavů (platnost) nakupovaných položek směrem k PDM.

Ing. Martin Foral
Ing. Martin Foral

Jaké jsou přínosy tohoto propojení modulů?

Výhodou a největším přínosem je rychlost pořízení kompletní výrobní dokumentace z návrhového systému až do TPV. Odpadá ruční zpracování dat a tím se snižuje chybovost. Z pohledu uživatele je pak přehlednost celého procesu. V oblasti platné výrobní dokumentace je to pak propojení TPV s DMS, díky vzniklým přímým vazbám je platná dokumentace vždy ve správný čas k dispozici, což má vliv i na dokumentaci skutečného stavu (AsBuilt). V průběhu výroby jsou tato data pro pracovníky montáže k dispozici v elektronické podobě u každého výrobního příkazu. Dalším přínosem je otevřenost a flexibilita modulů a v neposlední řadě i možnost nasadit zpětné kontrolní mechanismy.

Kontrolní mechanismy?

Vzhledem k tomu, jak jsou systémy propojeny a nastaveny, poskytují např. uživateli i informace o načtených 2D a 3D datech, to znamená reálné soubory, které jsou zařazeny do DMS. V přehledech jsou viditelné stavy jednotlivých souborů a tím je možné kontrolovat, zda jsou správně přiřazeny na správné místo. Další kontrola je i na samotných kusovnících v TPV. Konstruktér vidí přímo v modulu TPV, zdali je dokumentace kompletní. Dalším prvkem jsou i původní importy, které jsou také ukládány v modulu CAD rozhraní. Tyto kontrolní mechanismy a otevřenost modulů jsou pak pro samotnou realizaci klíčové. Další kontrolní mechanismy (např. e-mailové notifikace) jsou pak nasazeny pro klíčové uživatele jako informační hlášení.

Při vývoji jsou pak na pořadu dne i změny a změnové řízení. Jak v tomto využíváte nástroje? A jak vám pomáhají moduly pro komunikace s CADem?

Změna je u nás ve firmě na denním pořádku. Je to způsobeno tím, že naše výroba je kusová anebo vyvíjíme zákazníkovi zařízení úplně nová. V současnosti sbíráme požadavky z výroby v excelovské tabulce. Ale i v tomto se plánujeme posunout dál a využít další modul IS KARAT. Cesta k němu je však časově náročná, a to hlavně z pohledu interních procesů, přesto už dnes vnímám velikou pomoc ve standardních modulech. Změna je především o identifikaci situace. V praxi to znamená, že při požadavku na změnu z výroby je nutné vědět, jak daleko je výroba rozjetá a co mi vše změna může ovlivnit. To, co nám moduly umožňují, je pohled přímo do výroby (tzn. výrobní kusovníky v zakázkových postupech), tím konstruktér zjistí, jak má pracovat s revizemi v PDM. Dále tu má roli i DMS. Při pohledu do již spuštěné výroby jsou viditelná výrobní data (PDF, STEP a DXF) a v případě provedení a komunikování změny je pak viditelné, jak se dané položky vyrobily a zdali je potřeba na dané položce zapracovat dodatečně změnu. Dalším klíčovým faktorem je, že v případě požadavku na změnu může dojít k tomu, že vzniká nová revize položky pro novou výrobní dávku a předchozí revize je stále platná. V tomto modul TPV drží vazby předchozích revizí, a proto může být použita i předchozí revize. Ono samotné změnování je docela náročná disciplína z pohledu pochopení celé situace, a proto u nás jsme v průběhu let změnové řízení a řízení revizí v PDM maximálně zjednodušili, tím jsme si celý proces ujasnili a tím si připravili půdu pro zavedení nového modulu.

Jaký plánujete další postup a rozvoj?

Dalším milníkem je bezpochyby změnové řízení, které je momentálně řešeno přes tabulky se seznamy požadavků. Proto jsme letos podstoupili upgrade integračního rozhraní a samotný upgrade modulů CAD rozhraní a DMS tak, abychom dokázali komunikovat požadavky uživatelů přímo z prostředí IS. Jako další krok bych rád viděl posílení role zdrojových dat z návrhových systémů, kde by při správném nastavení na modelu a datech kusovníku mohlo docházet k automatickým procesům a nastavení výroby. Vzhledem k flexibilitě modulů IS KARAT si myslím, že je to reálný cíl, který bude v brzké době naplněn.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 12 IT Systems 11 IT Systems 10 IT Systems 9
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1