fb
IT Systems 10/2010 EAM/CMMS - Správa majetku a údržby Stavebnictví 16. 11. 2010 8:34

Pomůže software snížit náklady na údržbu?

Správa a údržba majetku je ve své podstatě pro organizaci pouze nákladová položka a v současné době, kdy je více než kdy dříve nutné snižovat veškeré náklady, je nutné snížit i náklady na údržbu. Jak? Výši nákladů na údržbu ovlivňuje několik aspektů – cena energie, výběr a správné využití používaných technologií a lidé, kteří se o údržbu starají. Dosáhnout optimální výše provozních nákladů a přitom zajistit kvalitu poskytovaných služeb je úkolem facility manažera. Vítaným nástrojem pro optimalizaci nákladů pak může být vhodný výběr softwarové aplikace určené pro facility management.

Kdy je možné ušetřit za údržbu?

Je možné ovlivnit náklady na údržbu již při nákupu technologií? Facility manažer má přehled o jednotlivých technologiích, které trh nabízí. Zná jejich cenu a umí dopředu spočítat, jaké náklady jsou spojeny s jejich údržbou. Tedy již u jejich pořizování lze výrazně ovlivnit náklady na jejich následnou údržbu, ať už máme na mysli povinné revize, odborné zkoušky, kontroly či jiné servisní činnosti. Facility manažer je tedy kompetentní k tomu, aby dokázal navrhnout takový nákup technologií, které budou mít nejlepší poměr nákupní ceny k provozním nákladům.
Dalším prvkem, který ovlivňuje výši nákladů na údržbu, je vhodný výběr poskytovatele servisních služeb. Samozřejmě, že při samotném výběru hraje hlavní roli cena. Ovšem málokdo si v tomto okamžiku uvědomuje, co všechno bude při údržbě zapotřebí. Zpočátku se může zdát, že nabídka poskytovatele obsahuje všechny základní požadavky. Je, ale nutné uvědomit si, co všechno je za nabídkou „schované“ a jakékoliv další práce vám budou účtovány jako vícepráce nad rámec smlouvy a cena údržby se může vyšplhat do neplánovaných částek.
Před výběrem vhodného poskytovatele je rovněž nutné znát potřeby objektu a mít dopředu sestavený přesný přehled činností včetně termínů a kvality jejich provedení. Těmto parametrům by mělo být věnováno maximum času, protože kromě potřeb na správu majetku je nutné brát v potaz i potřeby nájemců majetku, zaměstnanců a dalších.

Jaké jsou prostředky pro evidenci údržby?

Cílem řízení procesu údržby je najít pro organizaci optimální vyvážení mezi rozsahem a náklady investovanými do údržby a zajištěním provozní spolehlivosti zařízení. Softwarové aplikace zde mají nezastupitelnou roli.
Nedávnou minulostí a v některých společnostech i současností je, že se veškerá evidence technologií a údržby vede na papíře, nebo v lepším případě v excelovské tabulce. Jaké nevýhody může mít takováto evidence? Určitě nejednotnost zápisu, neaktuálnost, data se nedají sdílet a papírový záznam se může jednoduše ztratit (někde zapomenout) a excelovská tabulka se stane velmi rychle nepřehledná z důvodu množství potřebných dat. Vhodným pomocníkem pro správnou evidenci je softwarová aplikace pro facility management. Nejenže umožňuje sdílet data na jednom místě, ale je možné zde na základě reportů sledovat náklady na jednotlivé složky údržby (technologie, úklid, autopark, …).

Obr 1


Softwarová aplikace také poskytuje data potřebná pro rozhodování například v situaci, kdy je třeba zvážit, jestli zařízení ještě udržovat, nebo zda pořídit nové, protože náklady na údržbu již převyšují cenu pořízení nového zařízení. Podklady k rozhodování poskytnou nákladové sestavy, které evidují finanční náklady na jednotlivé technologie a u kterých je na první pohled zřejmé, jaká byla pořizovací cena technologie a jak se v historii pohybovaly náklady na její údržbu.
Vhodná aplikace využívá zkušenosti facility manažerů, poskytuje informace o prováděných činnostech v rozlišení až na jednotlivé položky a současně sumarizované na celopodnikovou úroveň. Umožňuje řadu procesů standardizovat, normovat výkon a následně pak sledovat a vyhodnocovat dodržování norem a limitů.

Softwarová podpora pro údržbu v praxi

Vstupní branou pro uživatele je většinou „helpdesk“, který by měl být uživatelsky přívětivý a intuitivně ovladatelný. Helpdeskový systém jednoduše eviduje podněty, reklamace či havárie jednotlivých technologií a ty jsou pak přes schvalovací proces postoupeny kompetentnímu pracovníkovi k vyřešení. Při zavádění tohoto nástroje je nutné mít vyjasněné a definované kompetence jednotlivých pracovníků údržby, což samo o sobě může vnést větší pořádek do organizace společnosti. Odpovědný pracovník následně provede požadavek sám, nebo v případě nutnosti specializovaného zásahu osloví dodavatele. Vhodná aplikace umožňuje oslovení automaticky rozeslaným e-mailem nebo SMS zprávou. Po celou dobu od zadání po zpracování požadavku je možné procesně vysledovat, v jaké fázi se požadavek v daném okamžiku nachází a kdo jej řeší. Po provedení prací lze díky evidenci pracovních příkazů vyhodnotit nákladovost jak na konkrétní úkon či událost (např. havárii), tak i celkově za celou organizaci a získat tak přehled, jaké náklady který typ činnosti generuje.
Dalším pomocníkem pro řízení údržby je modul plánování, které pomáhá řešit oblast řízení zdrojů, tedy například kapacit strojů či technologií. Moduly preventivní údržba a revize zase umožňují řídit plánování a vlastní provádění nevynucených údržbových procesů tak, aby jejich provedení minimalizovalo dopad do výrobního procesu. Aplikace má také poskytovat přehled o poruchovosti jednotlivých technologií či strojů, který je možné využít při obnově majetku, a v budoucnu se tak vyhnout nákupům méně kvalitních komponentů.
Aplikace umožňují na základě zadaných údajů informovat o nutnosti plánované údržby či revize. Toto se děje automaticky, ale je nutné mít na paměti, že vstupní data do aplikace se nevkládají sama, ale musí je vložit odpovědný pracovník.

Závěrem

Je třeba si vždy uvědomit, že softwarová aplikace poskytuje pouze informace, které do ní někdo vložil, a umí pouze ty procesy, které jí byly nadefinovány. Je tedy vhodné vždy zvážit její nasazení a využití tak, aby v konečném důsledku sloužila managementu a společnosti v dosahování potřebných výsledků.
I když je údržba stále vnímána jako nákladová položka, v případě, že je správně řízená, tak náklady bezesporu snižuje. Platí totiž, že pokud je o majetek průběžně a kvalitně postaráno, výrazně se snižuje riziko nečekaných a většinou nákladných poruch či havárií a odsunuje se v čase nutnost jeho obnovy. Vhodným pomocníkem se při údržbě stává softwarová aplikace pro facility management!

Vojtěch Bernard, Petra Gütterová

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1